Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2017

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring

Ke konci 1. čtvrtletí 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 115,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 96,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 19,1 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly příjmy územních rozpočtů nižší o 0,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 10,1 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským březnem snížil o 10,9 mld. Kč.

Meziroční srovnání souhrnných výsledků hospodaření územních rozpočtů výrazně ovlivňuje změna postavení a činnosti regionálních rad, která souvisí s přechodem na nové programové období 2014 - 2020. V rámci předchozího programového období 2007 – 2013 bylo hlavním úkolem regionálních rad administrovat finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů, což znamenalo značné objemy příjmů a výdajů, které procházely jejich rozpočty. V letošním roce k proplácení prostředků z regionálních operačních programů již nedochází, definitivně bylo ukončeno ke konci pololetí 2016. Tato skutečnost se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 70,9 mld. Kč a proti březnu minulého roku byly vyšší o 5,7 mld. Kč. Růst vlastních příjmů byl zajištěn příznivým vývojem daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 61,2 mld. Kč, což bylo o 5,9 mld. Kč více (na růstu se zčásti podílela novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1.1.2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %). Nedaňové příjmy byly proti březnu předchozího roku vyšší o 0,2 mld. Kč, kapitálové příjmy naopak nižší o 0,4 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty dosáhly celkem 45,0 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 6,4 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben vývojem v části investičních transferů, které byly nižší o 10,1 mld. Kč. Důvodem je především vysoká srovnávací základna prvních třech měsíců předchozího roku, kdy regionální rady přijaly počátkem roku z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj investiční transfery ve výši 8,9 mld. Kč, určené na profinancování posledních projektů v rámci regionálních operačních programů. Příprava a realizace investičních projektů v rámci nového programového období 2014-2020 má prozatím pomalejší náběh.

Přijaté neinvestiční transfery byly proti loňskému březnu vyšší o 3,6 mld. Kč, růst ovlivnily zejména vyšší převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 165,0 mld. Kč, což bylo o 32,9 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku.

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 51,4 mld. Kč a výdaje ve výši 46,0 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 1,8 mld. Kč a výdaje vyšší o 6,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (5,4 mld. Kč) se proto ve srovnání s koncem března loňského roku snížil o 4,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 15,9 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 1,5 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, které dosáhly 15,0 mld. Kč, tj. o 1,8 mld. Kč více; zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 1,3 mld. Kč). Naopak nedaňové příjmy byly nižší o 0,2 mld. Kč a kapitálové příjmy nižší o 0,1 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů činil 35,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období byl vyšší o 0,2 mld. Kč. Růst byl vykázán pouze v části neinvestičních transferů, které dosáhly 34,8 mld. Kč (meziročně o 2,9 mld. Kč více). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi. Jednalo se o dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 31,0 mld. Kč (o 2,5 mld. Kč více nežli březnu loňského roku), a dále čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,3 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč více nežli v březnu loňského roku). V meziročním nárůstu se promítá zvýšení platů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ke kterému došlo od 1. září 2016.

Přijaté investiční transfery činily prozatím pouze 0,6 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 2,7 mld. Kč méně.

Výdaje krajů v prvních třech měsících dosáhly 46,0 mld. Kč, proti loňskému prvnímu čtvrtletí byly vyšší o 6,1 mld. Kč. Běžné výdaje činily 44,1 mld. Kč (o 5,7 mld. Kč více), kapitálové výdaje 1,9 mld. Kč (o 0,4 mld. Kč více).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 28,8 mld. Kč, což bylo o 5,4 mld. Kč více nežli v březnu minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly v prvním čtvrtletí celkové příjmy ve výši 65,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 51,3 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 13,8 mld. Kč. Proti srovnatelnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 3,2 mld. Kč a výdaje vyšší 4,9 mld. Kč, saldo hospodaření činilo 13,8 mld. Kč, tj. o 1,7 mld. Kč méně.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 54,6 mld. Kč a proti březnu minulého roku vzrostly o 4,0 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 46,3 mld. Kč, což bylo o 4,1 mld. Kč více (z toho 2,9 mld. Kč tvořil nárůst inkasa daně z přidané hodnoty). Nedaňové příjmy činily 6,9 mld. Kč (zvýšení o 0,2 mld. Kč). Naproti tomu kapitálové příjmy proti loňskému březnu klesly, dosáhly 1,4 mld. Kč, tzn. o 0,3 mld. Kč méně.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 10,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku to bylo o 0,8 mld. Kč méně. Neinvestiční transfery činily 10,1 mld. Kč (nárůst o 1,7 mld. Kč), investiční transfery dosáhly v prvních třech měsících pouze 0,3 mld. Kč (pokles o 2,5 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 45,0 mld. Kč, proti loňskému březnu vzrostly o 3,7 mld. Kč. Růst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 6,3 mld. Kč, což bylo o 1,2 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci března 134,2 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 31,9 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních třech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,8 mld. Kč a výdaji ve výši 0,4 mld. Kč. Příjmy se proti březnu loňského roku zvýšily o 0,2 mld. Kč, výdaje zůstaly na zhruba stejné úrovni.

IV. Regionální rady

Úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů, výsledky hospodaření regionálních rad v letošním roce není proto možné porovnávat s obdobím, kdy zajišťovaly financování projektů v rámci regionálních operačních programů.

Pro rok 2017 byly v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj rozpočtovány již jen prostředky na financování provozních výdajů regionálních rad (v rámci OP Technická pomoc 2014+). V prvním čtvrtletí dosáhly celkové příjmy regionálních rad 0,05 mld. Kč a jejich celkové výdaje 0,1 mld. Kč.

2017 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 394,59 115 621,47                  
výdaje 54 154,42 96 509,29                  
saldo 15 240,16 19 112,18                  
stav na BÚ 160 053,94 164 987,41                  
kraje                      
příjmy 30 938,05 51 382,62                  
výdaje 24 664,49 46 029,94                  
saldo 6 273,55 5 352,67                  
stav na BÚ 30 047,23 28 786,56                  
obce                      
příjmy 38 595,45 65 082,82                  
výdaje 29 625,97 51 319,64                  
saldo 8 969,48 13 763,18                  
stav na BÚ 128 281,44 134 186,23                  
DSO                      
příjmy 509,23 799,12                  
výdaje 263,80 390,23                  
saldo 245,44 408,89                  
stav na BÚ 1 471,67 1 781,59                  
RRRS                      
příjmy 49,20 50,61                  
výdaje 134,70 156,68                  
saldo -85,50 -106,07                  
stav na BÚ 253,61 233,03                  

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. 

 

2017 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 73,82 -835,27                  
výdaje 5 493,92 10 065,99                  
saldo -5 420,11 -10 901,26                  
stav na BÚ 34 139,66 32 865,10                  
kraje                      
příjmy 5 684,08 1 770,54                  
výdaje 4 185,73 6 097,41                  
saldo 1 518,36 -4 326,87   ,              
stav na BÚ 10 706,95 5 386,65                  
obce                      
příjmy 1 498,54 3 175,21                  
výdaje 1 586,09 4 867,92                  
saldo -87,55 -1 692,72                  
stav na BÚ 30 013,15 31 855,74                  
DSO                      
příjmy 141,33 185,69                  
výdaje 47,20 42,18                  
saldo 94,13 143,52                  
stav na BÚ 250,44 440,10                  
RRRS                      
příjmy -9 221,06 -9 428,49                  
výdaje -2 373,34 -4 594,27                  
saldo -6 847,72 -4 834,22                  
stav na BÚ -6 830,87 -4 817,38                  

 

 

 

Nejčtenější