Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2020

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

V hospodaření obcí a krajů v 1. pololetí roku 2020 se výrazným způsobem promítlo zpomalení ekonomiky způsobené pandemickým onemocněním COVID-19, respektive bezpečnostními opatřeními, která vláda nařídila ve snaze zamezit nekontrolovatelnému šíření zmíněného onemocnění v populaci.

Na příjmové straně rozpočtu se nejvýrazněji zpomalení ekonomiky projevilo v poklesu inkasa sdílených daňových příjmů (proti loňskému červnu klesly o 16,9 mld. Kč). Zároveň došlo k výraznému zvýšení transferů (o 17,3 mld. Kč), které obce a kraje inkasovaly. Na růstu se podílely především transfery z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento nárůst transferů zajistil, že celkové konsolidované příjmy proti loňskému srovnatelnému období nepatrně vzrostly. Ovšem zároveň došlo k výraznému navýšení výdajů, které se promítly v saldu hospodaření, které proti srovnatelnému období kleslo o 28,7 mld. Kč.

Ke konci 1. pololetí 2020 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 313,7 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 292,3 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 0,5 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 29,1 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření činí 21,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 162,3 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly nižší o 16,8 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 139,0 mld. Kč (pokles o 16,9 mld. Kč). Růst byl vykázán v části nedaňových příjmů, jejichž objem 20,6 mld. Kč byl o 0,6 mld. Kč vyšší. Naproti tomu mírně klesly kapitálové příjmy (o 0,5 mld. Kč) na úroveň 2,7 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 151,5 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 138,7 mld. Kč, což bylo o 17,2 mld. Kč více. Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 104,3 mld. Kč, což znamená nárůst o 11,7 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 12,7 mld. Kč a proti loňskému červnu zůstal na podobné úrovni. Hlavním poskytovatelem transferů bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond životního prostředí.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 245,8 mld. Kč a proti loňskému pololetí byly vyšší o 23,5 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 15,0 mld. Kč) a dále výdajů na dopravní územní obslužnost (zvýšení o 3,0 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 46,5 mld. Kč, což bylo o 5,6 mld. Kč více nežli v pololetí minulého roku.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 222,0 mld. Kč, tj. o 10,1 mld. Kč více nežli v červnu 2019.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 151,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 138,4 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 10,0 mld. Kč a výdaje vyšší o 20,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (12,7 mld. Kč) proto poklesl o 10,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 34,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období klesly o 3,9 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 31,0 mld. Kč, tj. o 3,7 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy zůstaly oproti srovnatelnému období na téměř totožné úrovni (3,5 mld. Kč). U kapitálových příjmů došlo k poklesu na 0,1 mld. Kč, což představuje méně než polovinu kapitálových příjmů v červnu loňského roku (0,3 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 116,5 mld. Kč, proti pololetí minulého roku byl vyšší o 13,9 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 111,5 mld. Kč (v červnu loňského roku 96,7 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši ve výši 87,6 mld. Kč (v červnu 2019 to bylo 75,6 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v červnu 2019 to bylo 2,4 mld. Kč). Mimo to byly v prvním pololetí roku 2020 převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 0,7 mld. Kč, které byly určeny na operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Přijaté investiční transfery činily 5,0 mld. Kč, proti loňskému červnu to bylo o 0,9 mld. Kč méně. Většinu tvořily transfery z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj určených na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, které zůstaly na podobné úrovni jako v loňském roce (3,3 mld. Kč), transfery z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty v rámci OP – Životní prostředí a program Nová zelená úsporám a transfery z kapitoly Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 0,5 mld. Kč.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 18,0 mld. Kč a dosáhly 125,2 mld. Kč; zhruba 76 % z objemu běžných výdajů (94,6 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 13,2 mld. Kč (růst o 2,7 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 45,5 mld. Kč, což bylo o 0,9 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 166,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 157,9 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 8,4 mld. Kč. Příjmy poklesly o 9,2 mld. Kč a výdaje vzrostly o 8,9 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s loňským pololetím snížilo o 18,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 127,1 mld. Kč a proti červnu minulého roku poklesly o 12,9 mld. Kč. Pokles vlastních příjmů byl způsoben především poklesem daňových příjmů. Daňové příjmy dosáhly 108,0 mld. Kč, což bylo o 13,2 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy činily 16,5 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více) a kapitálové příjmy 2,6 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč méně).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 39,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,8 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 31,1 mld. Kč (nárůst o 3,0 mld. Kč). Investiční transfery činily 8,1 mld. Kč (nárůst o 0,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 124,6 mld. Kč, proti loňskému červnu vzrostly o 6,2 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 33,3 mld. Kč, což bylo o 2,6 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 174,1 mld. Kč, proti červnu minulého roku to bylo o 11,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v 1. pololetí s příjmy 2,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období je to o 0,4 mld. Kč více. Výdaje dosáhly 1,8 mld. Kč (vzrostly o 0,4 mld. Kč).


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15 240 010,21 313 698,17            
výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39 236 770,78 292 258,84            
saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76 3 239,44 21 439,33            
stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83 199 243,27 222 043,04            
kraje                      
příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99 114 567,60 151 071,40            
výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19 113 904,52 138 402,12            
saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81 663,08 12 669,27            
stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62 30 893,79 45 483,46            
obce                      
příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99 127 644,52 166 256,35            
výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43 125 377,03 157 883,60            
saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57 2 267,48 8 372,76            
stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96 165 892,50 174 083,71            
DSO                      
příjmy 553,00 844,82 1 194,26 1 560,29 2 072,30            
výdaje 433,12 695,86 986,86 1 324,16 1 771,33            
saldo 119,88 148,95 207,40 236,13 300,96            
stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85 2 329,77 2 355,06            
RRRS                      
příjmy 113,70 118,95 121,30 120,79 144,52            
výdaje 24,78 55,25 68,16 89,84 119,97            
saldo 88,92 63,70 53,14 30,95 24,55            
stav na BÚ 185,19 159,97 149,41 127,22 120,82            

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86 4 598,27 465,18            
výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17 21 262,21 29 114,09            
saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30 -16 663,93 -28 648,92            
stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46 15 756,23 10 097,24            
kraje                      
příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30 8 600,44 10 020,35            
výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99 14 202,83 20 705,55            
saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68 -5 602,39 -10 685,22            
stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06 749,13 -913,29            
obce                      
příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51 -3 838,28 -9 153,26            
výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11 7 187,60 8 848,93            
saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59 -11 025,89 -18 002,18            
stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69 15 067,98 11 039,17            
DSO                      
příjmy 84,75 103,52 109,41 168,28 347,77            
výdaje 77,85 158,73 207,64 257,96 388,64            
saldo 6,90 -55,22 -98,23 -89,68 -40,88            
stav na BÚ 440,33 175,48 61,07 -13,95 32,06            
RRRS                      
příjmy 73,82 50,09 39,51 18,43 12,01            
výdaje -5,01 12,37 0,13 8,61 15,97            
saldo 78,83 37,72 39,38 9,82 -3,95            
stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35 -46,91 -60,69            

Doporučované

Nejčtenější