Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - září 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Monitoring
  • Územní rozpočty

Ke konci třetího čtvrtletí 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 340,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 283,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 56,7 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 10,5 mld. Kč a celkové výdaje naopak nižší o 18,3 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským měsícem září zvýšil o 28,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 214,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku vzrostly o 17,5 mld. Kč. Zvýšení bylo vykázáno především v části daňových příjmů, jejichž objem ve srovnání s loňským zářím vzrostl o 16,0 mld. Kč (kromě příznivého ekonomického vývoje se na růstu podílí i dílčí změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů). Kapitálové příjmy se zvýšily o 1,7 mld. Kč. V části nedaňových příjmů byl naopak vykázán mírný pokles (o 0,2 mld. Kč).

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 125,5 mld. Kč, proti loňskému září to bylo o 7,0 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán výhradně v části investičních transferů, jejichž objem se snížil o 9,4 mld. Kč. Naproti tomu objem neinvestičních transferů vzrostl o 2,4 mld. Kč.

Celkové výdaje územních rozpočtů zůstávají od počátku tohoto roku pod úrovní vykazovanou ve srovnatelných měsících roku předchozího, důvodem je poměrně výrazný pokles kapitálových výdajů. Ke konci září dosáhl objem kapitálových výdajů 37,7 mld. Kč, což bylo o 28,5 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku (v roce 2015 docházelo k mimořádně vysokému čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013, v rámci nového programového období 2014 - 2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná). Běžné výdaje územních rozpočtů dosáhly 245,7 mld. Kč a proti loňskému září vzrostly o 10,2 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 155,8 mld. Kč, což bylo o 30,2 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 134,8 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 119,7 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 10,2 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší o 3,0 mld. Kč. Přebytek hospodaření (15,1 mld. Kč) proto vzrostl o 13,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 46,6 mld. Kč a proti září minulého roku byly vyšší o 5,7 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 42,9 mld. Kč, tj. o 5,4 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl v případě krajů ovlivněn, kromě již zmíněného ekonomického vývoje, změnami v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %). Příjem krajů z daně z přidané hodnoty činil ke konci září 21,0 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 3,0 mld. Kč více.

Nedaňové příjmy činily 3,2 mld. Kč a zůstaly tak na úrovni září minulého roku. Kapitálové příjmy krajů dosáhly 0,5 mld. Kč (vzrostly o 0,3 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 88,1 mld. Kč, proti loňskému srovnatelnému období to bylo o 4,5 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily transfery neinvestiční, které dosáhly 81,0 mld. Kč (růst o 4,2 mld. Kč). Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; převedeno bylo pět záloh regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši 72,9 mld. Kč (proti září loňského roku to bylo o 4,6 mld. Kč více) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši ve výši 3,4 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč více).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 7,2 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč více než v září minulého roku. Největší objem prostředků přijaly kraje z rozpočtů regionálních rad (4,3 mld. Kč), transfery přijaté z kapitol státního rozpočtu činily 2,6 mld. Kč a ze státních fondů 0,2 mld. Kč.

Vývoj výdajů z hlediska jejich základního rozdělení byl odlišný. Běžné výdaje proti stejnému období minulého roku vzrostly o 5,2 mld. Kč a dosáhly 111,7 mld. Kč, naproti tomu v části kapitálových výdajů je od počátku roku vykazován poměrně významný pokles. Jejich objem dosáhl 8,0 mld. Kč, což bylo o polovinu méně nežli v září minulého roku.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 26,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období to znamená nárůst o 7,4 mld. Kč.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 204,8 mld. Kč a celkové výdaje 164,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 40,4 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 4,4 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 12,2 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 16,6 mld. Kč.

Růst celkových příjmů obcí byl tvořen výhradně růstem vlastních příjmů. Jejich objem činil 167,5 mld. Kč, což znamená zvýšení o 12,0 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 141,4 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku vzrostly o 10,7 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 21,5 mld. Kč (stejně jako v loňském září) a kapitálové příjmy 4,7 mld. Kč (nárůst o 1,4 mld. Kč).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí se proti září minulého roku snížil, dosáhly 37,3 mld. Kč, což bylo o 7,6 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán jak v části neinvestičních transferů, které činily 27,6 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně), tak v části investičních transferů, které dosáhly 9,7 mld. Kč (o 6,0 mld. Kč méně).

