Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - září 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 9. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci září tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 449,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 407,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 52,0 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 32,6 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (42,0 mld. Kč) se proto proti září loňského roku zvýšil o 19,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 272,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 22,5 mld. Kč. Růst byl vykázán ve všech třech částech: daňové příjmy dosáhly 236,5 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 19,3 mld. Kč, nedaňové příjmy činily 31,3 mld. Kč (o 3,1 mld. Kč více) a kapitálové příjmy 5,1 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč více).

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 176,3 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 29,4 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 156,2 mld. Kč (o 20,3 mld. Kč více). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 117,5 mld. Kč, což představuje zvýšení o 18,9 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 20,1 mld. Kč a proti loňskému září se zvýšil o 9,1 mld. Kč. Růst souvisel především s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Například z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 10,1 mld. Kč (o 4,9 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku), z kapitoly Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 4,6 mld. Kč (o 2,3 mld. Kč více).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 331,1 mld. Kč a proti loňskému září byly vyšší o 29,1 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 21,6 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětví školství a v odvětví sociální péče. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 3,0 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 2,5 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 76,0 mld. Kč, což bylo o 3,5 mld. Kč více nežli v září minulého roku.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 198,8 mld. Kč, tj. o 12,1 mld. Kč více nežli v září 2018.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 189,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 178,1 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 28,6 mld. Kč a výdaje vyšší o 21,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (11,2 mld. Kč) se proto zvýšil o 7,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 60,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 6,5 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 54,7 mld. Kč, tj. o 4,6 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 1,8 mld. Kč). Růst byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 1,8 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 129,1 mld. Kč, proti září minulého roku byl vyšší o 22,1 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 120,8 mld. Kč (v září loňského roku 103,2 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši ve výši 106,2 mld. Kč (v září 2018 to bylo 91,2 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 5,0 mld. Kč (v září 2018 to bylo 4,4 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 8,3 mld. Kč, proti loňskému září to bylo o 4,5 mld. Kč více. Nárůst se týkal zejména transferů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj určených na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (proti loňskému září o 2,0 mld. Kč více) a transferů z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty v rámci OP – Životní prostředí (o 1,7 mld. Kč více).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 19,0 mld. Kč a dosáhly 158,6 mld. Kč; zhruba 77 % z objemu běžných výdajů (122,5 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 19,4 mld. Kč (růst o 2,2 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 34,8 mld. Kč, což bylo o 4,2 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 264,2 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 233,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 30,5 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 24,2 mld. Kč a výdaje o 12,1 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s loňským měsícem září zvýšilo o 12,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 211,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 16,1 mld. Kč. Jejich růst byl zajišťován především daňovými příjmy, které dosáhly 181,8 mld. Kč, což bylo o 14,8 mld. Kč více. Nedaňové příjmy činily 25,3 mld. Kč (o 1,3 mld. Kč více), objem kapitálových příjmů zůstal zhruba na úrovni vykázané v září loňského roku, tj. 4,7 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 52,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 8,1 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 39,6 mld. Kč (nárůst o 3,3 mld. Kč). Investiční transfery činily 12,8 mld. Kč (nárůst o 4,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 176,7 mld. Kč, proti loňskému září vzrostly o 10,8 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 57,0 mld. Kč, což bylo o 1,4 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 161,6 mld. Kč, proti září minulého roku to bylo o 7,7 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ke konci letošního září s příjmy ve výši 2,7 mld. Kč, a výdaji ve výši 2,4 mld. Kč. Proti srovnatelnému období minulého roku vzrostly příjmy o 0,1 mld. Kč a výdaje o 0,2 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94 151 028,80 181 188,29 235 411,94 313 232,99   393 284,43 449 159,76      
výdaje 70 605,14 126 950,94 162 422,22 215 508,57 263 144,75   351 367,53 407 154,06      
saldo 23 158,79 24 077,86 18 766,06 19 903,37 50 088,25   41 916,91 42 005,71      
stav na BÚ 191 132,24 189 776,50 183 047,37 183 487,04 211 945,80   199 785,79 198 826,77      
kraje                      
příjmy 43 697,06 71 227,39 79 481,69 105 967,16 141 051,05   161 973,20 189 257,15      
výdaje 32 501,75 63 198,28 72 954,20 99 701,69 117 696,57   150 843,33 178 080,48      
saldo 11 195,31 8 029,11 6 527,49 6 265,47 23 354,49   11 129,87 11 176,67      
stav na BÚ 36 991,98 32 480,40 30 469,56 30 144,66 46 396,75   34 315,44 34 787,32      
obce                      
příjmy 50 305,42 81 046,89 103 403,48 131 482,80 175 409,61   235 446,90 264 175,36      
výdaje 38 464,54 65 223,50 91 486,32 118 189,43 149 034,67   205 033,90 233 672,73      
saldo 11 840,88 15 823,40 11 917,16 13 293,37 26 374,94   30 413,00 30 502,63      
stav na BÚ 152 186,78 154 982,49 150 098,27 150 824,52 163 044,54   163 016,35 161 648,42      
DSO                      
příjmy 468,25 741,30 1 084,85 1 392,01 1 724,53   2 410,36 2 705,09      
výdaje 355,26 537,13 779,22 1 066,20 1 382,69   2 048,77 2 404,44      
saldo 112,98 204,17 305,63 325,81 341,84   361,59 300,65      
stav na BÚ 1 790,38 2 134,63 2 312,78 2 343,72 2 323,00   2 286,20 2 218,38      
RRRS                      
příjmy 39,88 68,86 81,79 102,36 132,51   160,70 183,43      
výdaje 29,79 42,88 68,03 81,23 104,00   145,90 163,78      
saldo 10,09 25,98 13,76 21,13 28,50   14,80 19,65      
stav na BÚ 163,09 178,99 166,76 174,13 181,51   167,80 172,65      

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99 15 753,47 20 093,99 28 966,67 34 854,08   45 217,83 52 018,28      
výdaje 7 880,47 14 564,19 18 172,86 23 146,35 31 786,05   30 218,19 32 618,41      
saldo 2 632,52 1 189,28 1 921,13 5 820,33 3 068,03   14 999,65 19 399,87      
stav na BÚ 228,99 -2 362,50 -3 219,46 -187,12 -2 560,29   6 876,75 12 066,42      
kraje                      
příjmy 6 137,18 10 441,80 12 229,35 16 934,68 21 367,90   25 256,83 28 609,56      
výdaje 4 254,72 9 126,03 10 684,16 14 434,99 18 858,41   19 113,23 21 179,58      
saldo 1 882,46 1 315,77 1 545,19 2 499,69 2 509,49   6 143,60 7 429,98      
stav na BÚ -1 666,72 -3 241,92 -3 781,56 -2 865,01 -3 508,96   842,72 4 158,45      
obce                      
příjmy 4 594,58 5 700,90 8 447,17 12 613,41 15 020,75   20 782,97 24 225,32      
výdaje 3 727,52 5 721,94 8 033,07 9 224,55 14 313,46   11 816,20 12 136,78      
saldo 867,06 -21,04 414,10 3 388,87 707,29   8 966,77 12 088,54      
stav na BÚ 1 943,52 788,71 316,57 2 439,26 770,63   5 857,42 7 722,29      
DSO                      
příjmy -23,14 -65,79 20,48 49,55 47,49   91,82 79,68      
výdaje 20,43 10,37 30,41 68,01 65,59   123,34 153,00      
saldo -43,56 -76,16 -9,93 -18,42 -18,10   -31,52 -73,33      
stav na BÚ -35,88 76,06 232,30 241,56 229,35   193,66 176,98      
RRRS                      
příjmy -80,78 -56,31 -60,35 -87,65 -146,88   -194,05 -176,92      
výdaje -8,13 -27,57 -30,19 -41,33 -52,18   -133,61 -142,23      
saldo -72,65 -28,74 -30,16 -46,31 -94,69   -60,44 -34,69      
stav na BÚ -11,94 14,65 13,22 -2,93 -51,30   -17,05 8,70      

Doporučované

Nejčtenější