Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - listopad 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty

Ke konci listopadu tohoto roku vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 407,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 352,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 54,9 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 6,2 mld. Kč a celkové výdaje nižší o 26,3 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským listopadem zvýšil o 32,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 260,0 mld. Kč a proti srovnatelnému období předchozího roku vzrostly o 24,3 mld. Kč. Zvýšení bylo vykázáno ve všech třech částech vlastních příjmů, především však v části daňových příjmů, jejichž objem byl proti loňskému listopadu vyšší o 20,6 mld. Kč (kromě příznivého ekonomického vývoje se na růstu podílí i dílčí změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů). Nedaňové příjmy se zvýšily o 0,9 mld. Kč a kapitálové příjmy o 2,8 mld. Kč.

Celkový objem transferů přijatých územními rozpočty činil 147,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 18,1 mld. Kč méně, pokles se přitom týkal výhradně investičních transferů. Přijaté investiční transfery dosáhly 20,3 mld. Kč, což bylo zhruba o polovinu méně (o 21,1 mld. Kč) nežli v listopadu minulého roku. Objem přijatých neinvestičních transferů činil 126,8 mld. Kč, což znamenalo nárůst o 3,0 mld. Kč.

Výdaje územních rozpočtů zůstávají od počátku tohoto roku pod úrovní vykazovanou ve srovnatelných měsících roku předchozího, důvodem je poměrně výrazný pokles kapitálových výdajů. Ke konci listopadu dosáhl objem kapitálových výdajů 52,6 mld. Kč, což bylo o 38,2 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku (v roce 2015 docházelo k mimořádně vysokému čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013, v rámci nového programového období 2014 - 2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná). Běžné výdaje územních rozpočtů dosáhly 299,6 mld. Kč a proti loňskému listopadu vzrostly o 11,9 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 159,5 mld. Kč, což bylo o 39,9 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 159,8 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 146,0 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 9,0 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší o 4,9 mld. Kč. Přebytek hospodaření (13,8 mld. Kč) proto vzrostl o 13,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 56,5 mld. Kč a proti listopadu minulého roku byly vyšší o 7,0 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 52,1 mld. Kč, tj. o 7,0 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl ovlivněn, kromě ekonomického vývoje i dílčí změnou v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %). Příjem krajů z daně z přidané hodnoty činil ke konci listopadu 26,9 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 4,0 mld. Kč více.

Nedaňové příjmy činily 3,8 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly nižší o 0,3 mld. Kč. Kapitálové příjmy krajů vzrostly o 0,3 mld. Kč a dosáhly 0,6 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů činil 103,2 mld. Kč, což bylo oproti srovnatelnému období loňského roku o 2,0 mld. Kč více. K růstu došlo pouze v části neinvestičních transferů, jejichž objem dosáhl 95,8 mld. Kč, tj. o 5,3 mld. Kč více. Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi, jejichž objem dosáhl celkem 92,2 mld. Kč; převedeno bylo již šest záloh regionálnímu školství na celý rok ve výši 87,7 mld. Kč (meziroční růst o 5,8 mld. Kč) a všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,5 mld. Kč (meziroční růst o 0,3 mld. Kč).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 7,4 mld. Kč, tj. o 3,3 mld. Kč méně než v listopadu minulého roku. Z rozpočtů regionálních rad přijaly kraje 4,3 mld. Kč (o 4,0 mld. Kč méně), z kapitol státního rozpočtu 2,9 mld. Kč a ze státních fondů 0,2 mld. Kč.

