Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí

Ke konci října 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 381,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 344,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 37,3 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 18,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 33,6 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským říjnem snížil o 15,4 mld. Kč 1/.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 252,2 mld. Kč a proti říjnu minulého roku byly vyšší o 16,7 mld. Kč. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen výhradně daňovými příjmy. Jejich celkový objem dosáhl 218,9 mld. Kč, což bylo o 17,6 mld. Kč více (k růstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Nedaňové i kapitálové příjmy byly proti loňskému říjnu nižší; nedaňové příjmy činily 27,9 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč méně) a kapitálové příjmy 5,4 mld. Kč (o 0,8 mld. Kč méně).

Transfery přijaté územními rozpočty činily celkem 129,5 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 1,4 mld. Kč, nárůst se však týkal pouze neinvestičních transferů. Dosáhly 120,4 mld. Kč, což bylo o 11,7 mld. Kč více nežli v říjnu loňského roku (růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji).

Výše přijatých investičních transferů zůstává od počátku roku podstatně nižší nežli ve srovnatelných obdobích minulého roku. V říjnu 2017 dosáhla jejich výše 9,1 mld. Kč, což bylo proti loňskému říjnu o 10,3 mld. Kč méně. Důvodem je především vysoká srovnávací základna první poloviny loňského roku, kdy územní rozpočty přijaly relativně větší objem investičních transferů určených na profinancování posledních projektů v rámci operačních programů předchozího programového období 2007 - 2013. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014 - 2020 má prozatím pomalejší náběh. Nové programové období je postaveno na zcela nové struktuře programů, pro rozvoj potřeb v území je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), který navazuje na sedm regionálních operačních programů předchozího období. Řídicím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 183,0 mld. Kč, což bylo o 26,5 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 148,5 mld. Kč a výdaje ve výši 137,3 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 8,5 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (11,2 mld. Kč) se proto snížil o 1,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 55,0 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 3,6 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 51,9 mld. Kč, tj. o 4,6 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 3,0 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,7 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,3 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 93,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 5,0 mld. Kč více. Neinvestiční transfery dosáhly 89,2 mld. Kč (meziroční nárůst o 8,0 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o pět záloh regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši 78,7 mld. Kč (o 5,8 mld. Kč více nežli v loňském září), a dále tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,8 mld. Kč (o 0,4 mld. Kč více). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016 a také již částečně i zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017.
Přijaté investiční transfery činily 4,3 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 3,0 mld. Kč méně.

Výdaje krajů dosáhly 137,3 mld. Kč, proti loňskému říjnu byly vyšší o 10,1 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části běžných výdajů, jejich výše činila 125,8 mld. Kč (o 8,7 mld. Kč více); nárůst běžných výdajů byl přitom koncentrován v části neinvestičních transferů, které kraje poskytují vlastním i cizím příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 7,1 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 11,5 mld. Kč a byly vyšší o 1,4 mld. Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů činil ke konci měsíce října 32,7 mld. Kč, což bylo o 8,1mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 235,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 210,3 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 25,4 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 12,5 mld. Kč a výdaje vyšší o 25,5 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 13,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 196,2 mld. Kč a proti loňskému říjnu vzrostly o 13,0 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 167,0 mld. Kč, což bylo o 13,1 mld. Kč více (z toho 8,4 mld. Kč představoval nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy dosáhly 24,1mld. Kč (nárůst o 0,4 mld. Kč) a kapitálové příjmy 5,1 mld. Kč (pokles o 0,5 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily celkem 39,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 0,5 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery činily 33,6 mld. Kč (nárůst o 4,1 mld. Kč), investiční transfery dosáhly 5,9 mld. Kč (pokles o 4,6 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 165,0 mld. Kč, proti loňskému říjnu vzrostly o 14,1 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 5,0 mld. Kč), dále pak také i výdaje na nákup služeb (o 3,8 mld. Kč) a výdaje na platy a související pojistné (o 2,0 mld. Kč). Růst byl vykázán i v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 45,3 mld. Kč, což bylo o 11,4 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci října 148,1 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 18,7 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 2,6 mld. Kč a výdaji ve výši 2,0 mld. Kč. Příjmy zůstaly na shodné úrovni jako v říjnu loňského roku, výdaje vzrostly o 0,3 mld. Kč.


1/ V letošním roce již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, což se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány pouze prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (v rámci OP Technická pomoc 2014+). Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále, na rozdíl od předchozích měsíčních zpráv o hospodaření územních rozpočtů, uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.


 

2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16 246 123,69   311 372,65 355 522,27 381 772,25    
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26 200 931,44   267 712,95 311 239,33 344 491,43    
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89 45 192,25   43 659,69 44 282,94 37 280,82    
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07 190 686,08   189 383,42 190 819,74 183 043,45    
kraje                      
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30 102 814,89   121 071,68 141 727,17 148 530,38    
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25 86 414,15   109 259,52 129 731,22 137 298,82    
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05 16 400,74   11 812,16 11 995,96 11 231,56  
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,60 39 146,72   34 270,30 33 689,99 32 671,65    
obce                      
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,90 144 952,63   192 391,33 216 023,24 235 750,54    
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33 116 700,10   161 159,73 184 263,12 210 315,70    
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58 28 252,53   31 231,60 31 760,12 25 434,83    
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63 149 310,69   152 810,81 154 950,73 148 146,95    
DSO                      
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04 1 565,97   2 057,33 2 292,60 2 646,40    
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85 994,95   1 412,00 1 688,03 1 967,91    
saldo 245,44 408,89 446,59 539,20 571,03   645,33 604,56 678,49    
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48 1 920,10   2 011,77 1 941,24 1 976,15    
RRRS                      
příjmy 49,20 50,61 129,86 136,00 184,91   267,36 274,84 316,52    
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71 215,40   315,89 376,12 406,90    
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71 -30,49   -48,54 -101,29 -90,38    
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36 308,58   290,53 237,78 248,70    

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají
Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27 7 193,68   15 776,33 15 218,67 18 197,40    
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78 14 597,28   24 533,84 27 795,25 33 566,50    
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51 -7 403,61   -8 757,51 -12 576,59 -15 369,10    
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27 37 659,43   37 625,56 35 037,56 26 457,35    
kraje                      
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98 2 775,92   7 478,46 6 944,04 8 558,81    
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45 6 349,97   9 187,84 10 032,35 10 148,00    
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47 -3 574,05   -1 709,39 -3 088,31 -1 589,19    
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28 6 746,01   8 282,08 6 795,99 8 078,06    
obce                      
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90 7 261,97   11 155,77 11 176,92 12 514,97    
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92 10 291,57   17 457,26 19 812,66 25 492,33    
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02 -3 029,60   -6 301,49 -8 635,75 -12 977,36    
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59 31 307,59   29 650,09 28 635,44 18 709,86    
DSO                      
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01 -89,19   -117,94 -106,63 17,39    
výdaje 47,20 42,18 50,89 133,69   118,45 207,74 283,60    
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03 -222,86   -236,39 -314,37 -266,21    
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64 184,27   273,74 219,38 284,41    
RRRS                      
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88 -10 632,95   -10 609,35 -10 610,79 -10 613,52    
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83 -10 037,71   -10 012,19 -9 980,73 -9 981,73    
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05 -595,24   -597,16 -630,06 -631,79    
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24 -578,43   -580,35 -613,25 -614,98    

 

Nejčtenější