Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty

Ke konci roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 446,6 mld. Kč a zůstaly tak zhruba na úrovni předchozího roku (meziroční nárůst pouze o 0,6 mld. Kč). Důvodem stagnace byl zcela rozdílný vývoj jednotlivých částí příjmů. Objem vlastních příjmů významně vzrostl, současně se však v přibližně stejném rozsahu snížil objem přijatých transferů.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 293,5 mld. Kč, proti předchozímu roku to znamená zvýšení o 24,6 mld. Kč. V rámci vlastních příjmů vzrostly především daňové příjmy, dosáhly 249,5 mld. Kč, tj. o 23,2 mld. Kč více (kromě příznivého ekonomického vývoje se na růstu podílela i dílčí změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů). Růst byl dále vykázán i v části kapitálových příjmů, které dosáhly 8,5 mld. Kč, tj. o 2,7 mld. Kč více než v předchozím roce (zvýšení vykázáno především na úrovni rozpočtů obcí). Naproti tomu se snížil objem nedaňových příjmů, dosáhly 35,5 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč méně (ke snížení došlo především na seskupení položek přijaté sankční platby a vratky transferů a přijaté splátky půjčených prostředků).

Objem přijatých transferů činil celkem 153,2 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 23,9 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben výhradně vývojem v části přijatých investičních transferů, jejichž objem dosáhl 22,5 mld. Kč, což bylo o 27,0 mld. Kč méně. Důvodem je především skutečnost, že v předchozím roce docházelo k mimořádně vysokému čerpání prostředků určených na financování programů spolufinancovaných z fondů EU z předchozího programového období 2007 – 2013, pro nové programové období se s čerpáním prostředků teprve začíná. Neinvestiční transfery dosáhly 130,7 mld. Kč, meziročně vzrostly o 3,1 mld. Kč.

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů činily 393,5 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 31,8 mld. Kč méně. Důvodem značného poklesu byl vývoj v části kapitálových výdajů, jejich výše dosáhla 66,6 mld. Kč, což bylo o 46,6 mld. Kč méně nežli v předchozím roce. Běžné výdaje dosáhly 327,0 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 14,9 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů celkem skončilo s přebytkem 53,1 mld. Kč, což představuje dosud nejvyšší vykázané kladné saldo hospodaření. Rozhodující část přebytku byla vykázána na úrovni rozpočtů obcí.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů celkem dosáhl ke konci roku 150,9 mld. Kč, což bylo o 35,5 mld. Kč více nežli v roce předchozím.1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 168,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 155,6 mld. Kč. Proti loňskému roku byl objem příjmů vyšší o 7,5 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší o 5,6 mld. Kč. Přebytek hospodaření (12,7 mld. Kč) proto vzrostl o 13,1 mld. Kč. Kladné saldo hospodaření vykázaly všechny kraje.

Vlastní příjmy krajů činily celkem 63,6 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 7,4 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 58,7 mld. Kč, tj. o 7,8 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl ovlivněn kromě ekonomického vývoje i dílčí změnou v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %). Inkaso příjmů z daně z přidané hodnoty dosáhlo 29,5 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 4,4 mld. Kč více.

Nedaňové příjmy činily 4,2 mld. Kč a proti předchozímu roku byly nižší o 0,8 mld. Kč. Kapitálové příjmy krajů vzrostly o 0,3 mld. Kč a dosáhly 0,6 mld. Kč.
Celkový objem přijatých transferů dosáhl 104,7 mld. Kč, tj. téměř shodné výše jako v předchozím roce (104,6 mld. Kč). Objem neinvestičních transferů se zvýšil o 5,6 mld. Kč a dosáhl 96,6 mld. Kč. Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi, jejichž výše dosáhla 92,2 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 8,1 mld. Kč, tj. o 5,4 mld. Kč méně než v předchozím roce. Z rozpočtů regionálních rad přijaly kraje 4,3 mld. Kč (o 5,9 mld. Kč méně), z kapitol státního rozpočtu 3,5 mld. Kč a ze státních fondů 0,2 mld. Kč.

Vývoj výdajů z hlediska jejich základního rozdělení byl odlišný. Běžné výdaje proti minulému roku vzrostly o 7,2 mld. Kč a dosáhly 141,1 mld. Kč, naproti tomu v části kapitálových výdajů byl od počátku roku vykazován poměrně významný pokles. Jejich objem dosáhl 14,5 mld. Kč, což bylo o 12,8 mld. Kč méně nežli v předchozím roce.
Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 23,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to znamená zvýšení o 7,3 mld. Kč.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 278,9 mld. Kč a celkové výdaje 239,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 39,7 mld. Kč. Proti předchozímu roku byl objem příjmů nižší o 0,5 mld. Kč a objem výdajů nižší 18,4 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 17,9 mld. Kč.

