Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

K 31. 12. 2018 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 532,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 523,8 mld. Kč, což znamená hospodaření s přebytkem ve výši 8,8 mld. Kč. Proti předchozímu roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 60,0 mld. Kč a výdaje vyšší o 82,2 mld. Kč. Vyšší nárůst výdajů, způsobený zejména růstem investic, ovlivnil výsledné saldo hospodaření. Přebytek hospodaření byl ve srovnání s rokem 2017, kdy činil 30,9 mld. Kč, nižší o 22,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily 341,8 mld. Kč, proti předchozímu roku se zvýšily o 30,3 mld. Kč; růst byl vykázán ve všech třech částech.

Daňové příjmy se zvýšily o 24,4 mld. Kč a dosáhly celkem 295,2 mld. Kč; na růstu se podílel příznivý ekonomický vývoj a současně i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 2018.1 Nedaňové příjmy činily 38,8 mld. Kč, což znamená nárůst o 4,7 mld. Kč. Kapitálové příjmy vzrostly o 1,1 mld. Kč a dosáhly 7,8 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 190,7 mld. Kč, proti minulému roku byly vyšší o 29,7 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 167,6 mld. Kč, což bylo o 19,9 mld. Kč více. Nárůst se týkal objemově nejvýznamnějších položek, kterými jsou prostředky určené na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji a dále prostředky na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Objem přijatých investičních transferů dosáhl 23,2 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostl o 9,8 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky přijaté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (jejich objem dosáhl 10,2 mld. Kč, zatímco v loňském roce to bylo pouze 2,0 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 400,2 mld. Kč a proti minulému roku byly vyšší o 42,2 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 20,8 mld. Kč) a neziskovým organizacím (zvýšení o 2,2 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětvích školství a sociální péče. Výdaje na platy včetně souvisejícího pojistného vzrostly o 6,3 mld. Kč.

Významný růst byl vykázán v části kapitálových výdajů. Dosáhly 123,6 mld. Kč, což bylo o 40,0 mld. Kč více nežli v předchozím roce (tj. téměř o polovinu).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů2 (bez příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi) činil v souhrnu 181,8 mld. Kč, znamená to meziroční zvýšení o 2,6 mld. Kč.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 205,8 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 205,7 mld. Kč. Proti minulému roku vzrostly příjmy o 24,2 mld. Kč a výdaje o 33,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (0,1 mld. Kč) byl proto o 9,0 mld. Kč nižší.

Vlastní příjmy krajů činily 74,7 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 6,3 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 69,0 mld. Kč, tj. o 4,5 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty o 2,6 mld. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 1,8 mld. Kč a dosáhly 5,5 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na úrovni předchozího roku (0,3 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 131,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období byl vyšší o 17,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 123,1 mld. Kč, což bylo proti předchozímu roku o 15,0 mld. Kč více. Jejich rozhodující část stejně jako v minulých letech představovaly transfery z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením dosáhly celkem 101,5 mld. Kč (včetně soukromého školství); v roce 2017 to bylo 87,6 mld. Kč. Přijaté investiční transfery činily 8,0 mld. Kč, proti loňskému roku to bylo o 2,8 mld. Kč více.

Běžné výdaje krajů dosáhly 175,7 mld. Kč a proti minulému roku byly vyšší o 20,5 mld. Kč. Nárůst běžných výdajů byl koncentrován v části neinvestičních transferů, které kraje poskytují vlastním i cizím příspěvkovým a podobným organizacím (růst o 15,0 mld. Kč).

Významný růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, dosáhly 30,1 mld. Kč, což bylo o 12,7 mld. Kč více. Současně to znamenalo i dosud nejvyšší roční objem kapitálových výdajů krajských rozpočtů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci roku 29,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,1 mld. Kč méně.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 330,9 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 322,6 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 8,3 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 36,6 mld. Kč a výdaje o 49,8 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 13,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 265,8 mld. Kč a proti minulému roku vzrostly o 23,8 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 226,2 mld. Kč, což bylo o 19,9 mld. Kč více (z toho 15,1 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 32,2 mld. Kč (zvýšení o 2,8 mld. Kč), kapitálové příjmy dosáhly 7,4 mld. Kč (zvýšení o 1,1 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily celkem 65,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 12,8 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich výše dosáhla 48,4 mld. Kč (nárůst o 5,8 mld. Kč). Investiční transfery činily 16,6 mld. Kč (nárůst o 7,0 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 228,2 mld. Kč, meziročně to bylo o 22,7 mld. Kč více. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 5,8 mld. Kč), výraznější zvýšení bylo dále vykázáno i v části výdajů na platy a související pojistné (o 5,9 mld. Kč) a výdajů na nákup služeb (o 2,7 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 94,3 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostly o 27,1 mld. Kč; stejně jako v případě krajů se jedná o dosud nejvyšší objem kapitálových výdajů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí (bez příspěvkových organizací) činil ke konci roku 152,9 mld. Kč, meziročně to bylo o 5,5 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v roce 2018 s příjmy ve výši 3,8 mld. Kč a výdaji ve výši 3,4 mld. Kč. Proti předchozímu roku vzrostly příjmy o 0,4 mld. Kč a výdaje o 0,6 mld. Kč.


1/ V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, které znamenaly posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1. 1. 2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1. 1. 2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1. 1. 2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.
2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95 135 275,33 161 094,30 206 445,27 278 378,92   348 066,60 397 141,48 433 310,24 489 263,30 532 592,42
výdaje 62 724,67 112 386,75 144 294,37 192 362,22 231 358,70   321 149,34 374 535,65 415 327,61 468 858,84 523 800,30
saldo 20 526,28 22 888,58 16 844,94 14 083,05 47 020,22   26 917,26 22 605,83 17 982,63 20 404,45 8 792,12
stav na BÚ 190 903,25 192 139,00 186 266,83 183 674,16 214 506,08   192 909,04 186 760,35 181 236,80 186 208,87 181 839,97
kraje                      
příjmy 37 559,87 60 785,59 67 252,34 89 032,48 119 683,15   136 716,37 160 647,59 170 666,18 196 966,08 205 804,36
výdaje 28 247,03 54 072,25 62 270,04 85 266,70 98 838,15   131 730,10 156 900,90 166 463,35 188 886,58 205 721,98
saldo 9 312,84 6 713,34 4 982,30 3 765,79 20 845,00   4 986,27 3 746,69 4 202,83 8 079,49 82,36
stav na BÚ 38 658,70 35 722,31 34 251,12 33 009,67 49 905,71   33 472,72 30 628,86 30 969,76 34 892,64 26 759,43
obce                      
příjmy 45 710,84 75 345,99 94 956,31 118 869,39 160 388,86   214 663,92 239 950,04 266 330,45 296 060,23 330 860,58
výdaje 34 737,02 59 501,56 83 453,25 108 964,89 134 721,21   193 217,69 221 535,95 253 089,73 284 292,80 322 586,05
saldo 10 973,82 15 844,44 11 503,06 9 904,50 25 667,65   21 446,23 18 414,09 13 240,71 11 767,43 8 274,52
stav na BÚ 150 243,26 154 193,78 149 781,69 148 385,26 162 273,92   157 158,93 153 926,13 147 968,55 148 996,44 152 893,21
DSO                      
příjmy 491,38 807,09 1 064,37 1 342,42 1 677,04   2 318,54 2 625,42 3 083,96 3 502,46 3 772,73
výdaje 334,84 526,76 748,81 998,19 1 317,10   1 925,43 2 251,44 2 605,81 3 012,94 3 393,04
saldo 156,54 280,33 315,56 344,23 359,94   393,11 373,98 478,15 489,52 379,69
stav na BÚ 1 826,26 2 058,57 2 080,48 2 102,17 2 093,65   2 092,54 2 041,40 2 142,89 2 155,76 2 026,12
RRRS                      
příjmy 120,66 125,17 142,14 190,01 279,38   354,75 360,35 378,74 411,87 428,44
výdaje 37,92 70,45 98,22 122,56 156,19   279,52 306,01 332,75 357,46 385,05
saldo 82,74 54,73 43,93 67,45 123,20   75,24 54,34 45,99 54,41 43,39
stav na BÚ 175,03 164,34 153,54 177,06 232,81   184,85 163,95 155,60 164,02 161,22

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85 19 347,99 22 242,96 24 310,11 32 255,22   36 693,95 41 619,21 51 537,99 58 386,29 59 995,74
výdaje 8 570,24 15 877,46 22 185,65 30 182,96 30 427,26   53 436,39 63 296,32 70 836,18 78 841,60 82 153,49
saldo 5 123,61 3 470,53 57,31 -5 872,85 1 827,97   -16 742,43 -21 677,11 -19 298,19 -20 455,31 -22 157,75
stav na BÚ 30 849,31 27 151,59 24 119,27 17 225,09 23 820,00   3 525,62 -4 059,39 -1 806,65 -2 443,50 2 574,78
kraje                    
příjmy 6 621,83 9 402,97 10 339,50 12 356,18 16 868,26   15 644,69 18 920,41 22 135,80 24 346,06 24 153,51
výdaje 3 582,54 8 042,31 10 049,82 13 895,44 12 424,00   22 470,57 27 169,68 29 164,53 31 802,45 33 161,77
saldo 3 039,29 1 360,67 289,68 -1 539,26 4 444,26   -6 825,88 -8 249,27 -7 028,73 -7 456,39 -9 008,26
stav na BÚ 8 611,47 6 935,75 6 253,56 4 502,07 10 758,99   -797,59 -3 061,12 -1 701,90 -2 112,60 -3 117,97
obce                      
příjmy 7 115,39 10 263,17 12 309,79 12 561,49 15 436,23   22 272,59 23 926,80 30 579,91 34 936,72 36 617,33
výdaje 5 111,05 8 181,92 12 509,73 16 831,56 18 021,11   32 057,96 37 272,84 42 774,03 47 922,10 49 776,41
saldo 2 004,34 2 081,26 -199,58 -4 270,07 -2 584,87   -9 785,37 -13 346,03 -12 194,12 -12 985,39 -13 159,08
stav na BÚ 21 961,82 20 007,55 17 787,16 12 657,63 12 963,23   4 348,12 -1 024,59 -178,40 -480,31 5 491,96
DSO                      
příjmy -17,85 7,98 97,52 77,38 111,07   261,21 332,82 437,56 536,13 381,28
výdaje 71,04 136,53 228,55 272,34 322,15   513,43 563,41 637,90 654,87 625,31
saldo -88,89 -128,55 -131,03 -194,97 -211,09   -252,22 -230,59 -200,34 -118,74 -244,02
stav na BÚ 354,59 276,98 211,86 165,69 173,56   80,77 100,16 166,74 240,45 164,26
RRRS                      
příjmy 71,46 74,57 12,28 54,01 94,47   87,40 85,51 62,22 70,20 132,91
výdaje -96,78 -86,23 -83,87 -75,15 -59,22   -36,38 -70,11 -74,14 -68,21 -139,93
saldo 168,24 160,80 96,16 129,16 153,69   123,77 155,62 136,37 138,42 272,85
stav na BÚ -78,58 -68,69 -133,30 -100,30 -75,77   -105,68 -73,83 -93,09 -91,04 36,53

 

 

Doporučované

Nejčtenější