Vývoj výdajů z hlediska jejich základního rozdělení byl odlišný. Běžné výdaje proti stejnému období minulého roku vzrostly o 5,3 mld. Kč a dosáhly 134,1 mld. Kč, naproti tomu v části kapitálových výdajů je od počátku roku vykazován poměrně významný pokles. Jejich objem dosáhl 11,9 mld. Kč, což bylo o 10,1 mld. Kč méně nežli v listopadu minulého roku.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 25,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období to znamená zvýšení o 8,2 mld. Kč.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 247,3 mld. Kč a celkové výdaje 207,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 39,8 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 4,1 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 16,1 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 20,2 mld. Kč.
Růst celkových příjmů obcí byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů. Jejich objem činil 202,6 mld. Kč, což znamená zvýšení o 17,6 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 168,3 mld. Kč, proti listopadu minulého roku vzrostly o 13,6 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 27,3 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč více) a kapitálové příjmy 7,0 mld. Kč (o 2,6 mld. Kč více).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí se proti srovnatelnému období minulého roku snížil, dosáhl 44,8 mld. Kč, což bylo o 13,5 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán zejména v části přijatých investičních transferů, zatímco v listopadu loňského roku činil jejich objem 23,1 mld. Kč, letos to bylo o 11,5 mld. Kč, tj. o polovinu méně. Objem investičních transferů přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu byl nižší o 8,6 mld. Kč (ke snížení došlo především v části transferů z rozpočtu Ministerstva životního prostředí). Nižší byl také objem investičních transferů z rozpočtů regionálních rad (o 2,8 mld. Kč).

Neinvestiční transfery činily 33,2 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly nižší o 2,0 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 167,6 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 7,2 mld. Kč. Naopak pokles byl zaznamenán, obdobně jako v případě krajů, v části kapitálových výdajů, které činily 39,9 mld. Kč, což bylo o 23,3 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 131,3 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 34,2 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 2,8 mld. Kč a výdaji ve výši 1,9 mld. Kč. Proti listopadu předchozího roku se objem příjmů i výdajů výrazně snížil (příjmy o 3,7 mld. Kč a výdaje o 4,5 mld. Kč). Pokles výdajů byl koncentrován především v části kapitálových výdajů (dosáhly 0,9 mld. Kč, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 5,2 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Celkové příjmy regionálních rad činily 11,0 mld. Kč a jejich celkové výdaje 10,4 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy nižší o 10,2 mld. Kč a výdaje o 8,1 mld. Kč. Dosažené saldo hospodaření (0,6 mld. Kč) bylo o 2,1 mld. Kč nižší nežli ke konci loňského listopadu.

Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 10,7 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (10,0 mld. Kč).

Rozhodující část výdajů regionálních rad trvale představují kapitálové výdaje. Ke konci listopadu dosáhly 9,7 mld. Kč, což přestavovalo 92,7 % jejich celkových výdajů. Největší část (celkem 7,7 mld. Kč) byla poskytnuta formou investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím 3,3 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč a krajům 4,3 mld. Kč).

Činnost regionálních rad jako řídících orgánů jednotlivých regionálních operačních programů v rámci programového období 2007- 2013 se v tomto roce mění. V první polovině roku 2016 ještě docházelo k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů minulého programového období 2007 - 2013, které byly dokončeny nejpozději do 31.12.2015. Do konce června byly z rozpočtů regionálních rad převedeny transfery příjemcům v celkové výši 9,9 mld. Kč, v následujících měsících (červenec - listopad) však již další transfery příjemcům poskytovány nebyly a stejně tak tomu bude i v dalším období. Úloha regionálních rad bude spočívat především v postupném uzavírání a dokončování programů a dohledu nad projekty.


1/ / Údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci měsíce listopadu pohyboval v rozmezí 4,7 – 5,7 mld. Kč.

