Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.4.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Monitoring
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci dubna 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 141,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 113,3 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 28,1mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 12,9 mld. Kč a celkové výdaje naopak nižší o 3,3 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským dubnem zvýšil o 16,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 83,6 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 7,8 mld. Kč. K nárůstu došlo především v části daňových příjmů, které byly vyšší o 6,8 mld. Kč (v relativně vysokém nárůstu se kromě současného příznivého ekonomického vývoje promítá i nízká srovnávací základna prvních měsíců předchozího roku, kdy inkaso sdílených daňových příjmů obcí a krajů zaostávalo za hodnotami vykazovanými ve srovnatelných měsících roku 2014). Nedaňové příjmy byly proti dubnu předchozího roku vyšší o 0,1 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,9 mld. Kč.

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 57,9 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 5,2 mld. Kč více. K růstu došlo výhradně v části investičních transferů (o 5,7 mld. Kč), jednalo se zejména o transfery převedené do rozpočtů regionálních rad. Objem přijatých neinvestičních transferů byl proti loňskému březnu nižší o 0,5 mld. Kč.

Celkové výdaje územních rozpočtů zůstávají od počátku tohoto roku nižší nežli ve srovnatelných měsících roku předchozího. Důvodem je především vývoj v části kapitálových výdajů, které zatím dosáhly 11,1 mld. Kč, což bylo o 6,2 mld. Kč méně než v dubnu minulého roku (v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013, v rámci nového programového období 2014 - 2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná). Běžné výdaje územních rozpočtů dosáhly 102,2 mld. Kč a proti loňskému dubnu vzrostly o 2,9 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 130,5 mld. Kč, což bylo o 16,8 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 57,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 48,2 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 6,0 mld. Kč a objem výdajů nižší o 2,3 mld. Kč. Přebytek hospodaření (9,1 mld. Kč) se proto ve srovnání s koncem dubna minulého roku zvýšil o 8,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 18,5 mld. Kč a proti srovnatelnému období loňského roku byly vyšší o 2,4 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 16,9 mld. Kč, tj. o 2,3 mld. Kč více. Růst inkasa daňových příjmů byl ovlivněn, kromě již zmíněného příznivého ekonomického vývoje a nižší srovnávací základny, také změnami v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %).

Nedaňové příjmy krajů dosáhly 1,4 mld. Kč, tj. stejné úrovně jako v dubnu předchozího roku. Kapitálové příjmy činily 0,2 mld. Kč a byly mírně vyšší (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 38,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 3,6 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily transfery neinvestiční, které dosáhly 34,2 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více). Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi (dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,5 mld. Kč a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč).

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 4,6 mld. Kč, tj. o 3,0 mld. Kč více než dubnu minulého roku. Největší část investičních transferů přijaly kraje z rozpočtů regionálních rad (3,1 mld. Kč).

Výdaje krajů zaostaly za úrovní výdajů ve srovnatelném období předchozího roku. Objem běžných výdajů činil 45,9 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč méně), objem kapitálových výdajů činil 2,4 mld. Kč (o 2,1 mld. Kč méně).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 22,7 mld. Kč, což bylo o 4,6 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 80,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 65,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 14,7 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 4,7 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 0,7 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 5,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 64,9 mld. Kč a proti dubnu minulého roku vzrostly o 5,4 mld. Kč, nárůst byl přitom vykázán ve všech složkách vlastních příjmů. Daňové příjmy byly zaúčtovány ve výši 53,8 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 4,5 mld. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly 8,9 mld. Kč (nárůst o 0,1 mld. Kč) a kapitálové příjmy 2,2 mld. Kč (nárůst o 0,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 57,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 3,1 mld. Kč. Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 8,2 mld. Kč, což bylo o 3,8 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl výši 102,1 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 10,2 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních čtyřech měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,9 mld. Kč a výdaji ve výši 0,5 mld. Kč. Proti srovnatelnému období předchozího roku se snížil objem příjmů o 0,3 mld. Kč a objem výdajů o 0,5 mld. Kč (pokles byl koncentrován v části kapitálových výdajů).

IV. Regionální rady

Celkové konsolidované příjmy regionálních rad dosáhly 10,6 mld. Kč a jejich celkové konsolidované výdaje 6,7 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy vyšší o 5,3 mld. Kč a výdaje o 2,9 mld. Kč. Saldo hospodaření (3,9 mld. Kč) bylo proto o 2,4 mld. Kč vyšší nežli ke konci dubna loňského roku.
V hospodaření regionálních rad se odráží skutečnost, že předchozí rok 2015 byl posledním rokem k dokončení realizace projektů v rámci operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. V letošním roce, resp. jeho první polovině, dochází k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů, které byly dokončeny do 31.12.2015. Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 10,5 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (9,9 mld. Kč).

1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných ke konci měsíce dubna pohyboval v rozmezí 4,0 – 4,6 mld. Kč.


 

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 320,77 116 456,74 141 387,93                
výdaje 48 660,50 86 443,30 113 328,01                
saldo 20 660,27 30 013,44 28 059,93                
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30 130 511,80                
kraje                      
příjmy 25 253,96 49 612,08 57 359,80                
výdaje 20 498,76 39 932,53 48 236,25                
saldo 4 755,20 9 679,54 9 123,55                
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92 22 689,21                
obce                      
příjmy 37 096,91 61 907,61 80 104,94                
výdaje 28 039,87 46 451,72 65 373,93                
saldo 9 057,03 15 455,90 14 731,00                
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49 102 119,63                
DSO                      
příjmy 367,91 613,42 888,04                
výdaje 216,60 348,05 469,37                
saldo 151,31 265,37 418,67                
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39 1 447,72                
RRRS                      
příjmy 9 270,26 9 479,09 10 675,42                
výdaje 2 508,04 4 750,95 6 742,43                
saldo 6 762,22 4 728,15 3 932,98                
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41 4 255,25                
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 9 377,87 12 633,28 12 930,68                
výdaje -2 663,63 -3 237,49 -3 314,13                
saldo 12 041,51 15 870,76 16 244,82                
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12 16 798,37                
kraje                      
příjmy 1 079,13 4 539,29 6 009,35                
výdaje -2 756,55 -2 822,18 -2 286,73                
saldo 3 835,68 7 361,47 8 296,09                
stav na BÚ 909,68 3 848,55 4 601,47                
obce                      
příjmy 3 632,32 5 605,29 4 724,32                
výdaje -183,21 -497,58 -718,62                
saldo 3 815,52 6 102,87 5 442,93                
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61 10 224,65                
DSO                      
příjmy 25,85 -66,56 -311,42                
výdaje -9,32 -153,07 -544,80                
saldo 35,17 86,51 233,38                
stav na BÚ -83,25 -109,34 -43,25                
RRRS                      
příjmy 6 771,80 4 646,81 5 342,39                
výdaje 2 344,30 2 191,62 2 906,95                
saldo 4 427,49 2 455,20 2 435,43                
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26 2 015,50                
**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných za měsíc duben pohyboval v rozmezí 4,0 - 4,6 mld. Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější