Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

K 31. 12. 2019 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 594,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 562,4 mld. Kč, což znamená výsledný přebytek hospodaření 31,7 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 61,5 mld. Kč a výdaje vyšší o 38,6 mld. Kč. Přebytek hospodaření byl ve srovnání s rokem 2018, kdy činil 8,8 mld. Kč, vyšší o 22,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 369,4 mld. Kč, proti předchozímu roku se zvýšily o 27,6 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 320,2 mld. Kč, což bylo o 25,0 mld. Kč více. Nedaňové příjmy vzrostly o 3,2 mld. Kč a dosáhly 42,0 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly nižší o 0,6 mld. Kč (činily 7,2 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 224,6 mld. Kč, proti minulému roku byly vyšší o 33,9 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 192,6 mld. Kč, což bylo o 25,0 mld. Kč více. Na zvýšení se podílely zejména transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 142,9 mld. Kč (v loňském roce to bylo 120,3 mld. Kč).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 32,1 mld. Kč, proti roku 2018 byl vyšší o 8,9 mld. Kč. Růst souvisel především s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Například z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 14,5 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč více nežli v předchozím roce), z kapitoly Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí přijaly 7,4 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč více).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 438,5 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 38,3 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 28,3 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví sociální péče. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,5 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 3,4 mld. Kč). Kapitálové výdaje zůstaly zhruba na úrovni předchozího roku. Jejich celkový objem dosáhl 123,9 mld. Kč, což bylo meziročně pouze o 0,2 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů1 (bez příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi) činil v souhrnu 206,5 mld. Kč, znamená to meziroční zvýšení o 24,7 mld. Kč.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 238,5 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 232,7 mld. Kč. Proti minulému roku vzrostly příjmy o 32,7 mld. Kč a výdaje o 27,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (5,8 mld. Kč) byl proto o 5,7 mld. Kč vyšší.

Vlastní příjmy krajů činily 82,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 7,3 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 75,0 mld. Kč, tj. o 6,0 mld. Kč více (nejvyšší nárůst inkasa byl vykázán u daně z příjmů fyzických osob, o 2,4 mld. Kč). Růst byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 1,2 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 156,5 mld. Kč, meziročně byl vyšší o 25,4 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 144,8 mld. Kč, což bylo o 21,7 mld. Kč více. Rozhodující část z toho tvořily transfery z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). V roce 2019 dosáhl objem prostředků určených pro regionální školství 127,4 mld. Kč (v roce 2018 to bylo 109,8 mld. Kč), prostředky určené soukromému školství činily 6,8 mld. Kč (v roce 2018 to bylo 5,9 mld. Kč). Mimo to byly převedeny transfery ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 11,7 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 3,7 mld. Kč více. Největší část tvořily transfery z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dosáhly 6,8 mld. Kč, meziročně o 1,4 mld. Kč více) a transfery z kapitoly Ministerstva životního prostředí určené na projekty v rámci OP – Životní prostředí (dosáhly 2,3 mld. Kč, meziročně o 1,0 mld. Kč více). Vyšší objem prostředků získaly kraje také ze Státního fondu dopravní infrastruktury (1,7 mld. Kč).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 24,8 mld. Kč a dosáhly 200,4 mld. Kč; zhruba tři čtvrtiny (75,8 %) z objemu běžných výdajů tvořily transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, jejich výše činila 151,9 mld. Kč (meziroční růst o 20,8 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 32,3 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2018 vzrostly o 2,2 mld. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci roku 30,1 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostl o 3,3 mld. Kč.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 360,4 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 334,9 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 25,5 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 29,6 mld. Kč a výdaje o 12,3 mld. Kč, saldo hospodaření se proto zvýšilo o 17,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 286,1 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 20,3 mld. Kč. Celkový objem daňových příjmů dosáhl 245,2 mld. Kč, což bylo o 19,0 mld. Kč více. Nedaňové příjmy činily 34,2 mld. Kč (zvýšení o 2,0 mld. Kč), kapitálové příjmy dosáhly 6,7 mld. Kč (pokles o 0,7 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 74,4 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 9,3 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 52,6 mld. Kč (nárůst o 4,2 mld. Kč). Investiční transfery dosáhly 21,8 mld. Kč (nárůst o 5,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 242,7 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 14,5 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 7,5 mld. Kč), výraznější zvýšení bylo dále vykázáno i v části výdajů na platy a související pojistné (o 3,1 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 3,4 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 92,2 mld. Kč, proti předchozímu roku byly nižší o 2,1 mld. Kč (vývoj kapitálových výdajů tak byl zcela odlišný nežli v roce 2018, kdy kapitálové výdaje obcí výrazně rostly, proti roku 2017 se zvýšily o 27,1 mld. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí (bez příspěvkových organizací) činil ke konci roku 174,2 mld. Kč, meziročně to bylo o 21,3 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v roce 2019 s příjmy ve výši 4,1 mld. Kč a výdaji ve výši 3,7 mld. Kč. Proti předchozímu roku vzrostly příjmy i výdaje shodně o 0,4 mld. Kč.


1/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94 151 028,80 181 188,29 235 411,94 313 232,99   393 284,43 449 159,76 483 447,00 543 997,49 594 057,79
výdaje 70 605,14 126 950,94 162 422,22 215 508,57 263 144,75   351 367,53 407 154,06 446 830,30 502 796,32 562 387,19
saldo 23 158,79 24 077,86 18 766,06 19 903,37 50 088,25   41 916,91 42 005,71 36 616,70 41 201,17 31 670,60
stav na BÚ 191 132,24 189 776,50 183 047,37 183 487,04 211 945,80   199 785,79 198 826,77 193 601,54 199 222,85 206 518,78
kraje                      
příjmy 43 697,06 71 227,39 79 481,69 105 967,16 141 051,05   161 973,20 189 257,15 198 006,96 227 957,22 238 539,13
výdaje 32 501,75 63 198,28 72 954,20 99 701,69 117 696,57   150 843,33 178 080,48 188 190,12 213 976,09 232 708,90
saldo 11 195,31 8 029,11 6 527,49 6 265,47 23 354,49   11 129,87 11 176,67 9 816,84 13 981,13 5 830,23
stav na BÚ 36 991,98 32 480,40 30 469,56 30 144,66 46 396,75   34 315,44 34 787,32 32 966,57 37 290,25 30 087,29
obce                      
příjmy 50 305,42 81 046,89 103 403,48 131 482,80 175 409,61   235 446,90 264 175,36 289 903,64 320 840,93 360 463,28
výdaje 38 464,54 65 223,50 91 486,32 118 189,43 149 034,67   205 033,90 233 672,73 263 464,21 294 004,48 334 934,05
saldo 11 840,88 15 823,40 11 917,16 13 293,37 26 374,94   30 413,00 30 502,63 26 439,43 26 836,45 25 529,23
stav na BÚ 152 186,78 154 982,49 150 098,27 150 824,52 163 044,54   163 016,35 161 648,42 158 231,51 159 526,27 174 155,95
DSO                      
příjmy 468,25 741,30 1 084,85 1 392,01 1 724,53   2 410,36 2 705,09 3 121,18 3 527,07 4 125,72
výdaje 355,26 537,13 779,22 1 066,20 1 382,69   2 048,77 2 404,44 2 786,04 3 143,25 3 748,68
saldo 112,98 204,17 305,63 325,81 341,84   361,59 300,65 335,14 383,83 377,04
stav na BÚ 1 790,38 2 134,63 2 312,78 2 343,72 2 323,00   2 286,20 2 218,38 2 236,84 2 252,64 2 170,48
RRRS                      
příjmy 39,88 68,86 81,79 102,36 132,51   160,70 183,43 190,84 199,83 262,82
výdaje 29,79 42,88 68,03 81,23 104,00   145,90 163,78 177,23 199,14 319,55
saldo 10,09 25,98 13,76 21,13 28,50   14,80 19,65 13,61 0,69 -56,74
stav na BÚ 163,09 178,99 166,76 174,13 181,51   167,80 172,65 166,61 153,69 105,05

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99 15 753,47 20 093,99 28 966,67 34 854,08   45 217,83 52 018,28 50 136,76 54 734,19 61 465,37
výdaje 7 880,47 14 564,19 18 172,86 23 146,35 31 786,05   30 218,19 32 618,41 31 502,69 33 937,48 38 586,89
saldo 2 632,52 1 189,28 1 921,13 5 820,33 3 068,03   14 999,65 19 399,87 18 634,07 20 796,72 22 878,47
stav na BÚ 228,99 -2 362,50 -3 219,46 -187,12 -2 560,29   6 876,75 12 066,42 12 364,73 13 013,98 24 678,81
kraje                      
příjmy 6 137,18 10 441,80 12 229,35 16 934,68 21 367,90   25 256,83 28 609,56 27 340,78 30 991,14 32 734,77
výdaje 4 254,72 9 126,03 10 684,16 14 434,99 18 858,41   19 113,23 21 179,58 21 726,77 25 089,50 26 986,92
saldo 1 882,46 1 315,77 1 545,19 2 499,69 2 509,49   6 143,60 7 429,98 5 614,01 5 901,64 5 747,85
stav na BÚ -1 666,72 -3 241,92 -3 781,56 -2 865,01 -3 508,96   842,72 4 158,45 1 996,82 2 397,60 3 327,87
obce                      
příjmy 4 594,58 5 700,90 8 447,17 12 613,41 15 020,75   20 782,97 24 225,32 23 573,19 24 780,70 29 602,71
výdaje 3 727,52 5 721,94 8 033,07 9 224,55 14 313,46   11 816,20 12 136,78 10 374,48 9 711,68 12 348,00
saldo 867,06 -21,04 414,10 3 388,87 707,29   8 966,77 12 088,54 13 198,72 15 069,02 17 254,71
stav na BÚ 1 943,52 788,71 316,57 2 439,26 770,63   5 857,42 7 722,29 10 262,96 10 529,83 21 262,75
DSO                      
příjmy -23,14 -65,79 20,48 49,55 47,49   91,82 79,68 37,22 24,61 352,99
výdaje 20,43 10,37 30,41 68,01 65,59   123,34 153,00 180,23 130,31 355,64
saldo -43,56 -76,16 -9,93 -18,42 -18,10   -31,52 -73,33 -143,01 -105,70 -2,65
stav na BÚ -35,88 76,06 232,30 241,56 229,35   193,66 176,98 93,95 96,88 144,36
RRRS                      
příjmy -80,78 -56,31 -60,35 -87,65 -146,88   -194,05 -176,92 -187,91 -212,04 -165,62
výdaje -8,13 -27,57 -30,19 -41,33 -52,18   -133,61 -142,23 -155,53 -158,32 -65,49
saldo -72,65 -28,74 -30,16 -46,31 -94,69   -60,44 -34,69 -32,38 -53,72 -100,12
stav na BÚ -11,94 14,65 13,22 -2,93 -51,30   -17,05 8,70 11,01 -10,33 -56,17

Nejčtenější