Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - prosinec 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 446,0 mld. Kč, což proti předchozímu roku bylo o 23,8 mld. Kč více.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 268,9 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 5,3 mld. Kč. V rámci vlastních příjmů vzrostly především daňové příjmy, dosáhly 226,3 mld. Kč, což znamená zvýšení o 6,9 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 36,8 mld. Kč a proti předchozímu roku byly o 0,7 mld. Kč nižší. Pokles souvisí především s vývojem na položce výnosy z finančního majetku, kde v roce 2014 byly jednorázově vykázány mimořádně vysoké příjmy (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). Kapitálové příjmy (tj. příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků) byly zaúčtovány ve výši 5,8 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 0,9 mld. Kč méně. Trend postupného meziročního poklesu kapitálových příjmů je dlouhodobý, projevuje se od roku 2009.

Objem přijatých transferů činil celkem 177,1 mld. Kč, proti předchozímu roku to znamená zvýšení o 18,4 mld. Kč. Neinvestiční transfery dosáhly 127,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,2 mld. Kč. Vyšší nárůst byl vykázán v části investičních transferů, jejichž objem dosáhl 49,6 mld. Kč, což bylo o 11,2 mld. Kč více.

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů činily 425,3 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 14,4 mld. Kč více. Na růstu se podílely především běžné výdaje, které byly vyšší o 10,3 mld. Kč, kapitálové výdaje vzrostly o 4,1 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů celkem skončilo s přebytkem 20,7 mld. Kč, což představuje dosud nejvyšší vykázané kladné saldo hospodaření. Přebytek však byl tvořen výhradně výsledky obcí, přičemž z více než jedné poloviny se na něm podílel přebytek vykázaný hl. m. Prahou. Naopak kraje, DSO i regionální rady ukončily hospodaření s mírnými schodky.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů celkem dosáhl ke konci roku 115,4 mld. Kč, což bylo o 6,7 mld. Kč více nežli v roce předchozím.

I. Kraje

Celkové příjmy krajů činily 160,8 mld. Kč, meziročně vzrostly o 14,3 mld. Kč. Nárůst příjmů byl rozhodující měrou tvořen zvýšením objemu přijatých transferů, jejichž objem dosáhl 104,6 mld. Kč, což bylo proti loňskému roku o 12,4 mld. Kč více. Neinvestiční transfery byly vykázány ve výši 91,0 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostly o 7,0 mld. Kč. Převážná část zvýšení souvisí s převodem financování sociálních služeb ze státu na kraje (od 1. ledna 2015 přešlo rozdělování peněz subjektům působícím v oblasti poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přímo do kompetence krajů, to znamenalo i nárůst objemu přijatých transferů do rozpočtů krajů a současně také jejich výdajů).

Objem investičních transferů činil 13,5 mld. Kč, což představuje nárůst o 5,4 mld. Kč. Z pohledu minulých let se jednalo o dosud nejvyšší meziroční nárůst objemu přijatých investičních transferů a samozřejmě i jejich dosud nejvyšší vykázaný objem.

Vlastní příjmy krajů, tvořené daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, činily celkem 56,2 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 1,9 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části daňových příjmů, dosáhly 50,9 mld. Kč, což bylo meziročně o 1,6 mld. Kč více. Nedaňové příjmy se zvýšily o 0,4 mld. Kč a dosáhly 5,0 mld. Kč, kapitálové příjmy naopak mírně klesly.

Celkové výdaje krajů činily 161,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 17,3 mld. Kč, výraznější zvýšení bylo přitom vykázáno v části kapitálových výdajů.

Kapitálové výdaje dosáhly 27,3 mld. Kč, proti předchozímu roku byly vyšší o 8,8 mld. Kč. V dosavadní historii krajů se jedná o nejvyšší objem kapitálových výdajů a současně i o jejich nejvyšší meziroční nárůst. Investiční činnost krajů do značné míry podpořilo dočerpávání prostředků z fondů EU.

Běžné výdaje krajů činily 133,9 mld. Kč, což proti předchozímu roku znamená zvýšení o 8,5 mld. Kč. Nárůst výdajů se promítl především v části transferů poskytovaných z rozpočtů krajů a do značné míry souvisel se změnou kompetencí v oblasti financování sociálních služeb.

Hospodaření krajů skončilo s mírným schodkem ve výši 0,4 mld. Kč. Z hlediska výsledků jednotlivých krajů převažovalo přebytkové hospodaření, neboť kladné saldo vykázalo celkem 9 krajů.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 16,5 mld. Kč, což bylo o 0,9 mld. Kč méně nežli v předchozím roce.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 279,5 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 6,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily 211,4 mld. Kč, což znamená zvýšení o 2,9 mld. Kč. V rámci vlastních příjmů byl nárůst vykázán pouze u daňových příjmů, které dosáhly 175,4 mld. Kč a proti předchozímu roku byly vyšší o 5,3 mld. Kč více. Nedaňové příjmy se meziročně snížily o 1,7 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové příjmy byly nižší o 0,7 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly celkem 68,1 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 3,7 mld. Kč. Nárůst byl přitom vykázán výhradně v části investičních transferů, které dosáhly celkem 29,8 mld. Kč, zatímco v roce předchozím to bylo 26,1 mld. Kč. Na růstu se podílelo především zvýšení investičních transferů přijatých z rozpočtů regionálních rad (o 3,2 mld. Kč) a z rozpočtů jednotlivých kapitol (o 1,1 mld. Kč), naproti tomu se mírně snížil objem investičních transferů, které obce přijaly ze státních fondů (o 0,4 mld. Kč). Objem neinvestičních transferů byl vykázán ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 38,3 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 257,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 6,3 mld. Kč méně, pokles výdajů se přitom promítl výhradně v části kapitálových výdajů.

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 179,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 1,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje činily 77,9 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7,6 mld. Kč. Výši kapitálových výdajů obcí významně ovlivnily výsledky hlavního města Prahy, neboť jeho kapitálové výdaje meziročně klesly o 11,2 mld. Kč. Bez započtení výsledků hlavního města kapitálové výdaje všech ostatních obcí meziročně vzrostly o 3,6 mld. Kč (pokles objemu kapitálových výdajů hlavního města zhruba z jedné třetiny souvisí se snížením výdajů na položce nákup akcií a majetkových podílů, z větší části je způsoben poklesem výdajů na položkách investiční nákupy a související výdaje a investiční transfery podnikatelským subjektům).

Hospodaření obcí skončilo s přebytkem 21,8 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč vyšším nežli v předchozím roce. Na tomto výsledku se z více než jedné poloviny podílel přebytek vykázaný hl. m. Prahou (12,4 mld. Kč).

III. DSO

Příjmy DSO byly vykázány ve výši 8,2 mld. Kč, což bylo proti předchozímu roku o 2,0 mld. Kč více. Výdaje činily 8,6 mld. Kč a vzrostly o 1,9 mld. Kč. K nárůstu přitom došlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 7,3 mld. Kč, což bylo o 2,4 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období. Objem běžných výdajů se naopak meziročně snížil o 0,5 mld. Kč. DSO ukončily své hospodaření se schodkem 0,3 mld. Kč (v roce předchozím schodek činil 0,4 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Celkový objem příjmů regionálních rad dosáhl 22,0 mld. Kč, což bylo o 8,4 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad. Nárůst souvisel se zvýšeným objemem proplácení dotací příjemcům v souvislosti s koncem programového období.

Celkové výdaje regionálních rad činily 22,4 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 9,0 mld. Kč. Rozhodující část výdajů regionálních rad trvale představují kapitálové výdaje, tj. výdaje určené na investiční projekty realizované v rámci jednotlivých regionálních programů. Jejich objem činil 20,7 mld. Kč, což přestavovalo 92,5 % celkových výdajů regionálních rad. Největší část, celkem 17,3 mld. Kč, byla převedena veřejným rozpočtům územní úrovně (z toho: obcím 7,0 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč, krajům 10,1 mld. Kč).

Podle odvětvového členění investičních výdajů bylo nejvíce finančních prostředků stejně jako v předchozích letech směrováno na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury (11,1 mld. Kč), dála na projekty v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (1,7 mld. Kč), vzdělávání a školských služeb (1,6 mld. Kč) a zdravotnictví (1,4 mld. Kč).

Běžné výdaje činily 1,7 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 0,6 mld. Kč více.

Hospodaření regionálních rad skončilo se schodkem 0,4 mld. Kč, schodek byl kryt z vlastních zdrojů, tj. zapojením rozpočtového výsledku hospodaření z minulých let do rozpočtu 2015.

rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 221 071,7 x 287 574,2 329 611,9 369 770,0 400 872,2 446 025,2
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7 x 259 123,4 301 762,9 332 326,1 378 496,8 425 292,0
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1 x 28 450,8 27 849,0 37 443,9 22 375,4 20 733,2
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8 x 128 117,5 125 539,4 134 667,5 119 545,4 115 369,7
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7 x 106 029,7 124 602,5 142 695,2 150 720,3 160 763,5
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4 x 104 287,3 122 702,7 130 291,1 150 835,6 161 159,2
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3 x 1 742,4 1 899,9 12 404,1 -115,4 -395,7
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2 x 19 539,7 19 471,3 30 232,9 17 360,0 16 498,0
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5 x 175 774,5 200 428,7 220 338,9 243 280,1 279 458,4
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8 x 153 369,5 176 683,7 199 007,2 223 646,8 257 619,6
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7 x 22 405,0 23 744,9 21 331,7 19 633,3 21 838,8
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0 x 102 150,2 101 739,0 98 585,9 97 114,8 97 365,1
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7 x 3 696,6 4 617,1 5 578,3 6 470,9 8 233,9
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4 x 3 688,2 4 648,1 5 421,4 6 418,2 8 582,8
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3 x 10,3 -31,1 156,9 52,7 -348,9
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1 x 1 426,0 1 378,2 1 628,0 1 587,0 1 184,4
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6 x 14 820,6 15 024,3 19 015,3 21 239,4 21 961,1
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3 x 10 561,2 12 815,6 15 536,8 18 498,1 22 381,0
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3 x 4 259,4 2 208,7 3 478,5 2 741,4 -419,9
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5 x 5 001,6 2 950,9 4 220,7 3 483,6 322,3
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5 x 17 979,4 15 867,4 31 897,6 21 332,1 23 790,7
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9 x 14 396,8 15 812,5 10 818,5 13 372,7 14 390,6
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6 x 3 582,7 54,8 21 079,1 7 959,4 9 400,1
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5 x 12 424,2 6 437,0 22 617,1 9 215,5 6 722,5
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1 x 12 375,7 10 889,5 24 122,2 12 656,5 14 306,6
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7 x 14 496,5 16 080,4 15 080,9 16 674,0 17 271,3
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6 x -2 120,7 -5 190,8 9 041,3 -4 017,5 -2 964,7
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0 x 614,6 -2 410,8 11 471,4 -2 111,5 -874,2
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3 x 2 057,1 4 146,1 4 383,2 4 352,5 6 556,0
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5 x -750,8 -1 439,4 -5 925,4 -5 617,9 -6 322,5
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5 x 2 807,9 5 585,5 10 308,6 9 970,4 12 878,5
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7 x 8 920,5 9 213,7 9 424,5 9 321,4 8 159,6
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1 x 1 071,6 1 306,3 1 706,7 1 969,1 1 996,8
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6 x 877,9 1 189,4 1 412,9 1 641,9 1 958,2
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5 x 193,7 116,9 293,8 327,2 38,6
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2 x 7,7 -103,5 140,3 183,5 -124,4
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2 x 7 345,6 5 293,7 8 142,2 9 316,4 8 403,1
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9 x 4 687,1 5 799,6 6 785,0 7 717,9 9 046,7
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3 x 2 658,5 -486,0 1 357,2 1 598,5 -643,6
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9 x 2 882,1 -261,3 1 580,9 1 822,1 -438,5

 

 

Doporučované

Nejčtenější