Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor

Ke konci měsíce října 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 433,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 415,3 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 51,5 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 70,8 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (18,0 mld. Kč) se proto proti říjnu loňského roku snížil o 19,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů činily 277,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 25,5 mld. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 21,3 mld. Kč a dosáhly celkem 240,3 mld. Kč; na růstu se podílí kromě příznivého ekonomického vývoje i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 20182. Nedaňové příjmy činily 31,6 mld. Kč, což znamená nárůst o 3,7 mld. Kč. Kapitálové příjmy vzrostly o 0,5 mld. Kč a dosáhly 5,9 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 155,5 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 26,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 139,9 mld. Kč, což bylo o 19,4 mld. Kč více. Nárůst se týkal objemově nejvýznamnějších položek, kterými jsou prostředky určené na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji a dále prostředky na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Objem přijatých investičních transferů dosáhl 15,6 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostl o 6,6 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky přijaté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (jejich objem dosáhl 7,7 mld. Kč, zatímco v říjnu loňského roku to bylo pouze 1,2 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 328,0 mld. Kč a proti loňskému říjnu byly vyšší o 39,5 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 20,2 mld. Kč) a neziskovým organizacím (zvýšení o 2,6 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětvích školství a sociální péče. Významný růst byl vykázán (na rozdíl od vývoje ve srovnatelném období předchozích dvou let) také v části kapitálových výdajů. Dosáhly 87,3 mld. Kč, což bylo o 31,3 mld. Kč více nežli v říjnu minulého roku (tj. o více než o polovinu).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 181,2 mld. Kč, což znamená pokles proti říjnu předchozího roku o 1,8 mld. Kč.3

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 170,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 166,5 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku vzrostly příjmy o 22,1 mld. Kč a výdaje o 29,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (4,2 mld. Kč) byl proto o 7,0 mld. Kč nižší.

Vlastní příjmy krajů činily 60,4 mld. Kč a proti říjnu minulého roku vzrostly o 5,3 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 56,0 mld. Kč, tj. o 4,1 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 1,9 mld. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 1,2 mld. Kč a dosáhly 4,1 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na shodné úrovni (0,3 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 110,3 mld. Kč, proti srovnatelnému období byl vyšší o 16,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 104,3 mld. Kč, což bylo proti říjnu loňského roku o 15,0 mld. Kč více. Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na období prvních deseti měsíců roku ve výši 91,2 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 78,7 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,4 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 3,8 mld. Kč). Přijaté investiční transfery činily 6,0 mld. Kč, proti loňskému říjnu to bylo o 1,8 mld. Kč více.

Běžné výdaje krajů dosáhly 145,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 19,7 mld. Kč. Významný růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, dosáhly 21,0 mld. Kč, což bylo o 9,4 mld. Kč více.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 31,0 mld. Kč, jejich objem se snížil proti loňskému říjnu o 1,7 mld. Kč.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 266,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 253,1 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 13,2 mld. Kč. Proti srovnatelnému období vzrostly příjmy o 30,6 mld. Kč a výdaje o 42,8 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 12,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 216,4 mld. Kč a proti říjnu minulého roku vzrostly o 20,1 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 184,3 mld. Kč, což bylo o 17,2 mld. Kč více (z toho 11,5 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 26,5 mld. Kč (zvýšení o 2,4 mld. Kč), kapitálové příjmy dosáhly 5,6 mld. Kč (zvýšení o 0,5 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 50,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 10,4 mld. Kč. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 39,3 mld. Kč (nárůst o 5,6 mld. Kč). Investiční transfery činily 10,7 mld. Kč (nárůst o 4,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 186,1 mld. Kč, proti říjnu předchozího roku vzrostly o 21,1 mld. Kč. Zhruba stejně vysoký nárůst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 67,0 mld. Kč, což bylo o 21,6 mld. Kč více.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 148,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 0,2 mld. Kč méně.

