Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.6.2016

oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 2202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty
  • Monitoring

Ke konci 1. pololetí 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 238,7 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 186,3 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 52,4 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 16,7 mld. Kč a celkové výdaje naopak nižší o 5,6 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským červnem zvýšil o 22,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 139,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku to bylo o 13,5 mld. Kč více. K růstu došlo především v části daňových příjmů, jejichž objem byl vyšší o 12,1 mld. Kč (relativně vysoký nárůst je kromě příznivého ekonomického vývoje, který se prostřednictvím sdílených daní promítá v růstu celkových příjmů obcí a krajů, a dílčí změny rozpočtového určení daní ve prospěch krajů, ovlivněn i nižší srovnávací základnou prvních měsíců předchozího roku, kdy inkaso sdílených daňových příjmů obcí a krajů zaostávalo za hodnotami vykazovanými ve srovnatelných měsících roku 2014). Nedaňové příjmy byly proti červnu předchozího roku vyšší o 0,3 mld. Kč a kapitálové příjmy o 1,1 mld. Kč.

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 76,3 mld. Kč, proti pololetí minulého roku to bylo o 3,8 mld. Kč více. K růstu došlo téměř výhradně v části investičních transferů (o 3,7 mld. Kč). Objem přijatých neinvestičních transferů byl proti loňskému červnu vyšší pouze o 0,1 mld. Kč.
Celkové výdaje územních rozpočtů zůstávají od počátku tohoto roku pod úrovní vykazovanou ve srovnatelných měsících roku předchozího, důvodem je především vývoj v části kapitálových výdajů. Ke konci června dosáhl objem kapitálových výdajů 20,9 mld. Kč, což bylo o 13,4 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku (v roce 2015 docházelo k mimořádně vysokému čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013, v rámci nového programového období 2014 - 2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná). Běžné výdaje územních rozpočtů dosáhly 165,4 mld. Kč a proti loňskému červnu vzrostly o 7,8 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 153,0 mld. Kč, což bylo o 21,6 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 100,0 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 80,1 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 9,4 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší o 0,9 mld. Kč. Přebytek hospodaření (20,0 mld. Kč) se proto ve srovnání s koncem června minulého roku zvýšil o 10,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 29,4 mld. Kč a proti 1. pololetí loňského roku byly vyšší o 4,2 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 26,8 mld. Kč, tj. o 3,9 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl ovlivněn, kromě již zmíněného ekonomického vývoje a nižší srovnávací základny, také změnami v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %). Příjem krajů z daně z přidané hodnoty činil ke konci června celkem 13,7 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 2,3 mld. Kč více.

Nedaňové příjmy krajů dosáhly 2,4 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více nežli v pololetí loňského roku. Kapitálové příjmy činily 0,3 mld. Kč (vzrostly o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 70,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 5,3 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily transfery neinvestiční, které dosáhly 63,6 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč více). Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; převedeny byly čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (proti červnu loňského roku to bylo o 1,9 mld. Kč více) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč více).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 7,0 mld. Kč, tj. o 2,9 mld. Kč více než v červnu minulého roku. Největší část investičních transferů přijaly kraje z rozpočtů regionálních rad (4,3 mld. Kč).

