Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - listopad 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí

Ke konci listopadu 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 430,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 390,0 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 40,9 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 23,6 mld. Kč a výdaje vyšší o 37,8 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským listopadem snížil o 14,2 mld. Kč. 1/

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 276,5 mld. Kč a proti listopadu minulého roku byly vyšší o 16,4 mld. Kč. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen výhradně daňovými příjmy. Jejich celkový objem dosáhl 240,1 mld. Kč, což bylo o 19,6 mld. Kč více (k růstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Nedaňové i kapitálové příjmy byly proti loňskému listopadu nižší; nedaňové příjmy činily 30,4 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně) a kapitálové příjmy 6,0 mld. Kč (o 1,7 mld. Kč méně).

Transfery přijaté územními rozpočty činily celkem 154,3 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 7,2 mld. Kč, nárůst se však týkal pouze neinvestičních transferů. Dosáhly 143,3 mld. Kč, což bylo o 16,5 mld. Kč více nežli v listopadu loňského roku (růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji).

Výše přijatých investičních transferů zůstává od počátku roku podstatně nižší nežli ve srovnatelných obdobích minulého roku. Ke konci listopadu 2017 dosáhla jejich výše 11,0 mld. Kč, což bylo o 9,3 mld. Kč méně. Důvodem je především vysoká srovnávací základna první poloviny loňského roku, kdy územní rozpočty přijaly relativně větší objem investičních transferů určených na profinancování posledních projektů v rámci operačních programů předchozího programového období 2007 - 2013. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014 - 2020 má prozatím pomalejší náběh. Nové programové období je postaveno na zcela nové struktuře programů, pro rozvoj potřeb v území je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 188,6 mld. Kč, což bylo o 29,2 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku. 2/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 172,6 mld. Kč a výdaje ve výši 157,1 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 12,9 mld. Kč a výdaje vyšší o 11,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (15,5 mld. Kč) se proto zvýšil o 1,8 mld. Kč.
Vlastní příjmy krajů činily 60,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 4,0 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 57,1 mld. Kč, tj. o 5,0 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 3,1 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,7 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,3 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 112,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 8,9 mld. Kč více. Neinvestiční transfery dosáhly 107,3 mld. Kč (meziroční nárůst o 11,5 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se zálohy regionálnímu školství na celý rok ve výši 97,1 mld. Kč (o 9,4 mld. Kč více nežli v loňském listopadu), a dále všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 5,1 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více). V meziročním nárůstu se promítá především zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016, a zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017. Nově se projevilo také i další navýšení platů pedagogickým pracovníkům o 15 % s platností od 1. listopadu 2017.

Přijaté investiční transfery činily 4,8 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 2,7 mld. Kč méně.

Výdaje krajů dosáhly 157,1 mld. Kč, proti loňskému listopadu byly vyšší o 11,1 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části běžných výdajů, jejichž výše činila 143,2 mld. Kč (o 9,1 mld. Kč více); nárůst běžných výdajů byl přitom koncentrován v části neinvestičních transferů, které kraje poskytují vlastním i cizím příspěvkovým a podobným organizacím (růst o 6,8 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 13,9 mld. Kč a byly vyšší o 2,0 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů činil ke konci měsíce listopadu 37,0 mld. Kč, což bylo o 11,5mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 261,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 236,4 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 24,7 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 13,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 28,8 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 15,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 214,9 mld. Kč a proti loňskému listopadu vzrostly o 12,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 182,9 mld. Kč, což bylo o 14,6 mld. Kč více (z toho 9,0 mld. Kč představoval nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy dosáhly 26,3 mld. Kč (pokles o 1,0 mld. Kč) a kapitálové příjmy 5,7 mld. Kč (pokles o 1,3 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily celkem 46,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,4 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 38,7 mld. Kč (nárůst o 5,5 mld. Kč), investiční transfery dosáhly 7,5 mld. Kč (pokles o 4,1 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 183,1 mld. Kč, proti loňskému listopadu vzrostly o 15,4 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 5,3 mld. Kč), dále pak také i výdaje na nákup služeb a výdaje na platy a související pojistné. Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 53,3 mld. Kč, což bylo o 13,4 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci listopadu 149,5 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 18,1 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 3,0 mld. Kč a výdaji ve výši 2,4 mld. Kč. Příjmy proti srovnatelnému období vzrostly o 0,2 mld. Kč a výdaje o 0,5 mld. Kč.


