Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.6.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci 1. pololetí 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 278,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 231,4 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 32,2 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 30,4 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (47,0 mld. Kč) se proto proti červnu loňského roku zvýšil o 1,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů činily 167,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 14,5 mld. Kč. Daňové příjmy vzrostly o 12,7 mld. Kč a dosáhly celkem 145,4 mld. Kč; na růstu se podílí kromě příznivého ekonomického vývoje i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 20182. Nedaňové příjmy činily 19,0 mld. Kč, což znamená nárůst o 1,7 mld. Kč. Kapitálové příjmy zůstaly na zhruba shodné úrovni jako v červnu loňského roku, tj. 3,3 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 110,7 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 17,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 105,0 mld. Kč, což bylo o 15,9 mld. Kč více. Nárůst se týkal objemově nejvýznamnějších položek, kterými jsou prostředky určené na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji a dále prostředky na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Objem přijatých investičních transferů dosáhl 5,7 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostl o 1,9 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky přijaté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (jejich objem dosáhl 3,1 mld. Kč, zatímco v červnu loňského roku to bylo pouze 0,3 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 195,2 mld. Kč a proti loňskému pololetí byly vyšší o 17,8 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (zvýšení o 9,7 mld. Kč) a neziskovým organizacím (zvýšení o 0,6 mld. Kč); z odvětvového hlediska se jedná zejména o organizace působící v odvětvích školství a sociální péče. Významný růst byl vykázán (na rozdíl od vývoje ve srovnatelném období předchozích dvou let) také v části kapitálových výdajů. Dosáhly celkem 36,1 mld. Kč, což bylo zhruba o polovinu více (o 12,6 mld. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 214,5 mld. Kč, což znamená nárůst proti loňskému pololetí o 23,8 mld. Kč3.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 119,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 98,8 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 16,9 mld. Kč a výdaje vyšší o 12,4 mld. Kč. Přebytek hospodaření (20,8 mld. Kč) se proto zvýšil o 4,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 34,9 mld. Kč a proti červnu minulého roku vzrostly o 3,0 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 32,5 mld. Kč, tj. o 2,5 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z příjmů fyzických osob, o 1,1 mld. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 0,5 mld. Kč a dosáhly 2,2 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na shodné úrovni (0,2 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 84,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období byl vyšší o 13,9 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 83,0 mld. Kč (v červnu loňského roku 68,9 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na období prvních osmi měsíců roku ve výši 72,4 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 62,4 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 2,5 mld. Kč). Přijaté investiční transfery činily 1,8 mld. Kč, proti loňskému pololetí to bylo o 0,2 mld. Kč méně.

Běžné výdaje krajů dosáhly 90,3 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 8,5 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, dosáhly 8,5 mld. Kč, což bylo o 3,9 mld. Kč více.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 49,9 mld. Kč, jejich objem se zvýšil proti loňskému červnu o 10,8 mld. Kč.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 160,4 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 134,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 25,7 mld. Kč. Proti srovnatelnému období vzrostly příjmy o 15,4 mld. Kč a výdaje o 18,0 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 2,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 132,3 mld. Kč a proti červnu minulého roku vzrostly o 11,3 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 112,9 mld. Kč, což bylo o 10,2 mld. Kč více (z toho 6,6 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 16,2 mld. Kč (zvýšení o 1,1 mld. Kč), kapitálové příjmy zůstaly na shodné úrovni jako v pololetí minulého roku, tj. 3,1 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 28,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 4,1 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 23,9 mld. Kč (nárůst o 2,0 mld. Kč). Investiční transfery činily 4,2 mld. Kč (nárůst o 2,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 107,0 mld. Kč, proti loňskému pololetí vzrostly o 9,4 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán rovněž i v části kapitálových výdajů, jejichž objem 27,7 mld. Kč, což bylo o 8,6 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 162,3 mld. Kč, proti červnu minulého roku to bylo o 13,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvním pololetí tohoto roku s příjmy ve výši 1,7 mld. Kč a výdaji ve výši 1,3 mld. Kč. Příjmy proti loňskému červnu vzrostly o 0,1 mld. Kč a výdaje o 0,3 mld. Kč.

 


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, znamenajícím posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1.1.2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1.1.2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen problematický 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1.1.2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.
3/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95 135 275,33 161 094,30 206 445,27 278 378,92            
výdaje 62 724,67 112 386,75 144 294,37 192 362,22 231 358,70            
saldo 20 526,28 22 888,58 16 844,94 14 083,05 47 020,22            
stav na BÚ 190 903,25 192 139,00 186 266,83 183 674,16 214 506,08            
kraje                      
příjmy 37 559,87 60 785,59 67 252,34 89 032,48 119 683,15            
výdaje 28 247,03 54 072,25 62 270,04 85 266,70 98 838,15            
saldo 9 312,84 6 713,34 4 982,30 3 765,79 20 845,00          
stav na BÚ 38 658,70 35 722,31 34 251,12 33 009,67 49 905,71            
obce                      
příjmy 45 710,84 75 345,99 94 956,31 118 869,39 160 388,86            
výdaje 34 737,02 59 501,56 83 453,25 108 964,89 134 721,21            
saldo 10 973,82 15 844,44 11 503,06 9 904,50 25 667,65            
stav na BÚ 150 243,26 154 193,78 149 781,69 148 385,26 162 273,92            
DSO                      
příjmy 491,38 807,09 1 064,37 1 342,42 1 677,04            
výdaje 334,84 526,76 748,81 998,19 1 317,10            
saldo 156,54 280,33 315,56 344,23 359,94            
stav na BÚ 1 826,26 2 058,57 2 080,48 2 102,17 2 093,65            
RRRS                      
příjmy 120,66 125,17 142,14 190,01 279,38            
výdaje 37,92 70,45 98,22 122,56 156,19            
saldo 82,74 54,73 43,93 67,45 123,20            
stav na BÚ 175,03 164,34 153,54 177,06 232,81            

 */ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85 19 347,99 22 242,96 24 310,11 32 255,22            
výdaje 8 570,24 15 877,46 22 185,65 30 182,96 30 427,26            
saldo 5 123,61 3 470,53 57,31 -5 872,85 1 827,97            
stav na BÚ 30 849,31 27 151,59 24 119,27 17 225,09 23 820,00            
kraje                    
příjmy 6 621,83 9 402,97 10 339,50 12 356,18 16 868,26            
výdaje 3 582,54 8 042,31 10 049,82 13 895,44 12 424,00            
saldo 3 039,29 1 360,67 289,68 -1 539,26 4 444,26            
stav na BÚ 8 611,47 6 935,75 6 253,56 4 502,07 10 758,99            
obce                      
příjmy 7 115,39 10 263,17 12 309,79 12 561,49 15 436,23            
výdaje 5 111,05 8 181,92 12 509,73 16 831,56 18 021,11            
saldo 2 004,34 2 081,26 -199,58 -4 270,07 -2 584,87            
stav na BÚ 21 961,82 20 007,55 17 787,16 12 657,63 12 963,23            
DSO                      
příjmy -17,85 7,98 97,52 77,38 111,07            
výdaje 71,04 136,53 228,55 272,34 322,15            
saldo -88,89 -128,55 -131,03 -194,97 -211,09            
stav na BÚ 354,59 276,98 211,86 165,69 173,56            
RRRS                      
příjmy 71,46 74,57 12,28 54,01 94,47            
výdaje -96,78 -86,23 -83,87 -75,15 -59,22            
saldo 168,24 160,80 96,16 129,16 153,69            
stav na BÚ -78,58 -68,69 -133,30 -100,30 -75,77            

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější