Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.4.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci dubna 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 161,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 144,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy i celkové výdaje územních rozpočtů shodně o 22,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (16,8 mld. Kč) se proto proti dubnu loňského roku nezměnil.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 100,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku vzrostly o 10,5 mld. Kč. Daňové příjmy byly vyšší o 8,8 mld. Kč; na jejich růstu se podílí kromě příznivého ekonomického vývoje i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 20182. Nedaňové příjmy vzrostly proti dubnu předchozího roku o 1,5 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,2 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 60,5 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 11,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 57,5 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 10,0 mld. Kč. Nárůst se týkal objemově nejvýznamnějších položek, kterými jsou transfery na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (dosáhly 36,1 mld. Kč, proti loňskému dubnu o 5,1 mld. Kč více) a transfery určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dosáhly 8,6 mld. Kč, tj. o 3,3 mld. Kč více). Objem přijatých investičních transferů dosáhl 3,0 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostl o 1,7 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky přijaté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj určené na realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (jejich objem dosáhl 2,1 mld. Kč, zatímco v dubnu loňského roku to bylo pouze 0,1 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 126,7 mld. Kč a proti loňskému dubnu byly vyšší o 16,2 mld. Kč. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, dosáhly 17,5 mld. Kč, což bylo o 6,0 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 186,3 mld. Kč, což znamená nárůst proti dubnu předchozího roku o 24,1 mld. Kč.3

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 67,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 62,3 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 10,3 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (5,0 mld. Kč) se proto zvýšil o 0,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 21,9 mld. Kč a proti dubnu minulého roku vzrostly o 2,0 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 20,5 mld. Kč, tj. o 1,8 mld. Kč více (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty, o 1,0 mld. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 0,2 mld. Kč a dosáhly 1,3 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na shodné úrovni (0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 45,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období byl vyšší o 8,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 44,2 mld. Kč (v dubnu loňského roku 36,2 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 36,1 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 31,0 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 2,5 mld. Kč).

Přijaté investiční transfery činily 1,2 mld. Kč, proti loňskému dubnu to bylo o 0,3 mld. Kč více.

Běžné výdaje krajů dosáhly 58,7 mld. Kč a proti dubnu minulého roku období byly vyšší o 8,9 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, dosáhly 3,5 mld. Kč, což bylo o 1,1mld. Kč více.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 34,2 mld. Kč, jejich objem se zvýšil proti loňskému dubnu o 6,2 mld. Kč.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 95,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 83,5 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 11,5 mld. Kč. Proti srovnatelnému období vzrostly příjmy o 12,3 mld. Kč a výdaje o 12,5 mld. Kč, saldo hospodaření se proto mírně snížilo (o 0,2 mld. Kč).

Vlastní příjmy obcí činily 78,3 mld. Kč a proti dubnu minulého roku vzrostly o 8,5 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 65,9 mld. Kč, což bylo o 7,0 mld. Kč více (z toho 4,7 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 10,4 mld. Kč (zvýšení o 1,3 mld. Kč) a kapitálové příjmy 2,0 mld. Kč (zvýšení o 0,2 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 16,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,8 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, které činily 14,7 mld. Kč (nárůst o 2,4 mld. Kč), výše investičních transferů dosáhla v prvních čtyřech měsících 2,0 mld. Kč (nárůst o 1,3 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 69,5 mld. Kč, proti loňskému dubnu vzrostly o 7,7 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 13,9 mld. Kč, což bylo o 4,8 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 149,8 mld. Kč, proti dubnu minulého roku to bylo o 17,8 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních čtyřech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,1 mld. Kč a výdaji ve výši 0,7 mld. Kč. Příjmy proti loňskému dubnu vzrostly o 0,1 mld. Kč a výdaje o 0,2 mld. Kč.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/ V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, znamenajícím posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1.1.2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1.1.2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen problematický 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1.1.2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.
3/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95 135 275,33 161 094,30                
výdaje 62 724,67 112 386,75 144 294,37                
saldo 20 526,28 22 888,58 16 844,94                
stav na BÚ 190 903,25 192 139,00 186 266,83                
kraje                      
příjmy 37 559,87 60 785,59 67 252,34                
výdaje 28 247,03 54 072,25 62 270,04                
saldo 9 312,84 6 713,34 4 982,30              
stav na BÚ 38 658,70 35 722,31 34 251,12                
obce                      
příjmy 45 710,84 75 345,99 94 956,31                
výdaje 34 737,02 59 501,56 83 453,25                
saldo 10 973,82 15 844,44 11 503,06                
stav na BÚ 150 243,26 154 193,78 149 781,69                
DSO                      
příjmy 491,38 807,09 1 064,37                
výdaje 334,84 526,76 748,81                
saldo 156,54 280,33 315,56                
stav na BÚ 1 826,26 2 058,57 2 080,48                
RRRS                      
příjmy 120,66 125,17 142,14                
výdaje 37,92 70,45 98,22                
saldo 82,74 54,73 43,93                
stav na BÚ 175,03 164,34 153,54                

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85 19 347,99 22 242,96                
výdaje 8 570,24 15 877,46 22 185,65                
saldo 5 123,61 3 470,53 57,31                
stav na BÚ 30 849,31 27 151,59 24 119,27                
kraje                    
příjmy 6 621,83 9 402,97 10 339,50                
výdaje 3 582,54 8 042,31 10 049,82                
saldo 3 039,29 1 360,67 289,68                
stav na BÚ 8 611,47 6 935,75 6 253,56                
obce                      
příjmy 7 115,39 10 263,17 12 309,79                
výdaje 5 111,05 8 181,92 12 509,73                
saldo 2 004,34 2 081,26 -199,58                
stav na BÚ 21 961,82 20 007,55 17 787,16                
DSO                      
příjmy -17,85 7,98 97,52                
výdaje 71,04 136,53 228,55                
saldo -88,89 -128,55 -131,03                
stav na BÚ 354,59 276,98 211,86                
RRRS                      
příjmy 71,46 74,57 12,28                
výdaje -96,78 -86,23 -83,87                
saldo 168,24 160,80 96,16                
stav na BÚ -78,58 -68,69 -133,30                

 

Nejčtenější