Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - listopad 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci listopadu 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 544,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 502,8 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 54,7 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 33,9 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (41,2 mld. Kč) se proto proti listopadu předchozího roku zvýšil o 20,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 328,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 23,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 284,7 mld. Kč, což bylo o 21,3 mld. Kč více. Nedaňové příjmy vzrostly o 2,6 mld. Kč a dosáhly 37,6 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly nižší o 0,6 mld. Kč (činily 6,4 mld. Kč).

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 215,3 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 31,4 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 188,1 mld. Kč (o 24,0 mld. Kč více). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 143,5 mld. Kč (v listopadu předchozího roku to bylo 121,3 mld. Kč).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 27,2 mld. Kč a proti listopadu 2018 byl vyšší o 7,4 mld. Kč. Růst souvisel především s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Například z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 13,3 mld. Kč (o 3,5 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období), z kapitoly Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí přijaly 5,7 mld. Kč (o 1,1 mld. Kč více).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 400,4 mld. Kč a proti srovnatelnému období předchozího roku byly vyšší o 34,4 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 27,3 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví sociální péče. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 2,9 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 2,5 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 102,4 mld. Kč, což bylo o 0,4 mld. Kč méně nežli v listopadu roku předchozího.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 199,2 mld. Kč, tj. o 13,0 mld. Kč více nežli v listopadu 2018.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 228,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 214,0 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 31,0 mld. Kč a výdaje vyšší o 25,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (14,0 mld. Kč) se proto zvýšil o 5,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 73,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 6,2 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 66,7 mld. Kč, tj. o 5,0 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 2,2 mld. Kč). Růst byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 1,1 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 154,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku byl vyšší o 24,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 144,1 mld. Kč, což bylo o 21,5 mld. Kč více. Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok ve výši ve výši 127,4 mld. Kč (v listopadu 2018 to bylo 109,8 mld. Kč) a o zálohy soukromému školství ve výši 6,8 mld. Kč (v listopadu 2018 to bylo 5,9 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 10,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,3 mld. Kč více. Růst se týkal především transferů z kapitoly Ministerstva životního prostředí určených na projekty v rámci OP – Životní prostředí (o 1,0 mld. Kč více) a transferů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (o 0,9 mld. Kč více).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 23,7 mld. Kč a dosáhly 187,4 mld. Kč; zhruba 77 % z objemu běžných výdajů (143,6 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 26,6 mld. Kč (růst o 1,4 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 37,3 mld. Kč, což bylo o 2,4 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 320,8 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 294,0 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 26,8 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 24,8 mld. Kč a výdaje o 9,7 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s listopadem předchozího roku zvýšilo o 15,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 254,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 17,1 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 218,1 mld. Kč, což bylo o 16,3 mld. Kč více, nedaňové příjmy činily 30,5 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč více). Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových příjmů, jejichž objem dosáhl 5,9 mld. Kč, což bylo o 0,7 mld. Kč méně.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 66,3 mld. Kč, proti listopadu předchozího roku to bylo o 7,6 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 48,7 mld. Kč (nárůst o 3,4 mld. Kč). Investiční transfery dosáhly 17,6 mld. Kč (nárůst o 4,2 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí činily 217,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 11,5 mld. Kč. Naopak v části kapitálových výdaje byl vykázán pokles, dosáhly 76,4 mld. Kč, což bylo o 1,8 mld. Kč méně nežli v listopadu 2018.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 159,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 10,5 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 3,5 mld. Kč, a výdaji ve výši 3,1 mld. Kč. Zatímco objem příjmů zůstal stejný jako v listopadu předchozího roku, výdaje byly o 0,1 mld. Kč vyšší.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna). 


 