Vývoj výdajů z hlediska jejich základního rozdělení byl odlišný. Běžné výdaje proti stejnému období minulého roku vzrostly o 3,5 mld. Kč a dosáhly 75,8 mld. Kč, naproti tomu kapitálové výdaje se snížily o 4,3 mld. Kč (tj. zhruba o jednu polovinu) a jejich celkový objem dosáhl pouze 4,3 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 32,4 mld. Kč, což bylo o 5,4 mld. Kč více nežli v loňském pololetí.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 137,7 mld. Kč a celkové výdaje 106,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 31,3 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byl objem příjmů vyšší o 9,0 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 3,8 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 12,8 mld. Kč.
Vlastní příjmy obcí činily 110,0 mld. Kč a proti červnu minulého roku se zvýšily o 9,5 mld. Kč, nárůst byl přitom vykázán ve všech složkách vlastních příjmů. Daňové příjmy byly zaúčtovány ve výši 92,9 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 8,3 mld. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly 14,0 mld. Kč (nárůst o 0,2 mld. Kč) a kapitálové příjmy 3,1 mld. Kč (nárůst o 1,0 mld. Kč).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí činil celkem 27,7 mld. Kč, proti pololetí minulého roku to bylo o 0,4 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejich objem činil 19,8 mld. Kč, což bylo o 0,6 mld. Kč méně (nižší byl zejména objem převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti). Investiční transfery dosáhly 7,9 mld. Kč (zvýšení o 0,2 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 91,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 5,0 mld. Kč. Naopak pokles byl vykázán, obdobně jako v případě krajů, v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 15,0 mld. Kč, což bylo o 8,9 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 118,0 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 17,6 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních šesti měsících tohoto roku s příjmy ve výši 1,6 mld. Kč a výdaji ve výši 0,9 mld. Kč. Proti srovnatelnému období předchozího roku se snížil objem příjmů o 0,7 mld. Kč a objem výdajů o 1,4 mld. Kč. Pokles výdajů byl koncentrován především v části kapitálových výdajů (jejich objem činil 0,4 mld. Kč, zatímco ve stejném období předchozího roku to bylo 1,7 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Celkové příjmy regionálních rad činily 10,8 mld. Kč a jejich celkové výdaje 10,2 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku příjmy vzrostly o 1,5 mld. Kč a výdaje o 2,8 mld. Kč. Dosažené saldo hospodaření (0,6 mld. Kč) bylo o 1,3 mld. Kč nižší nežli ke konci loňského června.

V hospodaření regionálních rad se odráží skutečnost, že předchozí rok byl posledním rokem k dokončení realizace projektů v rámci operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. V letošním roce, resp. jeho první polovině, dochází k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů, které byly dokončeny do 31.12.2015. Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 10,6 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (10,0 mld. Kč).

Rozhodující část výdajů regionálních rad trvale představují kapitálové výdaje. Ke konci pololetí dosáhly 9,6 mld. Kč, což přestavovalo 94,1 % celkových výdajů regionálních rad. Největší část finančních prostředků (celkem 7,6 mld. Kč) byla převedena veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím 3,2 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč a krajům 4,3 mld. Kč).

1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci měsíce června pohyboval v rozmezí 5,0 – 5,8 mld. Kč.


 

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93 180 174,51 238 771,90            
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01 150 083,48 186 334,16            
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93 30 091,02 52 437,75            
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80 132 780,80 153 026,65            
kraje                      
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80 76 602,31 100 038,97            
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25 66 342,80 80 064,18            
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55 10 259,51 19 974,79            
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21 23 378,33 32 400,71            
obce                      
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94 101 782,01 137 690,66            
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93 83 552,41 106 408,53            
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00 18 229,60 31 282,13            
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63 106 316,04 118 003,10            
DSO                      
příjmy 367,91 613,42 888,04 1 137,04 1 655,16            
výdaje 216,60 348,05 469,37 641,88 861,26            
saldo 151,31 265,37 418,67 495,16 793,89            
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72 1 491,84 1 735,83            
RRRS                      
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42 10 691,88 10 817,86            
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43 9 419,54 10 253,11            
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98 1 272,34 564,75            
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25 1 594,60 887,01            
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68 13 954,88 16 700,16            
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13 -3 790,56 -5 596,53            
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82 17 745,43 22 296,70            
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37 17 123,60 21 569,87            
kraje                      
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35 7 827,54 9 445,29            
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73 -1 602,54 -874,23            
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09 9 475,09 10 319,52            
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47 4 851,97 5 402,50            
obce                      
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32 7 432,63 8 998,18            
výdaje -183,21 -497,58 -718,62 -2 143,10 -3 805,30            
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93 9 575,73 12 803,47            
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65 14 139,23 17 610,11            
DSO                      
příjmy 25,85 -66,56 -311,42 -482,06 -670,52            
výdaje -9,32 -153,07 -544,80 -865,02 -1 391,09            
saldo 35,17 86,51 233,38 382,95 720,56          
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25 53,27 323,78            
RRRS                      
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39 2 703,93 1 502,23            
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95 4 204,85 2 848,81            
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43 -1 500,92 -1 346,58            
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50 -1 920,86 -1 766,52            
**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných územními rozpočty ke konci pololetí pohyboval v rozmezí 5,0 - 5,8 mld. Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější