Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - září 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2020

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

V údajích o hospodaření obcí a krajů za třetí čtvrtletí roku 2020 došlo k znatelnému promítnutí bezpečnostních opatření vlády, která měla zabránit plošnému šíření pandemického onemocnění COVID-19 od března tohoto roku. Dále se do údajů o hospodaření promítly ostatní dopady na ekonomiku, které souvisejí se zmíněnou situací.

Na příjmové straně rozpočtů obcí a krajů se ekonomické dopady nejvíce projevily v části daňových příjmů, které proti srovnatelnému období výrazně klesly. V celkovém pohledu na vývoj příjmů je nicméně třeba zmínit, že došlo k jejich růstu proti září loňského roku. Celkový růst je způsoben zvýšením transferů, které obce a kraje přijaly a jež zároveň převýšily pokles daňových příjmů.

Na výdajové straně rozpočtů obcí a krajů došlo k růstu především u běžných výdajů a konkrétně u neinvestičních transferů. Z důvodu vyššího růstu výdajů došlo také ve srovnatelném vývoji k výraznému snížení salda hospodaření územně samosprávných celků.

Ke konci září tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 470,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 445,3 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 20,9 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 38,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (24,8 mld. Kč) se proto proti září loňského roku snížil o 17,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 256,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly nižší o 16,7 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 219,3 mld. Kč (pokles o 17,2 mld. Kč), nedaňové příjmy činily 32,3 mld. Kč (o 1,0 mld. Kč více) a kapitálové příjmy 4,6 mld. Kč (pokles o 0,5 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 214,1 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 37,8 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 191,7 mld. Kč (o 35,5 mld. Kč více). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 131,7 mld. Kč, což představuje zvýšení o 14,4 mld. Kč. Dále se na zvýšení neinvestičních transferů podílel nárůst poskytnutých prostředků z kapitoly Všeobecné pokladní správy (14,2 mld. Kč), které se proti srovnatelnému období zvýšily o 13,6 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 22,4 mld. Kč a proti loňskému září se zvýšil o 2,3 mld. Kč.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 362,3 mld. Kč a proti loňskému září byly vyšší o 31,1 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 20,7 mld. Kč). Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na dopravní územní obslužnost (o 4,0 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 83,1 mld. Kč, což bylo o 7,1 mld. Kč více nežli v září minulého roku.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 225,5 mld. Kč, tj. o 26,7 mld. Kč více nežli v září 2019.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 205,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 206,7 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 16,0 mld. Kč a výdaje vyšší o 28,7 mld. Kč. Saldo hospodaření (-1,5 mld. Kč) proto kleslo o 12,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 55,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období klesly o 4,3 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 51,0 mld. Kč, tj. o 3,7 mld. Kč méně (pokles inkasa byl vykázán především u daně z příjmů právnických osob, o 2,3 mld. Kč a daně z příjmů fyzických osob, o 1,3 mld. Kč). Pokles byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 0,4 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,2 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 149,4 mld. Kč, proti září minulého roku byl vyšší o 20,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 140,1 mld. Kč (v září loňského roku 120,9 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši ve výši 109,5 mld. Kč (v září 2019 to bylo 94,1 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,4 mld. Kč (v září 2019 to bylo 3,6 mld. Kč).

Přijaté investiční transfery činily 9,4 mld. Kč, proti loňskému září to bylo o 1,1 mld. Kč více. Nárůst se týkal zejména transferů z kapitoly Ministerstva dopravy určených na pořízení a modernizaci železničních kolejových vozidel (1,7 mld. Kč), kdy k investičním transferům ve srovnatelném období ze zmíněné kapitoly nedošlo.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 24,2 mld. Kč a dosáhly 182,8 mld. Kč; zhruba 77 % z objemu běžných výdajů (140,2 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 23,9 mld. Kč (růst o 4,5 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 31,6 mld. Kč, což bylo o 3,2 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 269,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 243,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 25,9 mld. Kč. Příjmy tak vzrostly o 5,5 mld. Kč a výdaje o 10,1 mld. Kč, saldo hospodaření proto ve srovnání s loňským měsícem září kleslo o 4,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 199,4 mld. Kč a proti srovnatelnému období klesly o 12,5 mld. Kč. Jejich pokles byl způsoben především daňovými příjmy, které dosáhly 168,3 mld. Kč, což bylo o 13,5 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy činily 26,7 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč více), objem kapitálových příjmů klesl o 0,3 mld. Kč a dosáhly 4,4 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 70,3 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 17,9 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 56,5 mld. Kč (nárůst o 17,0 mld. Kč). Investiční transfery činily 13,8 mld. Kč (nárůst o 1,0 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 184,4 mld. Kč, proti loňskému září vzrostly o 7,7 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 59,3 mld. Kč, což bylo o 2,3 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 191,6 mld. Kč, proti září minulého roku to bylo o 30,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ke konci letošního září s příjmy ve výši 3,3 mld. Kč, a výdaji ve výši 3,1 mld. Kč. Proti srovnatelnému období minulého roku vzrostly příjmy o 0,6 mld. Kč a výdaje o 0,7 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15 240 010,21 313 698,17   403 395,53 470 097,30      
výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39 236 770,78 292 258,84   383 558,61 445 343,55      
saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76 3 239,44 21 439,33   19 836,92 24 753,74      
stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83 199 243,27 222 043,04   219 380,04 225 534,51      
kraje                      
příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99 114 567,60 151 071,40   171 659,40 205 267,74      
výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19 113 904,52 138 402,12   174 808,38 206 727,70      
saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81 663,08 12 669,27   -3 148,98 -1 459,96      
stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62 30 893,79 45 483,46   29 498,87 31 587,66      
obce                      
příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99 127 644,52 166 256,35   236 239,56 269 656,48      
výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43 125 377,03 157 883,60   213 671,48 243 735,58      
saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57 2 267,48 8 372,76   22 568,08 25 920,89      
stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96 165 892,50 174 083,71   187 346,25 191 595,18      
DSO                      
příjmy 553,00 844,82 1 194,26 1 560,29 2 072,30   2 872,89 3 275,74      
výdaje 433,12 695,86 986,86 1 324,16 1 771,33   2 605,14 3 132,83      
saldo 119,88 148,95 207,40 236,13 300,96   267,76 142,90      
stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85 2 329,77 2 355,06   2 360,48 2 189,29      
RRRS                      
příjmy 113,70 118,95 121,30 120,79 144,52   299,00 314,79      
výdaje 24,78 55,25 68,16 89,84 119,97   220,83 248,67      
saldo 88,92 63,70 53,14 30,95 24,55   78,17 66,12      
stav na BÚ 185,19 159,97 149,41 127,22 120,82   174,44 162,38      

 */ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86 4 598,27 465,18   10 111,10 20 937,54      
výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17 21 262,21 29 114,09   32 191,08 38 189,49      
saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30 -16 663,93 -28 648,92   -22 079,99 -17 251,97      
stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46 15 756,23 10 097,24   19 594,25 26 707,74      
kraje                      
příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30 8 600,44 10 020,35   9 686,20 16 010,59      
výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99 14 202,83 20 705,55   23 965,05 28 647,22      
saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68 -5 602,39 -10 685,22   -14 278,85 -12 636,63      
stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06 749,13 -913,29   -4 816,57 -3 199,66      
obce                      
příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51 -3 838,28 -9 153,26   792,66 5 481,12      
výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11 7 187,60 8 848,93   8 637,58 10 062,85      
saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59 -11 025,89 -18 002,18   -7 844,92 -4 581,74      
stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69 15 067,98 11 039,17   24 329,90 29 946,76      
DSO                      
příjmy 84,75 103,52 109,41 168,28 347,77   462,53 570,65      
výdaje 77,85 158,73 207,64 257,96 388,64   556,37 728,39      
saldo 6,90 -55,22 -98,23 -89,68 -40,88   -93,83 -157,75      
stav na BÚ 440,33 175,48 61,07 -13,95 32,06   74,28 -29,09      
RRRS                      
příjmy 73,82 50,09 39,51 18,43 12,01   138,30 131,36      
výdaje -5,01 12,37 0,13 8,61 15,97   74,93 84,89      
saldo 78,83 37,72 39,38 9,82 -3,95   63,37 46,47      
stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35 -46,91 -60,69   6,64 -10,27      

Doporučované

Nejčtenější