Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Monitoring hospodaření obcí

Ke konci roku 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 472,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 441,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 31,0 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 25,9 mld. Kč a výdaje vyšší o 48,1 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským rokem snížil o 22,2 mld. Kč.

V roce 2017 již nedocházelo k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, což se promítlo nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně i ve výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány pouze prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (vzhledem k tomu, že v roce 2017 regionální rady již nefinancovaly žádné projekty a jejich příjmy a výdaje se v zásadě vztahovaly pouze k jejich vlastnímu provozu, není v této zprávě již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad).

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 311,5 mld. Kč a proti minulému roku byly vyšší o 18,0 mld. Kč. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen výhradně daňovými příjmy. Jejich celkový objem dosáhl 270,7 mld. Kč, což bylo o 21,2 mld. Kč více (k růstu přispěla kromě příznivého ekonomického vývoje také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Nedaňové i kapitálové příjmy byly proti loňskému roku nižší; nedaňové příjmy činily 34,1 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně) a kapitálové příjmy 6,7 mld. Kč (o 1,8 mld. Kč méně).

Transfery přijaté územními rozpočty činily celkem 161,0 mld. Kč a proti minulému roku byly vyšší o 7,8 mld. Kč, nárůst se však týkal pouze neinvestičních transferů. Dosáhly 147,6 mld. Kč, což bylo meziročně o 17,0 mld. Kč více (nárůst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji). Naproti tomu v části přijatých investičních transferů byl již druhým rokem vykázán pokles. Jejich výše dosáhla 13,4 mld. Kč, což bylo meziročně o 9,2 mld. Kč méně. Pokles souvisí s dosud nižším čerpáním prostředků na investiční projekty realizované v rámci programů nového programového období pro využití fondů EU.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 179,3 mld. Kč, což bylo o 28,4 mld. Kč více nežli ke konci minulého roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 181,7 mld. Kč a výdaje ve výši 172,6 mld. Kč. Proti loňskému roku byly příjmy vyšší o 13,3 mld. Kč a výdaje vyšší o 17,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (9,1 mld. Kč) se proto snížil o 3,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 68,4 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 4,8 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 64,4 mld. Kč, tj. o 5,7 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 3,5 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,6 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,3 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 113,2 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 8,5 mld. Kč více. Neinvestiční transfery dosáhly 108,1 mld. Kč (nárůst o 11,5 mld. Kč), jejich rozhodující část stejně jako v minulých letech představovaly transfery z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Prostředky určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi dosáhly celkem 97,1 mld. Kč (v roce 2016 to bylo 87,7 mld. Kč), a prostředky určené pro soukromé školství 5,1 mld. Kč (v roce 2016 to bylo 4,5 mld. Kč). V meziročním nárůstu se promítá především zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od září 2016, a zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od července 2017. Nově se projevilo také i další navýšení platů pedagogickým pracovníkům s platností od listopadu 2017.

Přijaté investiční transfery činily 5,2 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 2,9 mld. Kč méně.

Výdaje krajů dosáhly 172,6 mld. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 17,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části běžných výdajů, jejichž výše činila 155,2 mld. Kč (o 14,1 mld. Kč více); nárůst běžných výdajů byl přitom koncentrován v části neinvestičních transferů, které kraje poskytují vlastním i cizím příspěvkovým a podobným organizacím (růst o 11,0 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 17,4 mld. Kč a byly vyšší o 2,9 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů činil ke konci roku 29,9 mld. Kč, což bylo meziročně o 6,0 mld. Kč více.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 294,2 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 272,8 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 21,4 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 15,3 mld. Kč a výdaje vyšší o 33,6 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 18,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 242,0 mld. Kč a proti loňskému roku vzrostly o 13,2 mld. Kč. Růst byl vykázán pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 206,3 mld. Kč, což bylo o 15,6 mld. Kč více (z toho 10,0 mld. Kč představoval nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy dosáhly 29,4 mld. Kč (pokles o 0,9 mld. Kč) a kapitálové příjmy 6,3 mld. Kč (pokles o 1,5 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily celkem 52,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,1 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 42,6 mld. Kč (nárůst o 6,3 mld. Kč), investiční transfery dosáhly 9,6 mld. Kč (pokles o 4,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 205,5 mld. Kč, proti loňskému roku vzrostly o 17,7 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 6,7 mld. Kč), dále pak také i výdaje na nákup služeb a výdaje na platy a související pojistné. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 67,3 mld. Kč, což bylo o 15,9 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci roku 147,4 mld. Kč, proti loňskému roku to bylo o 22,2 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 3,4 mld. Kč a výdaji ve výši 2,8 mld. Kč. Příjmy proti srovnatelnému období vzrostly o 0,3 mld. Kč a výdaje o 0,5 mld. Kč.