III. DSO

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 3,1 mld. Kč a výdaji ve výši 2,6 mld. Kč. Příjmy proti loňskému říjnu vzrostly o 0,4 mld. Kč a výdaje o 0,6 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, znamenajícím posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1.1.2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1.1.2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen problematický 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1.1.2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.
3/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95 135 275,33 161 094,30 206 445,27 278 378,92   348 066,60 397 141,48 433 310,24    
výdaje 62 724,67 112 386,75 144 294,37 192 362,22 231 358,70   321 149,34 374 535,65 415 327,61    
saldo 20 526,28 22 888,58 16 844,94 14 083,05 47 020,22   26 917,26 22 605,83 17 982,63    
stav na BÚ 190 903,25 192 139,00 186 266,83 183 674,16 214 506,08   192 909,04 186 760,35 181 236,80    
kraje                      
příjmy 37 559,87 60 785,59 67 252,34 89 032,48 119 683,15   136 716,37 160 647,59 170 666,18    
výdaje 28 247,03 54 072,25 62 270,04 85 266,70 98 838,15   131 730,10 156 900,90 166 463,35    
saldo 9 312,84 6 713,34 4 982,30 3 765,79 20 845,00   4 986,27 3 746,69 4 202,83  
stav na BÚ 38 658,70 35 722,31 34 251,12 33 009,67 49 905,71   33 472,72 30 628,86 30 969,76    
obce                      
příjmy 45 710,84 75 345,99 94 956,31 118 869,39 160 388,86   214 663,92 239 950,04 266 330,45    
výdaje 34 737,02 59 501,56 83 453,25 108 964,89 134 721,21   193 217,69 221 535,95 253 089,73    
saldo 10 973,82 15 844,44 11 503,06 9 904,50 25 667,65   21 446,23 18 414,09 13 240,71    
stav na BÚ 150 243,26 154 193,78 149 781,69 148 385,26 162 273,92   157 158,93 153 926,13 147 968,55    
DSO                      
příjmy 491,38 807,09 1 064,37 1 342,42 1 677,04   2 318,54 2 625,42 3 083,96    
výdaje 334,84 526,76 748,81 998,19 1 317,10   1 925,43 2 251,44 2 605,81    
saldo 156,54 280,33 315,56 344,23 359,94   393,11 373,98 478,15    
stav na BÚ 1 826,26 2 058,57 2 080,48 2 102,17 2 093,65   2 092,54 2 041,40 2 142,89    
RRRS                      
příjmy 120,66 125,17 142,14 190,01 279,38   354,75 360,35 378,74    
výdaje 37,92 70,45 98,22 122,56 156,19   279,52 306,01 332,75    
saldo 82,74 54,73 43,93 67,45 123,20   75,24 54,34 45,99    
stav na BÚ 175,03 164,34 153,54 177,06 232,81   184,85 163,95 155,60    

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají
Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85 19 347,99 22 242,96 24 310,11 32 255,22   36 693,95 41 619,21 51 537,99    
výdaje 8 570,24 15 877,46 22 185,65 30 182,96 30 427,26   53 436,39 63 296,32 70 836,18    
saldo 5 123,61 3 470,53 57,31 -5 872,85 1 827,97   -16 742,43 -21 677,11 -19 298,19    
stav na BÚ 30 849,31 27 151,59 24 119,27 17 225,09 23 820,00   3 525,62 -4 059,39 -1 806,65    
kraje                    
příjmy 6 621,83 9 402,97 10 339,50 12 356,18 16 868,26   15 644,69 18 920,41 22 135,80    
výdaje 3 582,54 8 042,31 10 049,82 13 895,44 12 424,00   22 470,57 27 169,68 29 164,53    
saldo 3 039,29 1 360,67 289,68 -1 539,26 4 444,26   -6 825,88 -8 249,27 -7 028,73    
stav na BÚ 8 611,47 6 935,75 6 253,56 4 502,07 10 758,99   -797,59 -3 061,12 -1 701,90    
obce                      
příjmy 7 115,39 10 263,17 12 309,79 12 561,49 15 436,23   22 272,59 23 926,80 30 579,91    
výdaje 5 111,05 8 181,92 12 509,73 16 831,56 18 021,11   32 057,96 37 272,84 42 774,03    
saldo 2 004,34 2 081,26 -199,58 -4 270,07 -2 584,87   -9 785,37 -13 346,03 -12 194,12    
stav na BÚ 21 961,82 20 007,55 17 787,16 12 657,63 12 963,23   4 348,12 -1 024,59 -178,40    
DSO                      
příjmy -17,85 7,98 97,52 77,38 111,07   261,21 332,82 437,56    
výdaje 71,04 136,53 228,55 272,34 322,15   513,43 563,41 637,90    
saldo -88,89 -128,55 -131,03 -194,97 -211,09   -252,22 -230,59 -200,34    
stav na BÚ 354,59 276,98 211,86 165,69 173,56   80,77 100,16 166,74    
RRRS                      
příjmy 71,46 74,57 12,28 54,01 94,47   87,40 85,51 62,22    
výdaje -96,78 -86,23 -83,87 -75,15 -59,22   -36,38 -70,11 -74,14    
saldo 168,24 160,80 96,16 129,16 153,69   123,77 155,62 136,37    
stav na BÚ -78,58 -68,69 -133,30 -100,30 -75,77   -105,68 -73,83 -93,09    

 

Nejčtenější