Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2020

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

V hospodaření obcí a krajů se začínají promítat opatření přijatá k zamezení nekontrolovaného šíření koronaviru. Na příjmové straně jejich rozpočtů zasáhly inkaso sdílených daňových příjmů, dále pak také některé položky ve skupině příjmů z místních poplatků (např. poplatky z ubytovacích kapacit, poplatky za užívání prostranství), nebo příjmů z pronájmů.

Ve srovnání s dubnem minulého roku byl ještě vykázán růst celkových příjmů obcí a krajů, avšak byl podstatně nižší nežli v předchozích srovnatelných obdobích. Jeho rozhodující část přitom tvořil nárůst objemu přijatých transferů. V části daňových příjmů byl ještě také vykázán malý nárůst (v řádu stovek milionů). Vzhledem k nastavenému způsobu převodu daní do rozpočtů obcí a krajů se dopad poklesu celostátního inkasa sdílených daňových příjmů promítá s určitým časovým posunem (znamená to, že v daňových příjmech obcí a krajů za daný měsíc se vykazují převody poskytnuté z Finančních úřadů na základě stavu inkasa v polovině daného měsíce; časový posun se dále projevuje i tím, že kraje a obce získávají část svých podílů z předchozího roku až počátkem následujícího roku, v němž ho i vykazují). Výraznější dopad je proto očekáván v dalších měsících.

Ke konci dubna t. r. vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 191,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 181,3 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 10,0 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 10,0 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 18,9 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření klesl ve srovnání s loňským dubnem o 8,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) dosáhly celkem 109,1 mld. Kč, proti dubnu předchozího roku byly vyšší o 1,0 mld. Kč. Daňové příjmy činily 94,4 mld. Kč (růst o 0,8 mld. Kč), nedaňové příjmy dosáhly 13,0 mld. Kč (růst o 0,6 mld. Kč). Objem kapitálových příjmů byl na úrovni 1,7 mld. Kč (pokles o 0,4 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 81,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 8,3 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 74,5 mld. Kč (v dubnu loňského roku 66,4 mld. Kč). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 54,5 mld. Kč, což znamená nárůst o 5,3 mld. Kč. Objem investičních transferů dosáhl 6,9 mld. Kč, proti loňskému dubnu to bylo o 0,2 mld. Kč více.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 157,0 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 16,4 mld. Kč. Růst byl vykázán rovněž v části kapitálových výdajů, dosáhly 24,3 mld. Kč, což bylo o 2,5 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 198,4 mld. Kč, tj. o 15,3 mld. Kč více nežli v dubnu předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 86,4 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 83,7 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 6,9 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,7 mld. Kč. Přebytek hospodaření (2,7 mld. Kč) se proto snížil o 3,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 24,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 0,7 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 22,7 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy dosáhly 2,1 mld. Kč (růst o 0,4 mld. Kč) a kapitálové příjmy 0,1 mld. Kč (pokles o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 61,6 mld. Kč, proti dubnu předchozího roku byl vyšší o 6,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 59,0 mld. Kč (v dubnu minulého roku 52,2 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 43,8 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období 37,6 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období 2,4 mld. Kč). Mimo to bylo v prvním čtvrtletí poskytnuto krajům 0,6 mld. Kč na projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Přijaté investiční transfery činily 2,6 mld. Kč (v dubnu loňského roku to bylo 3,1 mld. Kč). Jednalo se především o prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuté na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 11,1 mld. Kč a dosáhly 78,4 mld. Kč; zhruba 74 % z objemu běžných výdajů (57,9 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 5,3 mld. Kč (pokles o 0,4 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 31,8 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ke konci dubna celkové příjmy ve výši 106,0 mld. Kč a výdaje ve výši 99,9 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 6,2 mld. Kč. Proti srovnatelnému období vzrostly příjmy o 2,6 mld. Kč a výdaje o 8,4 mld. Kč, saldo hospodaření proto kleslo o 5,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 83,8 mld. Kč, proti loňskému dubnu byly vyšší o 0,2 mld. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 0,3 mld. Kč a dosáhly 71,7 mld. Kč. Přibližně stejný růst byl vykázán v části nedaňových příjmů (činily 10,6 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč více). V části kapitálových příjmů došlo k poklesu proti srovnatelnému období o 0,3 mld. Kč na úroveň 1,6 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 22,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,4 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 17,7 mld. Kč (růst o 1,7 mld. Kč) a investiční transfery 4,5 mld. Kč (růst o 0,7 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 81,0 mld. Kč, proti loňskému dubnu vzrostly o 5,7 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 18,9 mld. Kč, což bylo o 2,7 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl ke konci dubna 164,0 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 13,9 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních čtyřech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,2 mld. Kč a výdaji ve výši 1,0 mld. Kč. Příjmy proti srovnatelnému období vykázaly růst o 0,1 mld. Kč a výdaje zaznamenaly růst o 0,2 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15                
výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39                
saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76                
stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83                
kraje                      
příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99                
výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19                
saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81                
stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62                
obce                      
příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99                
výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43                
saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57                
stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96                
DSO                      
příjmy 553,00 844,82 1 194,26                
výdaje 433,12 695,86 986,86                
saldo 119,88 148,95 207,40                
stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85                
RRRS                      
příjmy 113,70 118,95 121,30                
výdaje 24,78 55,25 68,16                
saldo 88,92 63,70 53,14                
stav na BÚ 185,19 159,97 149,41                

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86                
výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17                
saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30                
stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46                
kraje                      
příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30                
výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99                
saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68                
stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06                
obce                      
příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51                
výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11                
saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59                
stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69                
DSO                      
příjmy 84,75 103,52 109,41                
výdaje 77,85 158,73 207,64                
saldo 6,90 -55,22 -98,23                
stav na BÚ 440,33 175,48 61,07                
RRRS                      
příjmy 73,82 50,09 39,51                
výdaje -5,01 12,37 0,13                
saldo 78,83 37,72 39,38                
stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35                

Doporučované

Nejčtenější