Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci srpna tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 393,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 351,4 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 45,2 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 30,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (41,9 mld. Kč) se proto proti srpnu loňského roku zvýšil o 15,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 244,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 18,3 mld. Kč. Růst byl vykázán ve všech třech částech: daňové příjmy dosáhly 212,1 mld. Kč, což proti loňskému srpnu znamenalo zvýšení o 15,3 mld. Kč více, nedaňové příjmy činily 28,0 mld. Kč (o 2,9 mld. Kč více) a kapitálové příjmy 4,5 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč více).

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 148,6 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 26,9 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 131,0 mld. Kč, což bylo o 18,7 mld. Kč více. Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 95,2 mld. Kč, což představuje zvýšení o 16,0 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 17,6 mld. Kč a proti loňskému srpnu se zvýšil o 8,2 mld. Kč. Růst souvisel především s realizací projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Například z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj přijaly obce a kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu celkem 9,0 mld. Kč (o 4,4 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku), z kapitoly Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 3,9 mld. Kč (o 2,1 mld. Kč více).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 287,4 mld. Kč a proti loňskému srpnu byly vyšší o 25,5 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 17,7 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětvích školství a sociální péče. Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na platy včetně souvisejícího pojistného (o 2,8 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 2,2 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 40,9 mld. Kč, což bylo o 4,8 mld. Kč více nežli v srpnu minulého roku.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 199,8 mld. Kč, tj. o 6,9 mld. Kč více nežli v srpnu 2018.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 161,9 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 150,8 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 25,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 19,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (11,1 mld. Kč) se proto zvýšil o 6,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 53,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 5,5 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 48,7 mld. Kč, tj. o 3,5 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 1,7 mld. Kč). Růst byly vykázán i v části nedaňových příjmů (o 1,9 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 108,4 mld. Kč, proti srpnu minulého roku byl vyšší o 19,7 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 100,8 mld. Kč (v srpnu loňského roku 85,4 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši ve výši 85,0 mld. Kč (v srpnu 2018 to bylo 72,4 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 5,0 mld. Kč (v srpnu 2018 to bylo 4,4 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 7,6 mld. Kč, proti loňskému srpnu to bylo o 4,3 mld. Kč více. Nárůst se týkal zejména transferů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj určených na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (proti loňskému srpnu o 1,9 mld. Kč více) a transferů z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty v rámci OP – Životní prostředí (o 1,8 mld. Kč více).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 16,0 mld. Kč a dosáhly 134,2 mld. Kč; zhruba 75 % z objemu běžných výdajů (100,8 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 16,6 mld. Kč (růst o 3,1 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 34,3 mld. Kč, což bylo o 0,8 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 235,4 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 205,0 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 30,4 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 20,8 mld. Kč a výdaje o 11,8 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s loňským srpnem zvýšilo (o 9,0 mld. Kč).

Vlastní příjmy obcí činily 190,2 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 12,8 mld. Kč. Jejich růst byl zajišťován především daňovými příjmy, které dosáhly 163,4 mld. Kč, což bylo o 11,8 mld. Kč více. Nedaňové příjmy činily 22,6 mld. Kč (o 1,0 mld. Kč více), objem kapitálových příjmů zůstal zhruba na úrovni vykázané v srpnu loňského roku, tj. 4,2 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 45,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 8,0 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 34,3 mld. Kč (nárůst o 3,9 mld. Kč). Investiční transfery činily 10,9 mld. Kč (nárůst o 4,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 157,3 mld. Kč, proti loňskému srpnu vzrostly o 10,1 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 47,7 mld. Kč, což bylo o 1,7 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 163,0 mld. Kč, proti srpnu minulého roku to bylo o 5,9 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ke konci letošního srpna s příjmy ve výši 2,4 mld. Kč, a výdaji ve výši 2,0 mld. Kč. Proti srovnatelnému období minulého roku vzrostly příjmy i výdaje shodně o 0,1 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94 151 028,80 181 188,29 235 411,94 313 232,99   393 284,43        
výdaje 70 605,14 126 950,94 162 422,22 215 508,57 263 144,75   351 367,53        
saldo 23 158,79 24 077,86 18 766,06 19 903,37 50 088,25   41 916,91        
stav na BÚ 191 132,24 189 776,50 183 047,37 183 487,04 211 945,80   199 785,79        
kraje                      
příjmy 43 697,06 71 227,39 79 481,69 105 967,16 141 051,05   161 973,20        
výdaje 32 501,75 63 198,28 72 954,20 99 701,69 117 696,57   150 843,33        
saldo 11 195,31 8 029,11 6 527,49 6 265,47 23 354,49   11 129,87        
stav na BÚ 36 991,98 32 480,40 30 469,56 30 144,66 46 396,75   34 315,44        
obce                      
příjmy 50 305,42 81 046,89 103 403,48 131 482,80 175 409,61   235 446,90        
výdaje 38 464,54 65 223,50 91 486,32 118 189,43 149 034,67   205 033,90        
saldo 11 840,88 15 823,40 11 917,16 13 293,37 26 374,94   30 413,00        
stav na BÚ 152 186,78 154 982,49 150 098,27 150 824,52 163 044,54   163 016,35        
DSO                      
příjmy 468,25 741,30 1 084,85 1 392,01 1 724,53   2 410,36        
výdaje 355,26 537,13 779,22 1 066,20 1 382,69   2 048,77        
saldo 112,98 204,17 305,63 325,81 341,84   361,59        
stav na BÚ 1 790,38 2 134,63 2 312,78 2 343,72 2 323,00   2 286,20        
RRRS                      
příjmy 39,88 68,86 81,79 102,36 132,51   160,70        
výdaje 29,79 42,88 68,03 81,23 104,00   145,90        
saldo 10,09 25,98 13,76 21,13 28,50   14,80        
stav na BÚ 163,09 178,99 166,76 174,13 181,51   167,80        

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99 15 753,47 20 093,99 28 966,67 34 854,08   45 217,83        
výdaje 7 880,47 14 564,19 18 172,86 23 146,35 31 786,05   30 218,19        
saldo 2 632,52 1 189,28 1 921,13 5 820,33 3 068,03   14 999,65        
stav na BÚ 228,99 -2 362,50 -3 219,46 -187,12 -2 560,29   6 876,75        
kraje                      
příjmy 6 137,18 10 441,80 12 229,35 16 934,68 21 367,90   25 256,83        
výdaje 4 254,72 9 126,03 10 684,16 14 434,99 18 858,41   19 113,23        
saldo 1 882,46 1 315,77 1 545,19 2 499,69 2 509,49   6 143,60        
stav na BÚ -1 666,72 -3 241,92 -3 781,56 -2 865,01 -3 508,96   842,72        
obce                      
příjmy 4 594,58 5 700,90 8 447,17 12 613,41 15 020,75   20 782,97        
výdaje 3 727,52 5 721,94 8 033,07 9 224,55 14 313,46   11 816,20        
saldo 867,06 -21,04 414,10 3 388,87 707,29   8 966,77        
stav na BÚ 1 943,52 788,71 316,57 2 439,26 770,63   5 857,42        
DSO                      
příjmy -23,14 -65,79 20,48 49,55 47,49   91,82        
výdaje 20,43 10,37 30,41 68,01 65,59   123,34        
saldo -43,56 -76,16 -9,93 -18,42 -18,10   -31,52        
stav na BÚ -35,88 76,06 232,30 241,56 229,35   193,66        
RRRS                      
příjmy -80,78 -56,31 -60,35 -87,65 -146,88   -194,05        
výdaje -8,13 -27,57 -30,19 -41,33 -52,18   -133,61        
saldo -72,65 -28,74 -30,16 -46,31 -94,69   -60,44        
stav na BÚ -11,94 14,65 13,22 -2,93 -51,30   -17,05        

Doporučované

Nejčtenější