Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28.2.2018

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor

Ke konci února 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti 1 celkové konsolidované příjmy ve výši 83,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 62,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 20,5 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 13,7 mld. Kč (tj. téměř o 20 %) a celkové výdaje vyšší o 8,6 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským únorem zvýšil o 5,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 50,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 6,7 mld. Kč. Daňové příjmy se zvýšily o 6,1 mld. Kč, na jejich růstu se podílí kromě příznivého ekonomického vývoje i další navýšení podílu obcí na dani z přidané hodnoty na 23,58 %, ke kterému došlo s účinností od 1. 1. 2018 2. Nedaňové příjmy vzrostly proti únoru předchozího roku o 0,5 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 32,8 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 7,0 mld. Kč více. Růst byl vykázán pouze v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 32,5 mld. Kč (v únoru loňského roku 25,5 mld. Kč). Zvýšil se především objem prostředků převáděných obcím a krajům podle zákona o sociálních službách (o 3,2 mld. Kč) a objem prostředků určených na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (o 2,6 mld. Kč) a dotací pro soukromé školy (o 0,2 mld. Kč). Počátkem roku byly také převedeny prostředky na výdaje spojené s volbou prezidenta (0,4 mld. Kč). Objem investičních transferů (0,3 mld. Kč) zůstal na obdobné úrovni jako v únoru předchozího roku.

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 56,1 mld. Kč a proti loňskému únoru byly vyšší o 6,3 mld. Kč. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, dosáhly 6,6 mld. Kč, což bylo o 2,3 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 190,9 mld. Kč, což proti únoru předchozího roku znamená nárůst o 30,8 mld. Kč.3

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 37,5 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 28,2 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 6,6 mld. Kč a výdaje vyšší o 3,6 mld. Kč. Přebytek hospodaření (9,3 mld. Kč) se proto zvýšil o 3,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 11,4 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku vzrostly o 1,1 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 10,6 mld. Kč, tj. o 0,9 mld. Kč více nežli v únoru loňského roku (zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy vzrostly o 0,2 mld. Kč a dosáhly 0,8 mld. Kč. Objem kapitálových příjmů zůstal na shodné úrovni (0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 26,1 mld. Kč, proti únoru předchozího roku byl vyšší o 5,5 mld. Kč. Růst byl vykázán pouze v části neinvestičních transferů, které dosáhly 26,0 mld. Kč (v únoru loňského roku 20,4 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 18,0 mld. Kč (ve srovnatelném období loňského roku to bylo 15,5 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,4 mld. Kč (ve srovnatelném období to bylo 1,3 mld. Kč).

Přijaté investiční transfery činily prozatím pouze 0,1 mld. Kč, proti loňskému únoru to bylo o 0,1 mld. Kč méně.

Výdaje krajů v prvních dvou měsících dosáhly 28,2 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 3,6 mld. Kč. Běžné výdaje činily 27,0 mld. Kč (o 3,4 mld. Kč více), kapitálové dosáhly 1,3 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč více).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 38,7 mld. Kč, což bylo o 8,6 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 45,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 34,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 11,0 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 7,1 mld. Kč a výdaje vyšší 5,1 mld. Kč, saldo hospodaření se proto zvýšilo o 2,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 38,9 mld. Kč a proti únoru minulého roku vzrostly o 5,7 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 33,1 mld. Kč, což bylo o 5,2 mld. Kč více (z toho 2,5 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 4,8 mld. Kč (zvýšení o 0,4 mld. Kč) a kapitálové příjmy 1,0 mld. Kč (zvýšení o 0,1 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 6,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,5 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, které činily 6,6 mld. Kč (nárůst o 1,4 mld. Kč), výše investičních transferů dosáhla v prvních dvou měsících pouze 0,3 mld. Kč (nárůst o 0,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 29,4 mld. Kč, proti loňskému únoru vzrostly o 3,1 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 5,3 mld. Kč, což bylo o 2,0 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci února 150,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 22,0 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních dvou měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,5 mld. Kč a výdaji ve výši 0,3 mld. Kč. Příjmy i výdaje se pohybovaly na zhruba stejné úrovni jako v únoru loňského roku.


1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

2/ V rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) došlo v minulých letech k úpravám, znamenajícím posílení daňových příjmů územních rozpočtů. Od 1.1.2016 byl navýšen podíl krajů na dani z přidané hodnoty na 8,92 % (v letech 2013 - 2015 činil 7,86 %). U obcí došlo s účinností od 1.1.2017 k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 21,4 % (v letech 2013 - 2016 činil 20,83 %) a zároveň byl zrušen problematický 30 % podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob z přiznání. Od 1.1.2018 došlo u obcí k dalšímu navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na 23,58 %.

3/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2018 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 83 250,95                    
výdaje 62 724,67                    
saldo 20 526,28                    
stav na BÚ 190 903,25                    
kraje                      
příjmy 37 559,87                    
výdaje 28 247,03                    
saldo 9 312,84                  
stav na BÚ 38 658,70                    
obce                      
příjmy 45 710,84                    
výdaje 34 737,02                    
saldo 10 973,82                    
stav na BÚ 150 243,26                    
DSO                      
příjmy 491,38                    
výdaje 334,84                    
saldo 156,54                    
stav na BÚ 1 826,26                    
RRRS                      
příjmy 120,66                    
výdaje 37,92                    
saldo 82,74                    
stav na BÚ 175,03                    

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2018 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 13 693,85                    
výdaje 8 570,24                    
saldo 5 123,61                    
stav na BÚ 30 849,31                    
kraje                      
příjmy 6 621,83                    
výdaje 3 582,54                    
saldo 3 039,29                    
stav na BÚ 8 611,47                    
obce                      
příjmy 7 115,39                    
výdaje 5 111,05                    
saldo 2 004,34                    
stav na BÚ 21 961,82                    
DSO                      
příjmy -17,85                    
výdaje 71,04                    
saldo -88,89                    
stav na BÚ 354,59                    
RRRS                      
příjmy 71,46                    
výdaje -96,78                    
saldo 168,24                    
stav na BÚ -78,58                    

 

 

Doporučované

Nejčtenější