 

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93 180 174,51 238 771,90   295 431,30 340 154,86 363 428,87 407 101,05  
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01 150 083,48 186 334,16   243 179,11 283 444,08 310 924,93 352 217,90  
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93 30 091,02 52 437,75   52 252,19 56 710,78 52 503,94 54 883,15  
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80 132 780,80 153 026,65   151 757,86 155 782,18 156 586,10 159 469,10  
kraje                      
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80 76 602,31 100 038,97   113 593,22 134 783,13 139 971,57 159 760,68  
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25 66 342,80 80 064,18   100 071,68 119 698,86 127 150,82 145 988,45  
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55 10 259,51 19 974,79   13 521,54 15 084,27 12 820,74 13 772,23  
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21 23 378,33 32 400,71   25 988,22 26 894,00 24 593,60 25 525,09  
obce                      
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94 101 782,01 137 690,66   181 235,56 204 846,32 223 235,57 247 346,41  
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93 83 552,41 106 408,53   143 702,47 164 450,45 184 823,37 207 564,88  
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00 18 229,60 31 282,13   37 533,09 40 395,87 38 412,19 39 781,53  
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63 106 316,04 118 003,10   123 160,73 126 315,28 129 437,09 131 345,60  
DSO                      
příjmy 367,91 613,42 888,04 1 137,04 1 655,16   2 175,27 2 399,22 2 629,01 2 805,27  
výdaje 216,60 348,05 469,37 641,88 861,26   1 293,55 1 480,29 1 684,31 1 904,07  
saldo 151,31 265,37 418,67 495,16 793,89   881,72 918,93 944,70 901,20  
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72 1 491,84 1 735,83   1 738,03 1 721,86 1 691,74 1 642,41  
RRRS                      
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42 10 691,88 10 817,86   10 876,70 10 885,63 10 930,04 11 050,70  
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43 9 419,54 10 253,11   10 328,08 10 356,85 10 388,63 10 416,97  
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98 1 272,34 564,75   548,62 528,77 541,41 633,73  
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25 1 594,60 887,01   870,88 891,03 863,68 955,99  

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68 13 954,88 16 700,16   7 857,12 10 542,92 -6 341,12 6 228,85  
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13 -3 790,56 -5 596,53   -15 944,32 -18 318,83 -21 401,20 -26 278,90  
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82 17 745,43 22 296,70   23 801,44 28 861,75 15 060,08 32 507,75  
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37 17 123,60 21 569,87   23 640,38 30 242,83 21 918,63 39 923,68  
kraje                      
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35 7 827,54 9 445,29   7 563,51 10 180,60 -2 723,67 9 040,42  
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73 -1 602,54 -874,23   -4 215,66 -3 003,82 -3 140,28 -4 847,16  
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09 9 475,09 10 319,52   11 779,17 13 184,42 416,60 13 887,58  
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47 4 851,97 5 402,50   6 448,52 7 422,69 -5 639,31 8 165,07  
obce                      
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32 7 432,63 8 998,18   5 461,06 4 417,67 2 896,63 4 066,28  
výdaje -183,21 -497,58 -718,62 -2 143,10 -3 805,30   -9 666,99 -12 233,28 -14 183,87 -16 081,91  
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93 9 575,73 12 803,47   15 128,05 16 650,95 17 080,50 20 148,19  
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65 14 139,23 17 610,11   21 010,49 24 576,32 30 851,16 34 230,80  
DSO                      
příjmy 25,85 -66,56 -311,42 -482,06 -670,52   -1 521,29 -2 217,85 -2 949,26 -3 665,62  
výdaje -9,32 -153,07 -544,80 -865,02 -1 391,09   -2 392,68 -3 167,84 -3 737,09 -4 514,08  
saldo 35,17 86,51 233,38 382,95 720,56   871,38 949,99 787,83 848,46  
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25 53,27 323,78   312,03 343,67 63,77 55,37  
RRRS                      
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39 2 703,93 1 502,23   -3 943,86 -4 138,67 -8 085,26 -10 188,72  
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95 4 204,85 2 848,81   -233,13 -2 458,76 -5 148,21 -8 081,08  
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43 -1 500,92 -1 346,58   -3 710,73 -1 679,92 -2 937,06 -2 107,64  
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50 -1 920,86 -1 766,52   -4 130,67 -2 099,86 -3 356,98 -2 527,58  

**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných územními rozpočty ke konci listopadu pohyboval v rozmezí 4,7 - 5,7 mld. Kč.

 

Nejčtenější