Růst celkových příjmů obcí byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů. Jejich objem činil 228,9 mld. Kč, což znamená zvýšení o 17,5 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 190,8 mld. Kč, meziročně vzrostly o 15,4 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 30,3 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč méně) a kapitálové příjmy 7,8 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč více).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí se proti předchozímu roku snížil, dosáhl 50,1 mld. Kč, což bylo o 18,0 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán zejména v části přijatých investičních transferů, zatímco v roce 2015 činil jejich objem 29,8 mld. Kč, v roce 2016 to bylo 13,8 mld. Kč, tj. o více než o polovinu méně. Objem investičních transferů přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu byl nižší o 12,0 mld. Kč (ke snížení došlo především v části transferů z rozpočtu Ministerstva životního prostředí). Nižší byl také objem investičních transferů z rozpočtů regionálních rad (o 3,7 mld. Kč). Neinvestiční transfery činily 36,3 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly nižší o 2,0 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 187,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 8,1 mld. Kč. Naopak pokles byl zaznamenán, obdobně jako v případě krajů, v části kapitálových výdajů, které činily 51,4 mld. Kč, což bylo o 26,5 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 125,2 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 27,8 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v roce 2016 s podstatně nižšími příjmy nežli v roce předchozím. Celkový objem příjmů činil 3,1 mld. Kč, což bylo o 5,2 mld. Kč méně. Výdaje dosáhly 2,3 mld. Kč (o 6,3 mld. Kč méně). Pokles výdajů byl koncentrován především v části kapitálových výdajů (dosáhly 1,1 mld. Kč, zatímco v předchozím roce to bylo 7,3 mld. Kč). Na konci roku vykázaly DSO přebytek hospodaření 0,8 mld. Kč (v roce předchozím hospodařily se schodkem 0,3 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Končící programové období 2007 – 2013 se promítlo ve výrazném snížení objemu příjmů a výdajů regionálních rad, jejich výše byla ve srovnání s předchozím rokem zhruba poloviční.

Celkový objem příjmů dosáhl 10,6 mld. Kč (pokles o 11,3 mld. Kč). Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj přijaly regionální rady transfery ve výši 10,3 mld. Kč, přičemž rozhodující část těchto prostředků byla do rozpočtů regionálních rad převedena hned v prvních měsících roku. Nedaňové příjmy činily 0,3 mld. Kč, tvořily je především sankční platby a příjmy z finančního vypořádání z minulých let a ostatní vratky.

Celkové výdaje regionálních rad činily 10,6 mld. Kč (pokles o 11,8 mld. Kč). Kapitálové výdaje, tj. výdaje určené na investiční projekty realizované v rámci jednotlivých regionálních programů činily 9,6 mld. Kč, což přestavovalo 90,7 % celkových výdajů regionálních rad. Největší část kapitálových výdajů, celkem 7,6 mld. Kč, byla převedena veřejným rozpočtům územní úrovně (z toho: obcím 3,3 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč, krajům 4,2 mld. Kč).

Úloha regionálních rad jako řídících orgánů jednotlivých regionálních operačních programů v rámci programového období 2007- 2013 se postupně mění. V první polovině roku 2016 ještě docházelo k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů minulého programového období, které byly dokončeny nejpozději do 31.12.2015. Ve druhé polovině roku 2016 se již činnost regionálních rad zaměřovala především na postupné uzavírání a dokončování regionálních programů a dohled nad projekty. Proces ukončování jednotlivých regionálních operačních programů bude probíhat i v nejbližších příštích letech.


1/ / údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci roku pohyboval v rozmezí 3,3 – 6,1 mld. Kč.