1/ V letošním roce již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, což se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány pouze prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (v rámci OP Technická pomoc 2014+). Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále, na rozdíl od předchozích měsíčních zpráv o hospodaření územních rozpočtů, uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).


2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16 246 123,69 311 372,65 355 522,27 381 772,25 430 877,01
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26 200 931,44 267 712,95 311 239,33 344 491,43 390 017,24
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89 45 192,25 43 659,69 44 282,94 37 280,82 40 859,76
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07 190 686,08 189 383,42 190 819,74 183 043,45 188 652,37
kraje
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30 102 814,89 121 071,68 141 727,17 148 530,38 172 620,02
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25 86 414,15 109 259,52 129 731,22 137 298,82 157 084,13
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05 16 400,74 11 812,16 11 995,96 11 231,56 15 535,89
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,60 39 146,72 34 270,30 33 689,99 32 671,65 37 005,24
obce
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,90 144 952,63 192 391,33 216 023,24 235 750,54 261 123,51
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33 116 700,10 161 159,73 184 263,12 210 315,70 236 370,69
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58 28 252,53 31 231,60 31 760,12 25 434,83 24 752,82
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63 149 310,69 152 810,81 154 950,73 148 146,95 149 476,75
DSO
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04 1 565,97 2 057,33 2 292,60 2 646,40 2 966,33
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85 994,95 1 412,00 1 688,03 1 967,91 2 358,07
saldo 245,44 408,89 446,59 539,20 571,03 645,33 604,56 678,49 608,26
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48 1 920,10 2 011,77 1 941,24 1 976,15 1 915,31
RRRS
příjmy 49,20 50,61 129,86 136,00 184,91 267,36 274,84 316,52 341,67
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71 215,40 315,89 376,12 406,90 425,67
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71 -30,49 -48,54 -101,29 -90,38 -84,01
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36 308,58 290,53 237,78 248,70 255,07

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají
Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27 7 193,68 15 776,33 15 218,67 18 197,40 23 638,32
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78 14 597,28 24 533,84 27 795,25 33 566,50 37 799,34
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51 -7 403,61 -8 757,51 -12 576,59 -15 369,10 -14 161,02
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27 37 659,43 37 625,56 35 037,56 26 457,35 29 183,27
kraje
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98 2 775,92 7 478,46 6 944,04 8 558,81 12 859,34
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45 6 349,97 9 187,84 10 032,35 10 148,00 11 095,68
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47 -3 574,05 -1 709,39 -3 088,31 -1 589,19 1 763,66
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28 6 746,01 8 282,08 6 795,99 8 078,06 11 480,15
obce
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90 7 261,97 11 155,77 11 176,92 12 514,97  13 777,11
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92 10 291,57 17 457,26 19 812,66 25 492,33 28 805,82 
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02 -3 029,60 -6 301,49 -8 635,75 -12 977,36 -15 028,71 
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59 31 307,59 29 650,09 28 635,44 18 709,86 18 131,15 
DSO
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01 -89,19 -117,94 -106,63 17,39 161,06
výdaje 47,20 42,18 50,89 133,69 118,45 207,74 283,60 454,00
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03 -222,86 -236,39 -314,37 -266,21 -292,93
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64 184,27 273,74 219,38 284,41 272,90
RRRS
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88 -10 632,95 -10 609,35 -10 610,79 -10 613,52 -10 709,04
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83 -10 037,71 -10 012,19 -9 980,73 -9 981,73 -9 991,30
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05 -595,24 -597,16 -630,06 -631,79 -717,73
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24 -578,43 -580,35 -613,25 -614,98 -700,92

Nejčtenější