2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94 151 028,80 181 188,29 235 411,94 313 232,99   393 284,43 449 159,76 483 447,00 543 997,49  
výdaje 70 605,14 126 950,94 162 422,22 215 508,57 263 144,75   351 367,53 407 154,06 446 830,30 502 796,32  
saldo 23 158,79 24 077,86 18 766,06 19 903,37 50 088,25   41 916,91 42 005,71 36 616,70 41 201,17  
stav na BÚ 191 132,24 189 776,50 183 047,37 183 487,04 211 945,80   199 785,79 198 826,77 193 601,54 199 222,85  
kraje                      
příjmy 43 697,06 71 227,39 79 481,69 105 967,16 141 051,05   161 973,20 189 257,15 198 006,96 227 957,22  
výdaje 32 501,75 63 198,28 72 954,20 99 701,69 117 696,57   150 843,33 178 080,48 188 190,12 213 976,09  
saldo 11 195,31 8 029,11 6 527,49 6 265,47 23 354,49   11 129,87 11 176,67 9 816,84 13 981,13  
stav na BÚ 36 991,98 32 480,40 30 469,56 30 144,66 46 396,75   34 315,44 34 787,32 32 966,57 37 290,25  
obce                      
příjmy 50 305,42 81 046,89 103 403,48 131 482,80 175 409,61   235 446,90 264 175,36 289 903,64 320 840,93  
výdaje 38 464,54 65 223,50 91 486,32 118 189,43 149 034,67   205 033,90 233 672,73 263 464,21 294 004,48  
saldo 11 840,88 15 823,40 11 917,16 13 293,37 26 374,94   30 413,00 30 502,63 26 439,43 26 836,45  
stav na BÚ 152 186,78 154 982,49 150 098,27 150 824,52 163 044,54   163 016,35 161 648,42 158 231,51 159 526,27  
DSO                      
příjmy 468,25 741,30 1 084,85 1 392,01 1 724,53   2 410,36 2 705,09 3 121,18 3 527,07  
výdaje 355,26 537,13 779,22 1 066,20 1 382,69   2 048,77 2 404,44 2 786,04 3 143,25  
saldo 112,98 204,17 305,63 325,81 341,84   361,59 300,65 335,14 383,83  
stav na BÚ 1 790,38 2 134,63 2 312,78 2 343,72 2 323,00   2 286,20 2 218,38 2 236,84 2 252,64  
RRRS                      
příjmy 39,88 68,86 81,79 102,36 132,51   160,70 183,43 190,84 199,83  
výdaje 29,79 42,88 68,03 81,23 104,00   145,90 163,78 177,23 199,14  
saldo 10,09 25,98 13,76 21,13 28,50   14,80 19,65 13,61 0,69  
stav na BÚ 163,09 178,99 166,76 174,13 181,51   167,80 172,65 166,61 153,69  

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99 15 753,47 20 093,99 28 966,67 34 854,08   45 217,83 52 018,28 50 136,76 54 734,19  
výdaje 7 880,47 14 564,19 18 172,86 23 146,35 31 786,05   30 218,19 32 618,41 31 502,69 33 937,48  
saldo 2 632,52 1 189,28 1 921,13 5 820,33 3 068,03   14 999,65 19 399,87 18 634,07 20 796,72  
stav na BÚ 228,99 -2 362,50 -3 219,46 -187,12 -2 560,29   6 876,75 12 066,42 12 364,73 13 013,98  
kraje                      
příjmy 6 137,18 10 441,80 12 229,35 16 934,68 21 367,90   25 256,83 28 609,56 27 340,78 30 991,14  
výdaje 4 254,72 9 126,03 10 684,16 14 434,99 18 858,41   19 113,23 21 179,58 21 726,77 25 089,50  
saldo 1 882,46 1 315,77 1 545,19 2 499,69 2 509,49   6 143,60 7 429,98 5 614,01 5 901,64  
stav na BÚ -1 666,72 -3 241,92 -3 781,56 -2 865,01 -3 508,96   842,72 4 158,45 1 996,82 2 397,60  
obce                      
příjmy 4 594,58 5 700,90 8 447,17 12 613,41 15 020,75   20 782,97 24 225,32 23 573,19 24 780,70  
výdaje 3 727,52 5 721,94 8 033,07 9 224,55 14 313,46   11 816,20 12 136,78 10 374,48 9 711,68  
saldo 867,06 -21,04 414,10 3 388,87 707,29   8 966,77 12 088,54 13 198,72 15 069,02  
stav na BÚ 1 943,52 788,71 316,57 2 439,26 770,63   5 857,42 7 722,29 10 262,96 10 529,83  
DSO                      
příjmy -23,14 -65,79 20,48 49,55 47,49   91,82 79,68 37,22 24,61  
výdaje 20,43 10,37 30,41 68,01 65,59   123,34 153,00 180,23 130,31  
saldo -43,56 -76,16 -9,93 -18,42 -18,10   -31,52 -73,33 -143,01 -105,70  
stav na BÚ -35,88 76,06 232,30 241,56 229,35   193,66 176,98 93,95 96,88  
RRRS                      
příjmy -80,78 -56,31 -60,35 -87,65 -146,88   -194,05 -176,92 -187,91 -212,04  
výdaje -8,13 -27,57 -30,19 -41,33 -52,18   -133,61 -142,23 -155,53 -158,32  
saldo -72,65 -28,74 -30,16 -46,31 -94,69   -60,44 -34,69 -32,38 -53,72  
stav na BÚ -11,94 14,65 13,22 -2,93 -51,30   -17,05 8,70 11,01 -10,33  

Doporučované

Nejčtenější