Běžné výdaje obcí byly vykázány ve výši 135,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období vzrostly o 5,5 mld. Kč. Naopak pokles byl zaznamenán, obdobně jako v případě krajů, v části kapitálových výdajů, které činily 28,5 mld. Kč, což bylo o 17,7 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 126,3 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 24,6 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily s příjmy ve výši 2,4 mld. Kč a výdaji ve výši 1,5 mld. Kč. Proti září předchozího roku se snížil objem příjmů o 2,2 mld. Kč a objem výdajů o 3,2 mld. Kč. Pokles výdajů byl koncentrován především v části kapitálových výdajů (dosáhly 0,7 mld. Kč, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 3,7 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Celkové příjmy regionálních rad činily 10,9 mld. Kč a jejich celkové výdaje 10,4 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy nižší o 4,1 mld. Kč a výdaje o 2,4 mld. Kč. Dosažené saldo hospodaření (0,5 mld. Kč) bylo o 1,7 mld. Kč nižší nežli ke konci loňského září.

Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 10,7 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (10,0 mld. Kč).

Rozhodující část výdajů regionálních rad trvale představují kapitálové výdaje. Ke konci září dosáhly 9,7 mld. Kč, což přestavovalo 93,3 % jejich celkových výdajů. Největší část (celkem 7,6 mld. Kč) byla poskytnuta formou investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím 3,3 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč a krajům 4,3 mld. Kč).

Činnost regionálních rad jako řídících orgánů jednotlivých regionálních operačních programů v rámci programového období 2007- 2013 se v tomto roce mění. V první polovině letošního roku ještě docházelo k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů minulého programového období 2007 - 2013, které byly dokončeny nejpozději do 31.12.2015. Do konce června byly z rozpočtů regionálních rad převedeny transfery příjemcům v celkové výši 9,9 mld. Kč, v následujících měsících (červenec až září) však již žádné další transfery poskytnuty nebyly a stejně tak tomu bude i v dalším období. Úloha regionálních rad bude spočívat především v postupném uzavírání a dokončování programů a dohledu nad projekty.


1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci měsíce září pohyboval v rozmezí 4,6 – 5,8 mld. Kč.

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93 180 174,51 238 771,90 295 431,30 340 154,86
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01 150 083,48 186 334,16 243 179,11 283 444,08
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93 30 091,02 52 437,75 52 252,19 56 710,78
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80 132 780,80 153 026,65 151 757,86 155 782,18
kraje
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80 76 602,31 100 038,97 113 593,22 134 783,13
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25 66 342,80 80 064,18 100 071,68 119 698,86
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55 10 259,51 19 974,79 13 521,54 15 084,27
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21 23 378,33 32 400,71 25 988,22 26 894,00
obce
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94 101 782,01 137 690,66 181 235,56 204 846,32
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93 83 552,41 106 408,53 143 702,47 164 450,45
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00 18 229,60 31 282,13 37 533,09 40 395,87
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63 106 316,04 118 003,10 123 160,73 126 315,28
DSO
příjmy 367,91 613,42 888,04 1 137,04 1 655,16 2 175,27 2 399,22
výdaje 216,60 348,05 469,37 641,88 861,26 1 293,55 1 480,29
saldo 151,31 265,37 418,67 495,16 793,89 881,72 918,93
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72 1 491,84 1 735,83 1 738,03 1 721,86
RRRS
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42 10 691,88 10 817,86 10 876,70 10 885,63
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43 9 419,54 10 253,11 10 328,08 10 356,85
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98 1 272,34 564,75 548,62 528,77
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25 1 594,60 887,01 870,88 891,03

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68 13 954,88 16 700,16 7 857,12 10 542,92
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13 -3 790,56 -5 596,53 -15 944,32 -18 318,83
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82 17 745,43 22 296,70 23 801,44 28 861,75
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37 17 123,60 21 569,87 23 640,38 30 242,83
kraje
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35 7 827,54 9 445,29 7 563,51 10 180,6
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73 -1 602,54 -874,23 -4 215,66 -3 003,82
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09 9 475,09 10 319,52 11 779,17 13 184,42
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47 4 851,97 5 402,50 6 448,52 7 422,69
obce
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32 7 432,63 8 998,18 5 461,06 4 417,67
výdaje -183,21 -497,58 -718,62 -2 143,10 -3 805,30 -9 666,99 -12 233,28
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93 9 575,73 12 803,47 15 128,05 16 650,95
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65 14 139,23 17 610,11 21 010,49 24 576,32
DSO
příjmy 25,85 -66,56 -311,42 -482,06 -670,52 -1 521,29 -2 217,85
výdaje -9,32 -153,07 -544,80 -865,02 -1 391,09 -2 392,68 -3 167,84
saldo 35,17 86,51 233,38 382,95 720,56 871,38 949,99
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25 53,27 323,78 312,03 343,67
RRRS
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39 2 703,93 1 502,23 -3 943,86 -4 138,67
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95 4 204,85 2 848,81 -233,13 -2 458,76
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43 -1 500,92 -1 346,58 -3 710,73 -1 679,92
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50 -1 920,86 -1 766,52 -4 130,67 -2 099,86
**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných územními rozpočty ke konci pololetí pohyboval v rozmezí 5,0 - 5,8 mld. Kč.

Nejčtenější