1/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


 

2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16 246 123,69   311 372,65 355 522,27 381 772,25 430 877,01 472 596,68
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26 200 931,44   267 712,95 311 239,33 344 491,43 390 017,24 441 646,81
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89 45 192,25   43 659,69 44 282,94 37 280,82 40 859,76 30 949,87
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07 190 686,08   189 383,42 190 819,74 183 043,45 188 652,37 179 265,19
kraje                      
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30 102 814,89   121 071,68 141 727,17 148 530,38 172 620,02 181 650,85
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25 86 414,15   109 259,52 129 731,22 137 298,82 157 084,13 172 560,21
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05 16 400,74   11 812,16 11 995,96 11 231,56 15 535,89 9 090,63
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,60 39 146,72   34 270,30 33 689,99 32 671,65 37 005,24 29 877,40
obce                      
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,90 144 952,63   192 391,33 216 023,24 235 750,54 261 123,51 294 243,24
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33 116 700,10   161 159,73 184 263,12 210 315,70 236 370,69 272 809,64
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58 28 252,53   31 231,60 31 760,12 25 434,83 24 752,82 21 433,60
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63 149 310,69   152 810,81 154 950,73 148 146,95 149 476,75 147 401,24
DSO                      
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04 1 565,97   2 057,33 2 292,60 2 646,40 2 966,33 3 391,45
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85 994,95   1 412,00 1 688,03 1 967,91 2 358,07 2 767,73
saldo 245,44 408,89 446,59 539,20 571,03   645,33 604,56 678,49 608,26 623,71
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48 1 920,10   2 011,77 1 941,24 1 976,15 1 915,31 1 861,87
RRRS                      
příjmy 49,20 50,61 129,86 136,00 184,91   267,36 274,84 316,52 341,67 295,52
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71 215,40   315,89 376,12 406,90 425,67 524,98
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71 -30,49   -48,54 -101,29 -90,38 -84,01 -229,46
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36 308,58   290,53 237,78 248,70 255,07 124,68

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27 7 193,68   15 776,33 15 218,67 18 197,40 23 638,32 25 878,38
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78 14 597,28   24 533,84 27 795,25 33 566,50 37 799,34 48 120,41
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51 -7 403,61   -8 757,51 -12 576,59 -15 369,10 -14 161,02 -22 242,03
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27 37 659,43   37 625,56 35 037,56 26 457,35 29 183,27 28 359,88
kraje                      
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98 2 775,92   7 478,46 6 944,04 8 558,81 12 859,34 13 341,11
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45 6 349,97   9 187,84 10 032,35 10 148,00 11 095,68 16 968,40
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47 -3 574,05   -1 709,39 -3 088,31 -1 589,19 1 763,66 -3 627,29
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28 6 746,01   8 282,08 6 795,99 8 078,06 11 480,15 6 028,05
obce                      
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90 7 261,97   11 155,77 11 176,92 12 514,97 13 777,11 15 292,34
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92 10 291,57   17 457,26 19 812,66 25 492,33 28 805,82 33 559,19
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02 -3 029,60   -6 301,49 -8 635,75 -12 977,36 -15 028,71 -18 266,86
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59 31 307,59   29 650,09 28 635,44 18 709,86 18 131,15 22 223,95
DSO                      
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01 -89,19   -117,94 -106,63 17,39 161,06 311,65
výdaje 47,20 42,18 50,89 133,69   118,45 207,74 283,60 454,00 517,28
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03 -222,86   -236,39 -314,37 -266,21 -292,93 -205,63
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64 184,27   273,74 219,38 284,41 272,90 333,60
RRRS                      
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88 -10 632,95   -10 609,35 -10 610,79 -10 613,52 -10 709,04 -10 314,03
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83 -10 037,71   -10 012,19 -9 980,73 -9 981,73 -9 991,30 -10 067,76
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05 -595,24   -597,16 -630,06 -631,79 -717,73 -246,27
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24 -578,43   -580,35 -613,25 -614,98 -700,92 -225,72

 

Doporučované

Nejčtenější