Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci dubna t. r. vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 181,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 162,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 18,8 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 20,1 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 18,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření vzrostl ve srovnání s loňským dubnem o 1,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) dosáhly celkem 108,1 mld. Kč, proti dubnu předchozího roku byly vyšší o 7,6 mld. Kč. Daňové příjmy činily 93,6 mld. Kč (růst o 7,2 mld. Kč), nedaňové příjmy dosáhly 12,4 mld. Kč (růst o 0,4 mld. Kč). Objem kapitálových příjmů zůstal na úrovni vykázané ve stejném období minulého roku, činil 2,1 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 73,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 12,5 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 66,4 mld. Kč (v dubnu loňského roku 57,6 mld. Kč). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 49,1 mld. Kč, což znamená nárůst o 8,6 mld. Kč. Objem investičních transferů dosáhl 6,7 mld. Kč, proti loňskému dubnu to bylo o 3,7 mld. Kč více; nárůst se týkal především transferů poskytovaných z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (zvýšení o 2,1 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 140,6 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 13,9 mld. Kč. Růst byl vykázán rovněž v části kapitálových výdajů, dosáhly 21,8 mld. Kč, což bylo o 4,3 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 183,0 mld. Kč, tj. o 3,2 mld. Kč méně nežli v dubnu předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 79,5 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 73,0 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 12,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,7 mld. Kč. Přebytek hospodaření (6,5 mld. Kč) se proto zvýšil o 1,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 24,1 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 2,2 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 22,2 mld. Kč, tj. o 1,7 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob). Nedaňové příjmy dosáhly 1,7 mld. Kč (růst o 0,4 mld. Kč) a kapitálové příjmy 0,2 mld. Kč (růst o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 55,3 mld. Kč, proti dubnu předchozího roku byl vyšší o 10,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 52,2 mld. Kč (v dubnu minulého roku 44,2 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 42,5 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období 36,1 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období 2,9 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 3,1 mld. Kč (v dubnu loňského roku to bylo 1,2 mld. Kč). Jednalo se především o prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuté na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a dále prostředky z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty realizované v rámci Operačního programu životního prostředí.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 8,5 mld. Kč a dosáhly 67,3 mld. Kč; zhruba 75 % z objemu běžných výdajů (50,8 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 5,7 mld. Kč (růst o 2,2 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 30,5 mld. Kč, což bylo o 3,8 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ke konci dubna celkové příjmy ve výši 103,4 mld. Kč a výdaje ve výši 91,5 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 11,9 mld. Kč. Proti srovnatelnému období vzrostly příjmy o 8,4 mld. Kč a výdaje o 8,0 mld. Kč, saldo hospodaření proto vzrostlo o 0,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 83,6 mld. Kč, proti loňskému dubnu byly vyšší o 5,3 mld. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 5,5 mld. Kč a dosáhly 71,4 mld. Kč. Mírný pokles byl naopak vykázán v části nedaňových příjmů (činily 10,3 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč méně) i v části kapitálových příjmů (činily 1,9 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč méně).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 19,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,2 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 16,0 mld. Kč (růst o 1,3 mld. Kč) a investiční transfery 3,8 mld. Kč (růst o 1,9 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 75,3 mld. Kč, proti loňskému dubnu vzrostly o 5,8 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 16,2 mld. Kč, což bylo o 2,2 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl ke konci dubna 150,1 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 0,3 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních čtyřech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,1 mld. Kč a výdaji ve výši 0,8 mld. Kč. Příjmy i výdaje se pohybovaly na zhruba stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94 151 028,80 181 188,29                
výdaje 70 605,14 126 950,94 162 422,22                
saldo 23 158,79 24 077,86 18 766,06                
stav na BÚ 191 132,24 189 776,50 183 047,37                
kraje                      
příjmy 43 697,06 71 227,39 79 481,69                
výdaje 32 501,75 63 198,28 72 954,20                
saldo 11 195,31 8 029,11 6 527,49                
stav na BÚ 36 991,98 32 480,40 30 469,56                
obce                      
příjmy 50 305,42 81 046,89 103 403,48                
výdaje 38 464,54 65 223,50 91 486,32                
saldo 11 840,88 15 823,40 11 917,16                
stav na BÚ 152 186,78 154 982,49 150 098,27                
DSO                      
příjmy 468,25 741,30 1 084,85                
výdaje 355,26 537,13 779,22                
saldo 112,98 204,17 305,63                
stav na BÚ 1 790,38 2 134,63 2 312,78                
RRRS                      
příjmy 39,88 68,86 81,79                
výdaje 29,79 42,88 68,03                
saldo 10,09 25,98 13,76                
stav na BÚ 163,09 178,99 166,76                

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99 15 753,47 20 093,99                
výdaje 7 880,47 14 564,19 18 172,86                
saldo 2 632,52 1 189,28 1 921,13                
stav na BÚ 228,99 -2 362,50 -3 219,46                
kraje                      
příjmy 6 137,18 10 441,80 12 229,35                
výdaje 4 254,72 9 126,03 10 684,16                
saldo 1 882,46 1 315,77 1 545,19                
stav na BÚ -1 666,72 -3 241,92 -3 781,56                
obce                      
příjmy 4 594,58 5 700,90 8 447,17                
výdaje 3 727,52 5 721,94 8 033,07                
saldo 867,06 -21,04 414,10                
stav na BÚ 1 943,52 788,71 316,57                
DSO                      
příjmy -23,14 -65,79 20,48                
výdaje 20,43 10,37 30,41                
saldo -43,56 -76,16 -9,93                
stav na BÚ -35,88 76,06 232,30                
RRRS                      
příjmy -80,78 -56,31 -60,35                
výdaje -8,13 -27,57 -30,19                
saldo -72,65 -28,74 -30,16                
stav na BÚ -11,94 14,65 13,22                

Nejčtenější