Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - květen 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2020

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Do hospodaření obcí a krajů se v měsíci květnu již znatelněji promítl vliv zpomalení ekonomiky a opatření přijatých vládou k zamezení nekontrolovatelného šíření pandemického onemocnění COVID-19. Na příjmové straně rozpočtů obcí a krajů se nejvýrazněji projevily na inkasu sdílených daňových příjmů, dále pak na některých položkách ve skupině příjmů z místních poplatků (např. místní poplatky z vybraných činností a služeb, správní poplatky) nebo příjmů z pronájmu majetku.

Při porovnání s květnem minulého roku byl sice ještě vykázán růst celkových příjmů obcí a krajů, avšak byl výrazně nižší, než růsty ve srovnatelných obdobích předcházejících let. Růst byl způsoben především navýšením přijatých transferů. V části daňových příjmů se již významněji projevily dopady ochranných opatření přijatých vládou v předešlých měsících, proti květnu loňského roku byly daňové příjmy nižší o 7,0 mld. Kč. (Promítnutí poklesu daňových příjmů až v květnových výkazech je způsobeno nastavením převodu daní do rozpočtů obcí a krajů, kdy k inkasu sdílených daní dochází s určitým časovým posunem).

Ke konci května t. r. vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 240,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 236,8 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 3,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 4,6 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 21,3 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření klesl ve srovnání s loňským květnem o 16,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) dosáhly celkem 128,0 mld. Kč, proti květnu předchozího roku byly nižší o 7,4 mld. Kč. Daňové příjmy činily 110,0 mld. Kč (pokles o 7,0 mld. Kč), nedaňové příjmy dosáhly 15,9 mld. Kč (růst o 0,2 mld. Kč). Objem kapitálových příjmů poklesl proti stejnému období minulého roku o 0,6 mld. Kč a činil 2,1 mld. Kč.
Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 112,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 12,0 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 102,0 mld. Kč (v květnu loňského roku 90,3 mld. Kč). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 79,3 mld. Kč, což znamená nárůst o 8,8 mld. Kč. Celkový objem investičních transferů dosáhl 9,9 mld. Kč, proti loňskému květnu to bylo o 0,2 mld. Kč více.
Běžné výdaje územních rozpočtů činily 203,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 19,5 mld. Kč. Růst byl vykázán rovněž v části kapitálových výdajů, dosáhly 33,0 mld. Kč, což bylo o 1,9 mld. Kč více.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 199,2 mld. Kč, tj. o 15,7 mld. Kč více nežli v květnu předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 114,6 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 113,9 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 8,6 mld. Kč a výdaje vyšší o 14,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (0,7 mld. Kč) se proto snížil o 5,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 28,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období klesly o 1,4 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 26,4 mld. Kč, tj. o 1,2 mld. Kč méně (snížení inkasa bylo vykázáno téměř stejně u daně z příjmů fyzických osob (0,6 mld. Kč) a u daně z příjmu právnických osob (0,8 mld. Kč)). Nedaňové příjmy dosáhly podobné úrovně, jako v minulém roce a představovaly tak 2,5 mld. Kč, kapitálové příjmy činily 0,1 mld. Kč (pokles o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 85,6 mld. Kč, proti květnu předchozího roku byl vyšší o 9,9 mld. Kč. Růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, které dosáhly 81,6 mld. Kč (zvýšení o 10,3 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první pololetí roku ve výši 65,7 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období to bylo 56,4 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v květnu minulého roku 2,4 mld. Kč).

Přijaté investiční transfery činily 4,1 mld. Kč (v květnu loňského roku představovaly 4,4 mld. Kč). Jednalo se především o prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuté na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (2,6 mld. Kč) a dále prostředky z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty realizované v rámci Nová zelená úsporám (0,3 mld. Kč) a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (0,5 mld. Kč).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 14,2 mld. Kč a dosáhly 106,0 mld. Kč; zhruba 77 % z objemu běžných výdajů (82,1 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje poklesly o 0,1 mld. Kč a dosáhly 7,9 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 30,9 mld. Kč, což bylo o 0,8 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ke konci května celkové příjmy ve výši 127,7 mld. Kč a výdaje ve výši 125,4 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 2,3 mld. Kč. Proti srovnatelnému období klesly příjmy o 3,8 mld. Kč a výdaje vzrostly o 7,2 mld. Kč, saldo hospodaření proto kleslo o 11,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 98,6 mld. Kč, proti loňskému květnu byly nižší o 6,1 mld. Kč. Daňové příjmy poklesly o 5,7 mld. Kč a dosáhly 83,7 mld. Kč. Nedaňové příjmy byly vykázány ve výši 13,0 mld. Kč, což bylo o 0,2 mld. Kč více. Pokles byl naopak vykázán v části kapitálových příjmů (činily 2,0 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč méně).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 29,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,2 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 22,9 mld. Kč (růst o 1,7 mld. Kč) a investiční transfery představovaly 6,1 mld. Kč (růst 0,5 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 100,5 mld. Kč, proti loňskému květnu vzrostly o 5,6 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 24,9 mld. Kč, což bylo o 1,6 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl ke konci května 165,9 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 15,1 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních pěti měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,6 mld. Kč a výdaji ve výši 1,3 mld. Kč. Jak příjmy, tak i výdaje vzrostly proti stejnému období minulého roku zhruba o 0,2 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15 240 010,21              
výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39 236 770,78              
saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76 3 239,44              
stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83 199 243,27              
kraje                      
příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99 114 567,60              
výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19 113 904,52              
saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81 663,08              
stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62 30 893,79              
obce                      
příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99 127 644,52              
výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43 125 377,03              
saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57 2 267,48              
stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96 165 892,50              
DSO                      
příjmy 553,00 844,82 1 194,26 1 560,29              
výdaje 433,12 695,86 986,86 1 324,16              
saldo 119,88 148,95 207,40 236,13              
stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85 2 329,77              
RRRS                      
příjmy 113,70 118,95 121,30 120,79              
výdaje 24,78 55,25 68,16 89,84              
saldo 88,92 63,70 53,14 30,95              
stav na BÚ 185,19 159,97 149,41 127,22              

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86 4 598,27              
výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17 21 262,21              
saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30 -16 663,93              
stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46 15 756,23              
kraje                      
příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30 8 600,44              
výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99 14 202,83              
saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68 -5 602,39              
stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06 749,13              
obce                      
příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51 -3 838,28              
výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11 7 187,60              
saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59 -11 025,89              
stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69 15 067,98              
DSO                      
příjmy 84,75 103,52 109,41 168,28              
výdaje 77,85 158,73 207,64 257,96              
saldo 6,90 -55,22 -98,23 -89,68              
stav na BÚ 440,33 175,48 61,07 -13,95              
RRRS                      
příjmy 73,82 50,09 39,51 18,43              
výdaje -5,01 12,37 0,13 8,61              
saldo 78,83 37,72 39,38 9,82              
stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35 -46,91              

Doporučované

Nejčtenější