Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - květen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.5.2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů

 Ke konci května 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 182,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 162,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 19,9 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů vyšší o 1,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 12,1 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským květnem snížil o 10,3 mld. Kč.

Meziroční srovnání souhrnných výsledků hospodaření územních rozpočtů výrazně ovlivňuje změna postavení regionálních rad, která souvisí s přechodem na nové programové období 2014 - 2020. V rámci předchozího programového období 2007 - 2013 bylo hlavním úkolem regionálních rad administrovat finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů, což znamenalo značné objemy příjmů a výdajů, které každoročně procházely jejich rozpočty. V letošním roce k proplácení prostředků z regionálních operačních programů již nedochází, definitivně bylo ukončeno ke konci pololetí 2016. Tato skutečnost se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem. Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů.1

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 114,5 mld. Kč a proti květnu minulého roku byly vyšší o 10,4 mld. Kč. Růst vlastních příjmů byl zajištěn příznivým vývojem daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 98,0 mld. Kč, což bylo o 10,2 mld. Kč více (na růstu se zčásti podílela novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Růst byl dále vykázán také v části nedaňových příjmů, dosáhly 13,8 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč více. Kapitálové příjmy činily 2,7 mld. Kč, což znamená pokles o 0,2 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 67,6 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 8,6 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben vývojem v části investičních transferů, které byly nižší o 13,5 mld. Kč. Důvodem je především vysoká srovnávací základna první poloviny předchozího roku, kdy územní rozpočty přijaly relativně větší objem investičních transferů určených na profinancování posledních projektů v rámci operačních programů předchozího programového období 2007 - 2013. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014 - 2020 má prozatím pomalejší náběh.

Nové programové období je postaveno na zcela nové struktuře programů, pro rozvoj potřeb v území je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), který navazuje na sedm regionálních operačních programů předchozího období. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (hlavní město Praha může čerpat finanční prostředky z operačního programu Praha - pól růstu ČR, řízeného Magistrátem hlavního města).

Přijaté neinvestiční transfery byly proti loňskému dubnu vyšší o 4,9 mld. Kč, růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 166,4 mld. Kč, což bylo o 33,7 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 76,7 mld. Kč a výdaje ve výši 71,4 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 0,1 mld. Kč a výdaje vyšší o 5,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (5,3 mld. Kč) se proto ve srovnání s loňským květnem snížil o 4,9 mld. Kč.
Vlastní příjmy krajů činily 24,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly vyšší o 1,8 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 23,5 mld. Kč, tj. o 2,6 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 1,9 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,7 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,1 mld. Kč.

Celková výše přijatých transferů činila 51,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,8 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery dosáhly 50,7 mld. Kč (meziroční nárůst o 3,5 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o tři zálohy regionálnímu školství na první polovinu roku ve výši 46,7 mld. Kč (o 4,0 mld. Kč více nežli v květnu loňského roku), a dále dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,5 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč více). V meziročním nárůstu se promítá zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016.

Přijaté investiční transfery činily prozatím pouze 1,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 5,3 mld. Kč méně.

Výdaje krajů v prvních pěti měsících dosáhly 71,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 5,0 mld. Kč. Růst byl přitom vykázán pouze v části běžných výdajů, jejichž výše dosáhla 68,2 mld. Kč (o 5,0 mld. Kč více), kapitálové výdaje zůstaly na stejné úrovni jako v květnu loňského roku, tj. 3,2 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 28,5 mld. Kč, což bylo o 5,1 mld. Kč více.

II. Obce

Obce vykázaly celkové příjmy 106,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 92,1 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 14,2 mld. Kč. Proti srovnatelnému období byly příjmy vyšší o 4,5 mld. Kč a výdaje vyšší o 8,6 mld. Kč, saldo hospodaření se proto snížilo o 4,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 89,1 mld. Kč a proti květnu minulého roku vzrostly o 8,4 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, které činily 74,5 mld. Kč, což bylo o 7,6 mld. Kč více (z toho 4,6 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy byly vykázány ve výši 12,1 mld. Kč (o 1,0 mld. Kč více). Naproti tomu kapitálové příjmy proti loňskému květnu klesly, dosáhly 2,5 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč méně).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 17,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,8 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery činily 15,8 mld. Kč (nárůst o 1,6 mld. Kč), investiční transfery dosáhly pouze 1,4 mld. Kč (pokles o 5,4 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 78,4 mld. Kč, proti loňskému květnu vzrostly o 5,8 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 13,7 mld. Kč, což bylo o 2,7 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci května 135,7 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 29,4 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních pěti měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,3 mld. Kč a výdaji ve výši 0,7 mld. Kč. Příjmy i výdaje proti loňskému květnu vzrostly o 0,1 mld. Kč.


1 Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány již jen prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad ve výši 0,2 mld. Kč (v rámci OP Technická pomoc 2014+). Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, nebude dále na rozdíl od předchozích měsíčních zpráv o hospodaření územních rozpočtů, uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.


2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem
příjmy 69 394,59 115 621,47 138 851,34 182 135,16
výdaje 54 154,42 96 509,29 122 063,72 162 179,26
saldo 15 240,16 19 112,18 16 787,62 19 955,89
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41 162 147,56 166 449,07
kraje
příjmy 30 938,05 51 382,62 56 912,83 76 676,30
výdaje 24 664,49 46 029,94 52 220,22 71 371,25
saldo 6 273,55 5 352,67 4 692,62 5 305,05
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56 27 997,56 28 507,6
obce
příjmy 38 595,45 65 082,82 82 646,52 106 307,9
výdaje 29 625,97 51 319,64 70 943,88 92 133,33
saldo 8 969,48 13 763,18 11 702,64 14 174,58
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23 131 994,54 135 727,63
DSO
příjmy 509,23 799,12 966,85 1 265,04
výdaje 263,80 390,23 520,26 725,85
saldo 245,44 408,89 446,59 539,2
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59 1 868,62 1 936,48
RRRS
příjmy 49,20 50,61 129,86 136
výdaje 134,70 156,68 182,09 197,71
saldo -85,50 -106,07 -52,23 -61,71
stav na BÚ 253,61 233,03 286,84 277,36

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem
příjmy 73,82 -835,27 -2 664,34 1 812,27
výdaje 5 493,92 10 065,99 8 735,71 12 095,78
saldo -5 420,11 -10 901,26 -11 400,05 -10 283,51
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10 31 635,76 33 668,27
kraje
příjmy 5 684,08 1 770,54 -446,97 73,98
výdaje 4 185,73 6 097,41 3 983,97 5 028,45
saldo 1 518,36 -4 326,87 -4 430,93 -4 954,47
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65 5 308,35 5 129,28
obce
příjmy 1 498,54 3 175,21 2 541,58 4 525,90
výdaje 1 586,09 4 867,92 5 569,95 8 580,92
saldo -87,55 -1 692,72 -3 028,36 -4 055,02
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74 29 874,91 29 411,59
DSO
příjmy 141,33 185,69 78,81 128,01
výdaje 47,20 42,18 50,89 83,97
saldo 94,13 143,52 27,92 44,03
stav na BÚ 250,44 440,10 420,91 444,64
RRRS
příjmy -9 221,06 -9 428,49 -10 545,55 -10 555,88
výdaje -2 373,34 -4 594,27 -6 560,34 -9 221,83
saldo -6 847,72 -4 834,22 -3 985,22 -1 334,05
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38 -3 968,41 -1 317,24

Nejčtenější