Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 29.2.2016

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci února 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 69,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 48,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 20,7 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů vyšší o 9,4 mld. Kč a celkové výdaje naopak nižší o 2,6 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se ve srovnání s loňským únorem zvýšil o 12,0 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 41,0 mld. Kč a proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 3,6 mld. Kč. K nárůstu došlo ve všech třech částech vlastních příjmů, především však v části daňových příjmů, které se zvýšily o 2,8 mld. Kč (na růstu se zčásti podílela novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1.1.2016, která znamenala posílení daňových příjmů krajů – viz dále). Nedaňové příjmy byly proti únoru předchozího roku vyšší o 0,2 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,6 mld. Kč.

Objem transferů přijatých územními rozpočty dosáhl celkem 28,4 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 5,8 mld. Kč více. K růstu došlo výhradně v části investičních transferů (o 6,3 mld. Kč), přičemž se jednalo především o transfery převedené do rozpočtů regionálních rad. Objem přijatých neinvestičních transferů byl proti loňskému únoru nižší o 0,5 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 125,9 mld. Kč, což bylo o 14,7 mld. Kč více nežli ve stejném období předchozího roku. 1/

I. Kraje

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 25,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 20,5 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 1,1 mld. Kč a objem výdajů nižší o 2,7 mld. Kč. Přebytek hospodaření (4,8 mld. Kč) byl proto ve srovnání s koncem února loňského roku vyšší o 3,8 mld. Kč.
Vlastní příjmy krajů činily 9,5 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 0,9 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 8,8 mld. Kč, tj. o 1,0 mld. Kč více nežli v únoru loňského roku. Zvýšení inkasa bylo vykázáno především u daně z přidané hodnoty (o 0,6 mld. Kč), kde se vedle ekonomického růstu promítá i vliv novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní účinné od 1.1.2016, která znamenala posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty na 8,92 % (tj. o 1,06 procentního bodu více nežli v období let 2013 – 2015, kdy podíl činil 7,86 %).

Nedaňové příjmy krajů dosáhly 0,6 mld. Kč a proti únoru loňského roku byly nižší o 0,1 mld. Kč. Kapitálové příjmy zůstaly zhruba na stejné úrovni (0,1 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 15,8 mld. Kč (proti srovnatelnému období o 0,2 mld. Kč více). Rozhodující část tvořily transfery neinvestiční, jejichž objem dosáhl 14,2 mld. Kč; jednalo se především o převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi (záloha regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 14,2 mld. Kč a čtvrtletní záloha soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč). Objem přijatých investičních transferů činil 1,5 mld. Kč.

Výdaje krajů v prvních dvou měsících zaostaly za úrovní výdajů ve srovnatelném období předchozího roku. Objem běžných výdajů činil 20,1 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč méně), objem kapitálových výdajů činil 0,4 mld. Kč (o 1,1 mld. Kč méně).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 19,3 mld. Kč, což bylo o 0,9 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 37,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 28,0 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 9,1 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 3,6 mld. Kč a objem výdajů naopak nižší 0,2 mld. Kč, vykázaný přebytek hospodaření tak byl proti únoru loňského roku vyšší o 3,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 31,4 mld. Kč a proti únoru minulého roku vzrostly o 2,7 mld. Kč, nárůst byl přitom vykázán ve všech složkách vlastních příjmů. Daňové příjmy byly zaúčtovány ve výši 26,0 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 1,8 mld. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly 4,2 mld. Kč (nárůst o 0,3 mld. Kč) a kapitálové příjmy 1,2 mld. Kč (nárůst o 0,6 mld. Kč).

Celkový objem transferů přijatých do rozpočtů obcí dosáhl 5,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku to bylo o 1,0 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejichž objem činil 4,7 mld. K (nárůst o 0,3 mld. Kč), výše investičních transferů dosáhla 0,9 mld. Kč (nárůst o 0,6 mld. Kč).
Běžné výdaje obcí dosáhly 25,3 mld. Kč, proti loňskému únoru vzrostly o 0,8 mld. Kč. Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 2,7 mld. Kč, což bylo o 1,0 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci února celkem 98,3 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 9,9 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních dvou měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,4 mld. Kč a výdaji ve výši 0,2 mld. Kč. Objem příjmů i výdajů zůstal zhruba na úrovni dosažené ve stejném období loňského roku.

IV. Regionální rady

Celkové konsolidované příjmy regionálních rad dosáhly 9,3 mld. Kč a jejich celkové konsolidované výdaje 2,5 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy vyšší o 6,8 mld. Kč a výdaje o 2,3 mld. Kč. Saldo hospodaření (6,8 mld. Kč) bylo proto o 4,4 mld. Kč vyšší nežli ke konci února loňského roku.
V hospodaření regionálních rad se odráží skutečnost, že předchozí rok 2015 byl posledním rokem k dokončení realizace projektů v rámci operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. V letošním roce, resp. jeho první polovině, dochází k proplácení žádostí o platbu u posledních projektů, které byly dokončeny do 31.12.2015. Na financování projektů v rámci regionálních operačních programů přijaly regionální rady ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) celkem 9,2 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (8,6 mld. Kč).

rok 2016 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 69 320,77                    
výdaje 48 660,50                    
saldo 20 660,27                    
stav na BÚ 125 914,28                    
kraje                      
příjmy 25 253,96                    
výdaje 20 498,76                    
saldo 4 755,20                    
stav na BÚ 19 340,28                    
obce                      
příjmy 37 096,91                    
výdaje 28 039,87                    
saldo 9 057,03                    
stav na BÚ 98 268,29                    
DSO                      
příjmy 367,91                    
výdaje 216,60                    
saldo 151,31                    
stav na BÚ 1 221,23                    
RRRS                      
příjmy 9 270,26                    
výdaje 2 508,04                    
saldo 6 762,22                    
stav na BÚ 7 084,48                    
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.
Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2016 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 9 377,87                    
výdaje -2 663,63                    
saldo 12 041,51                    
stav na BÚ**/ 14 721,74                    
kraje                      
příjmy 1 079,13                    
výdaje -2 756,55                    
saldo 3 835,68                    
stav na BÚ 909,68                    
obce                      
příjmy 3 632,32                    
výdaje -183,21                    
saldo 3 815,52                    
stav na BÚ 9 887,77                    
DSO                      
příjmy 25,85                    
výdaje -9,32                    
saldo 35,17                    
stav na BÚ -83,25                    
RRRS                      
příjmy 6 771,80                    
výdaje 2 344,30                    
saldo 4 427,49                    
stav na BÚ 4 007,56                    
**/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných za měsíc únor pohyboval v rozmezí 4,1 - 4,7 mld. Kč.

 

 

 


 

1/ údaje o stavu finančních prostředků na bankovních účtech nejsou plně srovnatelné s údaji předchozích let, neboť v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti účinnou od 1.1.2016 se do stavu finančních prostředků na bankovních účtech již nezahrnují termínované vklady; v uplynulých letech pěti letech se objem termínovaných vkladů vykázaných za měsíc únor pohyboval v rozmezí 4,1 - 4,7 mld. Kč.

 

Nejčtenější