Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí

Ke konci prvního pololetí 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 246,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 200,9 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 45,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 7,2 mld. Kč a výdaje vyšší o 14,6 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským červnem snížil o 7,4 mld. Kč.

Meziroční srovnání souhrnných výsledků hospodaření územních rozpočtů výrazně ovlivňuje změna postavení regionálních rad, která souvisí s přechodem na nové programové období 2014 - 2020. V rámci předchozího programového období 2007 - 2013 bylo hlavním úkolem regionálních rad administrovat finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů, což znamenalo značné objemy příjmů a výdajů, které každoročně procházely jejich rozpočty. V letošním roce k proplácení prostředků z regionálních operačních programů již nedochází, definitivně bylo ukončeno ke konci pololetí 2016. Tato skutečnost se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. 1

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 153,3 mld. Kč a proti červnu minulého roku byly vyšší o 13,4 mld. Kč. Růst byl zajištěn především příznivým vývojem daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 132,6 mld. Kč, což bylo o 12,9 mld. Kč více (k nárůstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Zvýšení bylo dále vykázáno v části nedaňových příjmů, dosáhly 17,3 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč více. Kapitálové příjmy činily 3,3 mld. Kč, což znamená pokles o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 92,8 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 6,3 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben vývojem v části investičních transferů, které byly nižší o 13,5 mld. Kč. Důvodem je především vysoká srovnávací základna první poloviny předchozího roku, kdy územní rozpočty přijaly relativně větší objem investičních transferů určených na profinancování posledních projektů v rámci operačních programů předchozího programového období 2007 - 2013. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014 - 2020 má prozatím pomalejší náběh.

Nové programové období je postaveno na zcela nové struktuře programů, pro rozvoj potřeb v území je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), který navazuje na sedm regionálních operačních programů předchozího období. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (hlavní město Praha může čerpat finanční prostředky z operačního programu Praha - pól růstu ČR, řízeného Magistrátem hlavního města).

Přijaté neinvestiční transfery byly proti loňskému červnu vyšší o 7,2 mld. Kč, růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 190,7 mld. Kč, což bylo o 37,7 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. Jednalo se současně o dosud nejvyšší vykázaný stav finančních prostředků na účtech územních rozpočtů.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 102,8 mld. Kč a výdaje ve výši 86,4 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 2,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 6,3 mld. Kč. Přebytek hospodaření (16,4 mld. Kč) se proto ve srovnání s loňským červnem snížil o 3,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 31,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 2,4 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 29,9 mld. Kč, tj. o 3,2 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 1,9 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,7 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,1 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 71,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 0,4 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery dosáhly 68,9 mld. Kč (meziroční nárůst o 5,3 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 62,4 mld. Kč (o 5,4 mld. Kč více nežli v červnu loňského roku), a dále dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,5 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč více). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016.

Přijaté investiční transfery činily prozatím pouze 2,1 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 4,9 mld. Kč méně.

Výdaje krajů dosáhly v první polovině roku 86,4 mld. Kč, proti loňskému červnu byly vyšší o 6,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části běžných výdajů, jejichž výše činila 81,8 mld. Kč (o 6,0 mld. Kč více), kapitálové výdaje vzrostly o 0,3 mld. Kč a dosáhly 4,6 mld. Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů činil ke konci června 39,1 mld. Kč, což bylo o 6,7 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 144,9 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 116,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 28,2 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 7,3 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,3 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 3,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 120,9 mld. Kč a proti červnu minulého roku vzrostly o 11,0 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, které činily 102,7 mld. Kč, což bylo o 9,8 mld. Kč více (z toho 4,9 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 15,1 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč více). Kapitálové příjmy dosáhly shodné úrovně jako v loňském červnu, tj. 3,1 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 24,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,7 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery činily 21,9 mld. Kč (nárůst o 2,1 mld. Kč), investiční transfery dosáhly pouze 2,1 mld. Kč (pokles o 5,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 97,5 mld. Kč, proti loňskému červnu vzrostly o 6,1 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 19,2 mld. Kč, což bylo o 4,2 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci pololetí 149,3 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 31,3 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v první pololetí tohoto roku s příjmy ve výši 1,6 mld. Kč a výdaji ve výši 1,0 mld. Kč. Příjmy byly proti loňskému červnu nižší o 0,1 mld. Kč, výdaje naopak o 0,1 mld. Kč vyšší.

 


1 Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány pouze prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (v rámci OP Technická pomoc 2014+). Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále, na rozdíl od předchozích měsíčních zpráv o hospodaření územních rozpočtů, uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.


 

2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16 246 123,69            
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26 200 931,44            
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89 45 192,25            
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07 190 686,08            
kraje                      
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30 102 814,89            
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25 86 414,15            
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05 16 400,74          
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,60 39 146,72            
obce                      
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,90 144 952,63            
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33 116 700,10            
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58 28 252,53            
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63 149 310,69            
DSO                      
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04 1 565,97            
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85 994,95            
saldo 245,44 408,89 446,59 539,20 571,03            
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48 1 920,10            
RRRS                      
příjmy 49,20 50,61 129,86 136,00 184,91            
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71 215,40            
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71 -30,49            
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36 308,58            

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27 7 193,68            
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78 14 597,28            
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51 -7 403,61            
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27 37 659,43            
kraje                      
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98 2 775,92            
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45 6 349,97            
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47 -3 574,05            
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28 6 746,01            
obce                      
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90 7 261,97            
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92 10 291,57            
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02 -3 029,60            
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59 31 307,59            
DSO                      
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01 -89,19            
výdaje 47,20 42,18 50,89 83,97 133,69            
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03 -222,86            
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64 184,27            
RRRS                      
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88 -10 632,95            
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83 -10 037,71            
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05 -595,24            
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24 -578,43            

 

 

 

Nejčtenější