Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2019

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci února 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 93,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 70,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 23,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 10,5 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 7,9 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským únorem zvýšil o 2,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) dosáhly celkem 55,1 mld. Kč, proti loňskému únoru byly vyšší o 4,6 mld. Kč. Daňové příjmy činily 48,1 mld. Kč (růst o 4,4 mld. Kč), nedaňové příjmy dosáhly 5,9 mld. Kč (růst o 0,2 mld. Kč). Objem kapitálových příjmů zůstal na úrovni vykázané ve stejném období minulého roku, činil 1,1 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 38,7 mld. Kč, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 5,9 mld. Kč více. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 36,9 mld. Kč (v únoru loňského roku 32,5 mld. Kč). Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zvýšení o 4,5 mld. Kč). Objem investičních transferů dosáhl 1,8 mld. Kč a proti loňskému únoru byl vyšší o 1,5 mld. Kč; nárůst se týkal především transferů poskytovaných z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (zvýšení o 1,3 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 62,7 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 5,6 mld. Kč. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, dosáhly 7,9 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 činil v souhrnu 191,1 mld. Kč, tj. zhruba stejně jako v únoru předchozího roku (190,9 mld. Kč).

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 43,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 32,5 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy vyšší o 6,1 mld. Kč a výdaje vyšší o 4,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (11,2 mld. Kč) se proto zvýšil o 1,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 12,7 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 1,3 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 11,6 mld. Kč, tj. o 1,0 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů právnických osob). Nedaňové příjmy dosáhly 0,9 mld. Kč a kapitálové 0,2 mld. Kč, v obou částech byl vykázán růst o 0,1 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů činil 30,9 mld. Kč, proti únoru předchozího roku byl vyšší o 4,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 30,1 mld. Kč (v únoru loňského roku 26,0 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 21,2 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 18,0 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,6 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 1,4 mld. Kč). Mimo to byly již v průběhu ledna převedeny z rozpočtu tohoto resortu finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč, které byly určeny na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.

Přijaté investiční transfery činily 0,8 mld. Kč (v únoru loňského roku to bylo pouze 0,1 mld. Kč). Jednalo se především o prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuté na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Běžné výdaje krajů vzrostly o 3,3 mld. Kč a dosáhly 30,3 mld. Kč; zhruba 80 % z objemu běžných výdajů (24,0 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 2,2 mld. Kč (růst o 0,9 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 37,0 mld. Kč, což bylo o 1,7 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ke konci února celkové příjmy ve výši 50,3 mld. Kč a výdaje ve výši 38,5 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 11,8 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 4,6 mld. Kč a výdaje vyšší 3,7 mld. Kč, saldo hospodaření se proto zvýšilo o 0,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 42,2 mld. Kč, proti únoru minulého roku byly vyšší o 3,3 mld. Kč. Objem daňových příjmů dosáhl 36,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 3,3 mld. Kč (z toho 1,8 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z příjmů právnických osob). Nedaňové příjmy se zvýšily o 0,1 mld. Kč a dosáhly 4,9 mld. Kč, naopak v části kapitálových příjmů byl vykázán mírný pokles, dosáhly 0,9 mld. Kč, což bylo o 0,1 mld. Kč méně.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 8,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,3 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 7,0 mld. Kč (růst o 0,5 mld. Kč) a investiční transfery 1,1 mld. Kč (růst o 0,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 32,7 mld. Kč, proti loňskému únoru vzrostly o 3,3 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 5,8 mld. Kč, což bylo o 0,4 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl ke konci února 152,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 1,9 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních dvou měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,5 mld. Kč a výdaji ve výši 0,4 mld. Kč. Příjmy i výdaje se pohybovaly na zhruba stejné úrovni jako v únoru loňského roku.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2019 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2019 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 93 763,94                    
výdaje 70 605,14                    
saldo 23 158,79                    
stav na BÚ 191 132,24                    
kraje                      
příjmy 43 697,06                    
výdaje 32 501,75                    
saldo 11 195,31                    
stav na BÚ 36 991,98                    
obce                      
příjmy 50 305,42                    
výdaje 38 464,54                    
saldo 11 840,88                    
stav na BÚ 152 186,78                    
DSO                      
příjmy 468,25                    
výdaje 355,26                    
saldo 112,98                    
stav na BÚ 1 790,38                    
RRRS                      
příjmy 39,88                    
výdaje 29,79                    
saldo 10,09                    
stav na BÚ 163,09                    

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2019 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 10 512,99                    
výdaje 7 880,47                    
saldo 2 632,52                    
stav na BÚ 228,99                    
kraje                      
příjmy 6 137,18                    
výdaje 4 254,72                    
saldo 1 882,46                    
stav na BÚ -1 666,72                    
obce                      
příjmy 4 594,58                    
výdaje 3 727,52                    
saldo 867,06                    
stav na BÚ 1 943,52                    
DSO                      
příjmy -23,14                    
výdaje 20,43                    
saldo -43,56                    
stav na BÚ -35,88                    
RRRS                      
příjmy -80,78                    
výdaje -8,13                    
saldo -72,65                    
stav na BÚ -11,94                    

Doporučované

Nejčtenější