Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty

Ke konci října tohoto roku vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 363,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 310,9 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 52,5 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů nižší o 6,2 mld. Kč a celkové výdaje nižší o 21,4 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským říjnem zvýšil o 15,1 mld. Kč. Důvodem poklesu celkových příjmů byl především nižší objem přijatých transferů, a to v souvislosti s časovým posunem převodu transferů krajům na přímé náklady na vzdělávání a dále také v souvislosti s ukončováním regionálních operačních programů z minulého programového období (podrobněji viz dále). V předchozích měsících tohoto roku byly příjmy územních rozpočtů vždy vyšší nežli ve stejných měsících minulého roku.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 235,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku vzrostly o 21,4 mld. Kč. Zvýšení bylo vykázáno především v části daňových příjmů, jejichž objem byl ve srovnání s loňským říjnem vyšší o 19,6 mld. Kč (kromě příznivého ekonomického vývoje se na růstu podílí i dílčí změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů). Kapitálové příjmy se zvýšily o 2,1 mld. Kč. V části nedaňových příjmů byl naopak vykázán mírný pokles (o 0,3 mld. Kč).

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 128,1 mld. Kč, proti loňskému říjnu to bylo o 27,6 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán v obou částech transferů, objem neinvestičních transferů dosáhl 108,7 mld. Kč a byl nižší o 11,6 mld. Kč, objem investičních transferů činil 19,4 mld. Kč, což bylo o 16,0 mld. Kč méně.

Celkové výdaje územních rozpočtů zůstávají od počátku tohoto roku pod úrovní vykazovanou ve srovnatelných měsících roku předchozího, důvodem je poměrně výrazný pokles kapitálových výdajů. Ke konci října dosáhl objem kapitálových výdajů 45,0 mld. Kč, což bylo o 32,9 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku (v roce 2015 docházelo k mimořádně vysokému čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013, v rámci nového programového období 2014 - 2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná). Běžné výdaje územních rozpočtů dosáhly 265,9 mld. Kč a proti loňskému říjnu vzrostly o 11,5 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 156,6 mld. Kč, což bylo o 21,9 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 140,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 127,2 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů nižší o 2,7 mld. Kč a objem výdajů nižší o 3,1 mld. Kč. Přebytek hospodaření (12,8 mld. Kč) proto vzrostl o 0,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 51,5 mld. Kč a proti říjnu minulého roku byly vyšší o 6,8 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 47,4 mld. Kč, tj. o 6,5 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl v případě krajů ovlivněn, kromě již zmíněného ekonomického vývoje, změnami v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %). Příjem krajů z daně z přidané hodnoty činil ke konci října 23,5 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 3,8 mld. Kč více.

Nedaňové příjmy činily 3,5 mld. Kč a zůstaly tak na úrovni října minulého roku. Kapitálové příjmy krajů vzrostly o 0,3 mld. Kč a dosáhly 0,6 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů dosáhl 88,5 mld. Kč, což bylo oproti stejnému období minulého o 9,5 mld. Kč méně. Pokles se týkal především neinvestičních transferů (jejich objem činil 81,2 mld. Kč, zatímco v loňském říjnu to bylo 89,1 mld. Kč) a byl způsoben časovým posunem převodu transferů na přímé náklady na vzdělávání. Letos bylo v období do konce října vyplaceno pět záloh na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na deset měsíců roku a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství, v roce 2015 byly v říjnu již vyplaceny zálohy na celý rok. V letošním roce budou zbývající zálohy na přímé náklady ve školství vyplaceny až v průběhu listopadu.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 7,3 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč méně než v říjnu minulého roku. Z rozpočtů regionálních rad přijaly kraje 4,3 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč méně), z kapitol státního rozpočtu 2,7 mld. Kč a ze státních fondů 0,2 mld. Kč.

Vývoj výdajů z hlediska jejich základního rozdělení byl odlišný. Běžné výdaje proti stejnému období minulého roku vzrostly o 5,9 mld. Kč a dosáhly 117,1 mld. Kč, naproti tomu v části kapitálových výdajů je od počátku roku vykazován poměrně významný pokles. Jejich objem dosáhl 10,1 mld. Kč, což bylo o 9,0 mld. Kč méně nežli v říjnu minulého roku.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 24,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období to znamená snížení o 5,6 mld. Kč.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 223,2 mld. Kč a celkové výdaje 184,8 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 38,4 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 2,9 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 14,2 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 17,1 mld. Kč.

Růst celkových příjmů obcí byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů. Jejich objem činil 183,3 mld. Kč, což znamená zvýšení o 14,8 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 153,9 mld. Kč, proti říjnu minulého roku vzrostly o 13,1 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 23,7 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč méně) a kapitálové příjmy 5,6 mld. Kč (nárůst o 1,8 mld. Kč).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí se proti srovnatelnému období minulého roku snížil, dosáhl 40,0 mld. Kč, což bylo o 11,9 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán zejména v části investičních transferů (zatímco v říjnu loňského roku činil jejich objem 19,1 mld. Kč, letos to bylo 10,5 mld. Kč, tj. o 8,6 mld. Kč méně). Nižší byl především objem transferů poskytnutých z rozpočtů regionálních rad a dále transferů poskytovaných z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Neinvestiční transfery činily 29,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období byly nižší o 3,3 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 150,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 6,1 mld. Kč. Naopak pokles byl zaznamenán, obdobně jako v případě krajů, v části kapitálových výdajů, které činily 33,9 mld. Kč, což bylo o 20,3 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 129,4 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 30,8 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 2,6 mld. Kč a výdaji ve výši 1,7 mld. Kč. Proti říjnu předchozího roku se objem příjmů i výdajů výrazně snížil (objem příjmů o 2,9 mld. Kč a objem výdajů o 3,7 mld. Kč). Pokles výdajů byl koncentrován především v části kapitálových výdajů (dosáhly 0,8 mld. Kč, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 4,3 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Celkové příjmy regionálních rad činily 10,9 mld. Kč a jejich celkové výdaje 10,4 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy nižší o 8,1 mld. Kč a výdaje o 5,1 mld. Kč. Dosažené saldo hospodaření (0,5 mld. Kč) bylo o 3,0 mld. Kč nižší nežli ke konci loňského října.

Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 10,7 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (10,0 mld. Kč).

Rozhodující část výdajů regionálních rad trvale představují kapitálové výdaje. Ke konci října dosáhly 9,7 mld. Kč, což přestavovalo 93,3 % jejich celkových výdajů. Největší část (celkem 7,6 mld. Kč) byla poskytnuta formou investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím 3,3 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč a krajům 4,3 mld. Kč).

Činnost regionálních rad jako řídících orgánů jednotlivých regionálních operačních programů v rámci programového období 2007- 2013 se v tomto roce mění. V první polovině letošního roku ještě docházelo k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů minulého programového období 2007 - 2013, které byly dokončeny nejpozději do 31.12.2015. Do konce června byly z rozpočtů regionálních rad převedeny transfery příjemcům v celkové výši 9,9 mld. Kč, v následujících měsících (červenec až říjen) však již žádné další transfery poskytnuty nebyly a stejně tak tomu bude i v dalším období. Úloha regionálních rad bude spočívat především v postupném uzavírání a dokončování programů a dohledu nad projekty.


1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci měsíce října pohyboval v rozmezí 4,9 - 5,7 mld. Kč.

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93 180 174,51 238 771,90 295 431,30 340 154,86 363 428,87
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01 150 083,48 186 334,16 243 179,11 283 444,08 310 924,93
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93 30 091,02 52 437,75 52 252,19 56 710,78 52 503,94
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80 132 780,80 153 026,65 151 757,86 155 782,18 156 586,1
kraje
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80 76 602,31 100 038,97 113 593,22 134 783,13 139 971,57
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25 66 342,80 80 064,18 100 071,68 119 698,86 127 150,82
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55 10 259,51 19 974,79 13 521,54 15 084,27 12 820,74
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21 23 378,33 32 400,71 25 988,22 26 894,00 24 593,6
obce
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94 101 782,01 137 690,66 181 235,56 204 846,32 223 235,57
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93 83 552,41 106 408,53 143 702,47 164 450,45 184 823,37
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00 18 229,60 31 282,13 37 533,09 40 395,87 38 412,19
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63 106 316,04 118 003,10 123 160,73 126 315,28 129 437,09
DSO
příjmy 367,91 613,42 888,04 1 137,04 1 655,16 2 175,27 2 399,22 2 629,01
výdaje 216,60 348,05 469,37 641,88 861,26 1 293,55 1 480,29 1 684,31
saldo 151,31 265,37 418,67 495,16 793,89 881,72 918,93 944,7
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72 1 491,84 1 735,83 1 738,03 1 721,86 1 691,74
RRRS
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42 10 691,88 10 817,86 10 876,70 10 885,63 10 930,04
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43 9 419,54 10 253,11 10 328,08 10 356,85 10 388,63
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98 1 272,34 564,75 548,62 528,77 541,41
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25 1 594,60 887,01 870,88 891,03 863,68

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68 13 954,88 16 700,16 7 857,12 10 542,92 -6 341,12
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13 -3 790,56 -5 596,53 -15 944,32 -18 318,83 -21 401,20
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82 17 745,43 22 296,70 23 801,44 28 861,75 15 060,08
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37 17 123,60 21 569,87 23 640,38 30 242,83 21 918,63
kraje
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35 7 827,54 9 445,29 7 563,51 10 180,6 -2 723,67
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73 -1 602,54 -874,23 -4 215,66 -3 003,82 -3 140,28
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09 9 475,09 10 319,52 11 779,17 13 184,42 416,60
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47 4 851,97 5 402,50 6 448,52 7 422,69 - 5 639,31
obce
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32 7 432,63 8 998,18 5 461,06 4 417,67 2 896,63
výdaje -183,21 -497,58 -718,62 -2 143,10 -3 805,30 -9 666,99 -12 233,28 -14 183,87
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93 9 575,73 12 803,47 15 128,05 16 650,95 17 080,50
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65 14 139,23 17 610,11 21 010,49 24 576,32 30 851,16
DSO
příjmy 25,85 -66,56 -311,42 -482,06 -670,52 -1 521,29 -2 217,85 -2 949,26
výdaje -9,32 -153,07 -544,80 -865,02 -1 391,09 -2 392,68 -3 167,84 -3 737,09
saldo 35,17 86,51 233,38 382,95 720,56 871,38 949,99 787,83
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25 53,27 323,78 312,03 343,67 63,77
RRRS
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39 2 703,93 1 502,23 -3 943,86 -4 138,67 -8 085,26
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95 4 204,85 2 848,81 -233,13 -2 458,76 -5 148,21
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43 -1 500,92 -1 346,58 -3 710,73 -1 679,92 -2 937,06
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50 -1 920,86 -1 766,52 -4 130,67 -2 099,86 -3 356,98

**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných územními rozpočty ke konci října pohyboval v rozmezí 4,9 - 5,7 mld. Kč.

Nejčtenější