Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci 1. čtvrtletí 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 135,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 112,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 22,9 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 19,4 mld. Kč a celkové výdaje vyšší o 15,9 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským březnem zvýšil o 3,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 80,3 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 9,3 mld. Kč. Daňové příjmy se zvýšily o 8,0 mld. Kč; na jejich růstu se podílí kromě příznivého ekonomického vývoje i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 20182. Nedaňové příjmy vzrostly proti březnu předchozího roku o 1,2 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 55,0 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 10,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které činily 53,3 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 9,1 mld. Kč. Nárůst se týkal objemově nejvýznamnějších položek, kterými jsou transfery na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (dosáhly 36,1 mld. Kč, proti loňskému březnu o 5,1 mld. Kč více) a transfery určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dosáhly 8,6 mld. Kč, tj. o 3,6 mld. Kč více). Počátkem roku byly také převedeny prostředky na výdaje spojené s volbou prezidenta (0,4 mld. Kč). Objem přijatých investičních transferů dosáhl 1,7 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostl o 0,9 mld. Kč.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 100,8 mld. Kč a proti loňskému březnu byly vyšší o 12,4 mld. Kč. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, dosáhly 11,6 mld. Kč, což bylo o 3,5 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 192,1 mld. Kč, což znamená nárůst proti březnu předchozího roku o 27,1 mld. Kč3.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 60,8 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 54,1 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 9,4 mld. Kč a výdaje vyšší o 8,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (6,7 mld. Kč) se proto zvýšil o 1,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 17,5 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku vzrostly o 1,6 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 16,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více nežli v loňském březnu (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty, o 0,8 mld. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 0,2 mld. Kč a dosáhly 1,0 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na shodné úrovni (0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 43,2 mld. Kč, proti březnu předchozího roku byl vyšší o 7,8 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 42,5 mld. Kč (v březnu loňského roku 34,8 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 36,1 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 31,0 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,4 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 1,3 mld. Kč).

Přijaté investiční transfery činily 0,7 mld. Kč, proti loňskému březnu to bylo o 0,1 mld. Kč více.

Výdaje krajů v prvních třech měsících dosáhly 54,1 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 8,0 mld. Kč. Běžné výdaje činily 51,7 mld. Kč (o 7,5 mld. Kč více), kapitálové dosáhly 2,4 mld. Kč (o 0,5 mld. Kč více).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 35,7 mld. Kč, což bylo o 6,9 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 75,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 59,5 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 15,8 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 10,3 mld. Kč a výdaje vyšší 8,2 mld. Kč, saldo hospodaření se proto zvýšilo o 2,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 62,4 mld. Kč a proti březnu minulého roku vzrostly o 7,8 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 52,8 mld. Kč, což bylo o 6,5 mld. Kč více (z toho 3,7 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 8,0 mld. Kč (zvýšení o 1,1 mld. Kč) a kapitálové příjmy 1,6 mld. Kč (zvýšení o 0,1 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 12,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,5 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, které činily 11,8 mld. Kč (nárůst o 1,7 mld. Kč), výše investičních transferů dosáhla v prvních třech měsících 1,1 mld. Kč (nárůst o 0,8 mld. Kč).
Běžné výdaje obcí dosáhly 50,3 mld. Kč, proti loňskému březnu vzrostly o 5,3 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 9,2 mld. Kč, což bylo o 2,9 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci března 154,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 20,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních třech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,8 mld. Kč a výdaji ve výši 0,5 mld. Kč. Příjmy se pohybovaly na zhruba stejné úrovni jako v březnu loňského roku, výdaje byly o 0,1 mld. Kč vyšší.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2/
V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, znamenajícím posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1.1.2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1.1.2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen problematický 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1.1.2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.
3/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95 135 275,33                  
výdaje 62 724,67 112 386,75                  
saldo 20 526,28 22 888,58                  
stav na BÚ 190 903,25 192 139,00                  
kraje                      
příjmy 37 559,87 60 785,59                  
výdaje 28 247,03 54 072,25                  
saldo 9 312,84 6 713,34                
stav na BÚ 38 658,70 35 722,31                  
obce                      
příjmy 45 710,84 75 345,99                  
výdaje 34 737,02 59 501,56                  
saldo 10 973,82 15 844,44                  
stav na BÚ 150 243,26 154 193,78                  
DSO                      
příjmy 491,38 807,09                  
výdaje 334,84 526,76                  
saldo 156,54 280,33                  
stav na BÚ 1 826,26 2 058,57                  
RRRS                      
příjmy 120,66 125,17                  
výdaje 37,92 70,45                  
saldo 82,74 54,73                  
stav na BÚ 175,03 164,34                  

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85 19 347,99                  
výdaje 8 570,24 15 877,46                  
saldo 5 123,61 3 470,53                  
stav na BÚ 30 849,31 27 151,59                  
kraje                      
příjmy 6 621,83 9 402,97                  
výdaje 3 582,54 8 042,31                  
saldo 3 039,29 1 360,67                  
stav na BÚ 8 611,47 6 935,75                  
obce                      
příjmy 7 115,39 10 263,17                  
výdaje 5 111,05 8 181,92                  
saldo 2 004,34 2 081,26                  
stav na BÚ 21 961,82 20 007,55                  
DSO                      
příjmy -17,85 7,98                  
výdaje 71,04 136,53                  
saldo -88,89 -128,55                  
stav na BÚ 354,59 276,98                  
RRRS                      
příjmy 71,46 74,57                  
výdaje -96,78 -86,23                  
saldo 168,24 160,80                  
stav na BÚ -78,58 -68,69                  

 

 

Doporučované

Nejčtenější