Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí

Ke konci srpna 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 311,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 267,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 43,7 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 15,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 24,5 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským srpnem snížil o 8,7 mld. Kč.

Meziroční srovnání souhrnných výsledků hospodaření územních rozpočtů výrazně ovlivňuje změna postavení regionálních rad, která souvisí s přechodem na nové programové období 2014 - 2020. V rámci předchozího programového období 2007 - 2013 bylo hlavním úkolem regionálních rad administrovat finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů, což znamenalo značné objemy příjmů a výdajů, které každoročně procházely jejich rozpočty. V letošním roce k proplácení prostředků z regionálních operačních programů již nedochází, tato skutečnost se proto promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. 1 

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 206,5 mld. Kč a proti srpnu minulého roku byly vyšší o 15,8 mld. Kč. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen výhradně daňovými příjmy. Jejich celkový objem dosáhl 179,6 mld. Kč, což bylo o 16,1 mld. Kč více (k růstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Nedaňové příjmy byly vykázány ve stejné výši jako v srpnu minulého roku, tj. 22,5 mld. Kč, kapitálové příjmy dosáhly 4,4 mld. Kč, což znamená pokles o 0,3 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty činily celkem 104,8 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 0,2 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben vývojem v části investičních transferů, které byly nižší o 11,3 mld. Kč. Důvodem je především vysoká srovnávací základna první poloviny předchozího roku, kdy územní rozpočty přijaly relativně větší objem investičních transferů určených na profinancování posledních projektů v rámci operačních programů předchozího programového období 2007 - 2013. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014 - 2020 má prozatím pomalejší náběh.

Nové programové období je postaveno na zcela nové struktuře programů, pro rozvoj potřeb v území je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), který navazuje na sedm regionálních operačních programů předchozího období. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (hlavní město Praha může čerpat finanční prostředky z operačního programu Praha - pól růstu ČR, řízeného Magistrátem hlavního města).

Přijaté neinvestiční transfery byly proti loňskému srpnu vyšší o 11,1 mld. Kč, růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 189,4 mld. Kč, což bylo o 37,6 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 121,1 mld. Kč a výdaje ve výši 109,3 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 7,5 mld. Kč a výdaje vyšší o 9,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (11,8 mld. Kč) se proto ve srovnání s loňským srpnem snížil o 1,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 44,2 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 3,2 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 41,8 mld. Kč, tj. o 4,1 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 2,6 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,6 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,3 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 76,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 4,1 mld. Kč více. Neinvestiční transfery dosáhly 73,1 mld. Kč (meziroční nárůst o 7,4 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 63,0 mld. Kč (o 6,0 mld. Kč více nežli v loňském srpnu), a dále tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,8 mld. Kč (o 0,4 mld. Kč více). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016 a také již částečně i zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017.

Přijaté investiční transfery činily 3,7 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 3,3 mld. Kč méně.

Výdaje krajů dosáhly 109,3 mld. Kč, proti loňskému srpnu byly vyšší o 9,2 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části běžných výdajů, jejich výše činila 101,5 mld. Kč (o 8,1 mld. Kč více). Nárůst běžných výdajů byl přitom koncentrován v části neinvestičních transferů, které kraje poskytují vlastním i cizím příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 6,7 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 7,8 mld. Kč a byly tak vyšší o 1,1 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů činil ke konci srpna 34,3 mld. Kč, což bylo o 8,3 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 192,4 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 161,2 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 31,2 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 11,1 mld. Kč a výdaje vyšší o 17,4 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 6,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 161,5 mld. Kč a proti srpnu minulého roku vzrostly o 12,4 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části daňových příjmů, které dosáhly 137,8 mld. Kč, což bylo o 12,1 mld. Kč více (z toho 7,1 mld. Kč představoval nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy dosáhly 19,6 mld. Kč (nárůst o 0,4 mld. Kč) a kapitálové příjmy 4,1 mld. Kč (pokles o 0,1 mld. Kč).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily celkem 30,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,3 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery činily 27,0 mld. Kč (nárůst o 3,9 mld. Kč), investiční transfery dosáhly prozatím pouze 3,8 mld. Kč (pokles o 5,2 mld. Kč).
Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 130,7 mld. Kč, proti loňskému srpnu vzrostly o 10,6 mld. Kč. Obdobně jako u krajů vzrostly především neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (celkem o 4,0 mld. Kč), a dále také i výdaje na nákup služeb (o 3,1 mld. Kč). Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 30,5 mld. Kč, což bylo o 6,8 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci srpna 152,8 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 29,6 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ke konci srpna s příjmy ve výši 2,1 mld. Kč a výdaji ve výši 1,4 mld. Kč. Příjmy byly proti loňskému červnu nižší o 0,1 mld. Kč, výdaje naopak o 0,1 mld. Kč vyšší.


1 Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány pouze prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (v rámci OP Technická pomoc 2014+). Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále, na rozdíl od předchozích měsíčních zpráv o hospodaření územních rozpočtů, uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.


 

2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16 246 123,69   311 372,65        
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26 200 931,44   267 712,95        
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89 45 192,25   43 659,69        
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07 190 686,08   189 383,42        
kraje                      
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30 102 814,89   121 071,68        
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25 86 414,15   109 259,52        
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05 16 400,74   11 812,16      
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,60 39 146,72   34 270,30        
obce                      
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,90 144 952,63   192 391,33        
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33 116 700,10   161 159,73        
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58 28 252,53   31 231,60        
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63 149 310,69   152 810,81        
DSO                      
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04 1 565,97   2 057,33        
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85 994,95   1 412,00        
saldo 245,44 408,89 446,59 539,20 571,03   645,33        
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48 1 920,10   2 011,77        
RRRS                      
příjmy 49,20 50,61 129,86 136,00 184,91   267,36        
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71 215,40   315,89        
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71 -30,49   -48,54        
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36 308,58   290,53        

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27 7 193,68   15 776,33        
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78 14 597,28   24 533,84        
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51 -7 403,61   -8 757,51        
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27 37 659,43   37 625,56        
kraje                      
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98 2 775,92   7 478,46        
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45 6 349,97   9 187,84        
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47 -3 574,05   -1 709,39        
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28 6 746,01   8 282,08        
obce                      
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90 7 261,97   11 155,77        
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92 10 291,57   17 457,26        
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02 -3 029,60   -6 301,49        
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59 31 307,59   29 650,09        
DSO                      
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01 -89,19   -117,94        
výdaje 47,20 42,18 50,89 83,97 133,69   118,45        
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03 -222,86   -236,39        
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64 184,27   273,74        
RRRS                      
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88 -10 632,95   -10 609,35        
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83 -10 037,71   -10 012,19        
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05 -595,24   -597,16        
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24 -578,43   -580,35        

 

 

 

 

 

Nejčtenější