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93 180 174,51 238 771,90 295 431,30 340 154,86 363 428,87 407 101,05 446 580,89
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01 150 083,48 186 334,16 243 179,11 283 444,08 310 924,93 352 217,90 393 526,40
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93 30 091,02 52 437,75 52 252,19 56 710,78 52 503,94 54 883,15 53 054,49
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80 132 780,80 153 026,65 151 757,86 155 782,18 156 586,10 159 469,10 150 905,30
kraje
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80 76 602,31 100 038,97 113 593,22 134 783,13 139 971,57 159 760,68 168 309,74
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25 66 342,80 80 064,18 100 071,68 119 698,86 127 150,82 145 988,45  155 591,81
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55 10 259,51 19 974,79 13 521,54 15 084,27 12 820,74 13 772,23 12 717,93
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21 23 378,33 32 400,71 25 988,22 26 894,00 24 593,60 25 525,09 23 849,34
obce
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94 101 782,01 137 690,66 181 235,56 204 846,32 223 235,57 247 346,41 278 950,91
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93 83 552,41 106 408,53 143 702,47 164 450,45 184 823,37 207 564,88 239 250,44
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00 18 229,60 31 282,13 37 533,09 40 395,87 38 412,19 39 781,53 39 700,46
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63 106 316,04 118 003,10 123 160,73 126 315,28 129 437,09 131 345,60 125 177,29
DSO
příjmy 367,91 613,42 888,04 1 137,04 1 655,16 2 175,27 2 399,22 2 629,01 2 805,27 3 079,79
výdaje 216,60 348,05 469,37 641,88 861,26 1 293,55 1 480,29 1 684,31 1 904,07 2 250,45
saldo 151,31 265,37 418,67 495,16 793,89 881,72 918,93 944,70 901,20 829,34
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72 1 491,84 1 735,83 1 738,03 1 721,86 1 691,74 1 642,41 1 528,27
RRRS
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42 10 691,88 10 817,86 10 876,70 10 885,63 10 930,04 11 050,70 10 609,55
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43 9 419,54 10 253,11 10 328,08 10 356,85 10 388,63 10 416,97 10 592,74
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98 1 272,34 564,75 548,62 528,77 541,41 633,73 16,81
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25 1 594,60 887,01 870,88 891,03 863,68 955,99 350,40

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68 13 954,88 16 700,16 7 857,12 10 542,92 -6 341,12 6 228,85 555,66
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13 -3 790,56 -5 596,53 -15 944,32 -18 318,83 -21 401,20 -26 278,90 -31 765,61
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82 17 745,43 22 296,70 23 801,44 28 861,75 15 060,08 32 507,75 32 321,27
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37 17 123,60 21 569,87 23 640,38 30 242,83 21 918,63 39 923,68 35 535,58
kraje
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35 7 827,54 9 445,29 7 563,51 10 180,60 -2 723,67 9 040,42 7 546,28
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73 -1 602,54 -874,23 -4 215,66 -3 003,82 -3 140,28 -4 847,16 -5 567,37
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09 9 475,09 10 319,52 11 779,17 13 184,42 416,60 13 887,58 13 113,65
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47 4 851,97 5 402,50 6 448,52 7 422,69 -5 639,31 8 165,07 7 351,39
obce
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32 7 432,63 8 998,18 5 461,06 4 417,67 2 896,63 4 066,28 -507,48
výdaje -183,21 -497,58 -718,62 -2 143,10 -3 805,30 -9 666,99 -12 233,28 -14 183,87 -16 081,91 -18 369,16
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93 9 575,73 12 803,47 15 128,05 16 650,95 17 080,50 20 148,19 17 861,67
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65 14 139,23 17 610,11 21 010,49 24 576,32 30 851,16 34 230,80 27 812,19
DSO
příjmy 25,85 -66,56 -311,42 -482,06 -670,52 -1 521,29 -2 217,85 -2 949,26 -3 665,62 -5 154,12
výdaje -9,32 -153,07 -544,80 -865,02 -1 391,09 -2 392,68 -3 167,84 -3 737,09 -4 514,08 -6 332,33
saldo 35,17 86,51 233,38 382,95 720,56 871,38 949,99 787,83 848,46 1 178,21
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25 53,27 323,78 312,03 343,67 63,77 55,37 343,87
RRRS
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39 2 703,93 1 502,23 -3 943,86 -4 138,67 -8 085,26 -10 188,72 -11 351,51
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95 4 204,85 2 848,81 -233,13 -2 458,76 -5 148,21 -8 081,08 -11 788,26
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43 -1 500,92 -1 346,58 -3 710,73 -1 679,92 -2 937,06 -2 107,64 436,74
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50 -1 920,86 -1 766,52 -4 130,67 -2 099,86 -3 356,98 -2 527,58 28,13

**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných územními rozpočty ke konci listopadu pohyboval v rozmezí 4,7 - 5,7 mld. Kč.

Nejčtenější