Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci 1. čtvrtletí 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 116,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 86,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 30,0 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 12,6 mld. Kč a celkové výdaje naopak nižší o 3,2 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským únorem zvýšil o 15,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 65,2 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 9,1mld. Kč. K nárůstu došlo především v části daňových příjmů, které byly vyšší o 8,2 mld. Kč (v relativně vysokém nárůstu se kromě současného příznivého ekonomického vývoje promítá i nízká srovnávací základna prvních měsíců předchozího roku, kdy inkaso sdílených daňových příjmů obcí a krajů zaostávalo za hodnotami vykazovanými ve srovnatelných měsících roku 2014).Nedaňové příjmy byly proti březnu předchozího roku vyšší o 0,1 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,8 mld. Kč.

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 51,4 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 3,6 mld. Kč více. K růstu došlo výhradně v části investičních transferů (o 4,7 mld. Kč), přičemž se jednalo především o transfery převedené do rozpočtů regionálních rad. Objem přijatých neinvestičních transferů byl proti loňskému březnu nižší o 1,1 mld. Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 132,1 mld. Kč, což bylo o 14,8 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 49,6 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 39,9 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 4,5 mld. Kč a objem výdajů nižší o 2,8 mld. Kč. Přebytek hospodaření (9,7 mld. Kč) se proto ve srovnání s koncem března loňského roku zvýšil o 7,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 14,4 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 2,5 mld. Kč. Nárůst byl koncentrován v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 13,2 mld. Kč, tj. o 2,4 mld. Kč více nežli v březnu loňského roku. Růst inkasa daňových příjmů krajských rozpočtů byl ovlivněn, kromě již zmíněného ekonomického růstu a nižší srovnávací základny předchozího roku, také změnami v rozpočtovém určení daní. Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinná od 1.1.2016, znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %).

Nedaňové příjmy krajů dosáhly 1,0 mld. Kč, tj. stejné úrovně jako v březnu předchozího roku. Kapitálové příjmy činily 0,2 mld. Kč a byly mírně vyšší (o 0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 35,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,0 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily transfery neinvestiční, dosáhly 32,0 mld. Kč, což bylo zhruba stejně jako v prvním čtvrtletí loňského roku. Jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi (dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,5 mld. Kč a čtvrtletní záloha soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč). Objem přijatých investičních transferů dosáhl 3,2 mld. Kč, tj. o 2,1 mld. Kč více než březnu minulého roku. Největší část investičních transferů přijaly kraje z rozpočtů regionálních rad (2,3 mld. Kč).

Výdaje krajů v prvním čtvrtletí zaostaly za úrovní výdajů ve srovnatelném období předchozího roku. Objem běžných výdajů činil 38,4 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně), objem kapitálových výdajů činil 1,5 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 23,4 mld. Kč, což bylo o 3,8 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 61,9 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 46,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 15,5 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 5,6 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 0,5 mld. Kč, přebytek hospodaření se tak zvýšil o 6,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 50,6 mld. Kč a proti březnu minulého roku vzrostly o 6,6 mld. Kč, nárůst byl přitom vykázán ve všech složkách vlastních příjmů. Daňové příjmy byly zaúčtovány ve výši 42,2 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 5,7 mld. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly 6,7 mld. Kč (nárůst o 0,1 mld. Kč) a kapitálové příjmy 1,7 mld. Kč (nárůst o 0,8 mld. Kč).

Celkový objem transferů přijatých do rozpočtů obcí dosáhl 11,3 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku to bylo o 1,1 mld. Kč méně. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 8,4 mld. Kč, což bylo o 1,5 mld. Kč méně (pokles se v zásadě týkal pouze tzv. převodů z vlastních fondů hospodářské činnost, objem transferů ze státního rozpočtu a státních fondů zůstal zhruba stejný). Objem investičních transferů dosáhl 2,9 mld. Kč, proti čtvrtletí předchozího roku byl vyšší o 0,4 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí dosáhly 41,3 mld. Kč, proti loňskému březnu vzrostly o 1,8 mld. Kč. Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 5,2 mld. Kč, což bylo o 2,3 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí dosáhl výši 102,3 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 9,1 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvním čtvrtletí tohoto roku s příjmy ve výši 0,6 mld. Kč a výdaji ve výši 0,3 mld. Kč. Objem příjmů zůstal zhruba na úrovni dosažené ve stejném období loňského roku, objem výdajů byl nižší o 0,2 mld. Kč.

IV. Regionální rady

Celkové konsolidované příjmy regionálních rad dosáhly 9,5 mld. Kč a jejich celkové konsolidované výdaje 4,8 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy vyšší o 4,6 mld. Kč a výdaje o 2,2 mld. Kč. Saldo hospodaření (4,7 mld. Kč) bylo proto o 2,4 mld. Kč vyšší nežli ke konci března loňského roku.

V hospodaření regionálních rad se odráží skutečnost, že předchozí rok 2015 byl posledním rokem k dokončení realizace projektů v rámci operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. V letošním roce, resp. jeho první polovině, dochází k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů, které byly dokončeny do 31.12.2015. Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 9,4 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (8,8 mld. Kč).


1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných za měsíc březen pohyboval v rozmezí 4,1 – 5,1 mld. Kč.

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 320,77 116 456,74                  
výdaje 48 660,50 86 443,30                  
saldo 20 660,27 30 013,44                  
stav na BÚ 125 914,28 132 122,30                  
kraje                      
příjmy 25 253,96 49 612,08                  
výdaje 20 498,76 39 932,53                  
saldo 4 755,20 9 679,54                  
stav na BÚ 19 340,28 23 399,92                  
obce                      
příjmy 37 096,91 61 907,61                  
výdaje 28 039,87 46 451,72                  
saldo 9 057,03 15 455,90                  
stav na BÚ 98 268,29 102 330,49                  
DSO                      
příjmy 367,91 613,42                  
výdaje 216,60 348,05                  
saldo 151,31 265,37                  
stav na BÚ 1 221,23 1 341,39                  
RRRS                      
příjmy 9 270,26 9 479,09                  
výdaje 2 508,04 4 750,95                  
saldo 6 762,22 4 728,15                  
stav na BÚ 7 084,48 5 050,41                  
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 9 377,87 12 633,28                  
výdaje -2 663,63 -3 237,49                  
saldo 12 041,51 15 870,76                  
stav na BÚ**/ 14 721,74 14 830,12                  
kraje                      
příjmy 1 079,13 4 539,29                  
výdaje -2 756,55 -2 822,18                  
saldo 3 835,68 7 361,47                  
stav na BÚ 909,68 3 848,55                  
obce                      
příjmy 3 632,32 5 605,29                  
výdaje -183,21 -497,58                  
saldo 3 815,52 6 102,87                  
stav na BÚ 9 887,77 9 055,61                  
DSO                      
příjmy 25,85 -66,56                  
výdaje -9,32 -153,07                  
saldo 35,17 86,51                  
stav na BÚ -83,25 -109,34                  
RRRS                      
příjmy 6 771,80 4 646,81                  
výdaje 2 344,30 2 191,62                  
saldo 4 427,49 2 455,20                  
stav na BÚ 4 007,56 2 035,26                  
**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných za měsíc březen pohyboval v rozmezí 4,1 – 5,1 mld. Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější