Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - listopad 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci listopadu letošního roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 400,9 mld. Kč, což bylo o 21,3 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Růst příjmů územních rozpočtů byl koncentrován výhradně v části přijatých transferů, jejichž celkový objem se proti listopadu minulého roku zvýšil o 21,4 mld. Kč. Nárůst byl vykázán zejména v části investičních transferů, které dosáhly 41,4 mld. Kč, což znamenalo zvýšení o 13,2 mld. Kč, tj. téměř o jednu polovinu (o 46,9 %). Zde se promítá především snaha dočerpat prostředky určené na spolufinancování programů EU a ČR z končícího programového období 2007 - 2013. Objem přijatých neinvestičních transferů dosáhl 123,9 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 8,2 mld. Kč více. Rozhodující část tohoto nárůstu souvisí s převodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb ze státu na kraje.

Vlastní příjmy územních rozpočtů činily 235,7 mld. Kč a zůstaly tak zhruba na stejné úrovni jako v listopadu loňského roku. Z hlediska jednotlivých částí vlastních příjmů byl růst vykázán pouze u daňových příjmů, které dosáhly 199,9 mld. Kč, tj. o 3,7 mld. Kč více. Nedaňové příjmy činily 31,0 mld. Kč, což znamená pokles o 2,5 mld. Kč. Snížení souvisí především s vývojem na položce výnosy z finančního majetku, kde v loňském roce byly jednorázově vykázány mimořádně vysoké příjmy; ke konci letošního listopadu dosáhly výnosy z finančního majetku 2,1 mld. Kč, zatímco ve srovnatelném období minulého roku to bylo 5,3 mld. Kč (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). Kapitálové příjmy činily 4,8 mld. Kč (pokles o 1,2 mld. Kč).

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů dosáhly 378,5 mld. Kč, proti listopadu loňského roku to bylo o 13,4 mld. Kč více. Běžné výdaje vzrostly o 9,8 mld. Kč, kapitálové výdaje byly vyšší o 3,6 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů skončilo s přebytkem ve výši 22,4 mld. Kč, tj. o 8,0 mld. Kč vyšším nežli v listopadu předchozího roku. Nejvyšší přebytek hospodaření byl vykázán na úrovni rozpočtů obcí, s přebytkem hospodařily také regionální rady i DSO. Naproti tomu rozpočty krajů hospodařily s mírným schodkem.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) a regionálních rad dosáhl celkem 119,5 mld. Kč, což je proti listopadu minulého roku o 9,2 mld. Kč více. Ke zvýšení stavu došlo na všech úrovních územních rozpočtů s výjimkou krajů.

I. Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 150,7 mld. Kč, proti listopadu předchozího roku byly vyšší o 12,7 mld. Kč. Nárůst příjmů byl rozhodující měrou tvořen zvýšením objemu přijatých transferů (celkem o 11,7 mld. Kč), a to zejména neinvestičních. Jejich objem dosáhl 90,4 mld. Kč, což bylo proti listopadu loňského roku o 7,4 mld. Kč více; v nárůstu se promítá vliv převodu financování sociálních služeb ze státu na kraje a také posílení platů pracovníků regionálního školství. Objem přijatých investičních transferů činil 10,8 mld. Kč a proti srovnatelnému období byl vyšší o 4,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly celkem 49,5 mld. Kč, proti loňskému listopadu to znamená nárůst o 1,0 mld. Kč. Daňové příjmy byly vyšší o 0,9 mld. Kč a nedaňové příjmy o 0,1 mld. Kč, kapitálové příjmy naopak mírně klesly (o 0,1 mld. Kč).

Celkové výdaje krajů činily 150,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 16,7 mld. Kč. Běžné výdaje krajů vzrostly o 9,0 mld. Kč a dosáhly 128,8 mld. Kč. Poměrně výrazný nárůst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 22,0 mld. Kč, což bylo o 7,7 mld. Kč více nežli v listopadu předchozího roku (pro srovnání: v uplynulých letech 2010 – 2014 činila průměrná výše kapitálových výdajů v období leden - listopad zhruba 14,7 mld. Kč, tzn., že byla zhruba o třetinu nižší).

Hospodaření krajů skončilo s mírným schodkem ve výši 0,1 mld. Kč, listopad byl tedy prvním měsícem tohoto roku, kdy bylo vykázáno záporné saldo hospodaření. Ve srovnatelném období loňského roku kraje hospodařily s přebytkem ve výši 3,9 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 17,4 mld. Kč, což bylo o 2,1 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 243,3 mld. Kč, proti listopadu předchozího roku byly vyšší o 4,4 mld. Kč. Na růstu celkových příjmů se podílel především nárůst objemu přijatých transferů, jejichž celková výše činila 58,3 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 5,9 mld. Kč více. Výraznější nárůst byl přitom vykázán v části investičních transferů, které dosáhly 23,1 mld. Kč (o 5,5 mld. Kč více). Jednalo se jak o investiční transfery poskytované obcím z rozpočtů jednotlivých kapitol (nárůst o 3,0 mld. Kč), tak o transfery z rozpočtů regionálních rad (nárůst o 3,0 mld. Kč). Naproti tomu se mírně snížil objem transferů, které obce přijaly ze státních fondů (o 0,4 mld. Kč).

Objem neinvestičních transferů vzrostl o 0,4 mld. Kč a dosáhl 35,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily celkem 185,0 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 1,5 mld. Kč méně. Vývoj v jednotlivých částech vlastních příjmů byl rozdílný. Daňové příjmy vzrostly o 2,9 mld. Kč a dosáhly 154,7 mld. Kč. Naproti tomu nedaňové příjmy byly nižší o 3,3 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové příjmy se snížily o 1,1 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 223,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 5,6 mld. Kč méně. Snížení se promítlo především v části kapitálových výdajů, jejichž výše činila 63,3 mld. Kč, tj. o 5,8 mld. Kč méně. Vývoj na úrovni rozpočtů obcí tak byl zcela odlišný od vývoje rozpočtů krajů, kde naopak kapitálové výdaje významně rostly.

Vykázaný pokles objemu kapitálových výdajů obcí do značné míry souvisí s loňským vývojem výdajů na nákup akcií a majetkových podílů, kdy se tyto výdaje jednorázově výrazně zvýšily. Ve srovnatelném období předchozího roku činily výdaje na nákup akcií a majetkových podílů 3,9 mld. Kč (jednalo se především o výdaje hl. m. Prahy na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.), v letošním roce to bylo dosud pouze 1,1 mld. Kč, to je o 2,8 mld. Kč méně. Pokud jde o vlastní investiční aktivity obcí, tj. položku investiční nákupy a související výdaje (výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení), došlo ke snížení o 1,1 mld. Kč. K poklesu došlo dále také ve skupině transferů, které územní rozpočty poskytují podnikatelským subjektům (o 1,7 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 160,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 0,2 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo s přebytkem 19,6 mld. Kč, tj. o 10,0 mld. Kč vyšším nežli v listopadu loňského roku, kdy přebytek činil 9,6 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci listopadu celkem 97,1 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 9,3 mld. Kč více.

III. DSO

Příjmy DSO byly vykázány ve výši 6,5 mld. Kč, což bylo proti listopadu loňského roku o 2,0 mld. Kč více. Výdaje činily 6,4 mld. Kč a vzrostly o 1,6 mld. Kč. K nárůstu přitom došlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 5,2 mld. Kč, což bylo o 1,8 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období. Objem běžných výdajů činil 1,2 mld. Kč (pokles o 0,2 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. Tato skutečnost se promítá do výsledků hospodaření regionálních rad, v jednotlivých měsících od počátku roku jsou dosažené objemy příjmů i výdajů výrazně vyšší nežli ve srovnatelném období předchozích čtyř let.

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 21,2 mld. Kč, což bylo o 9,3 mld. Kč více nežli v listopadu předchozího roku. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad (vyšší byl jen v roce 2010, kdy ve srovnatelném období dosáhly celkové příjmy 24,8 mld. Kč).

Výdaje regionálních rad činily 18,5 mld. Kč, proti listopadu minulého roku byly vyšší o 7,7 mld. Kč. V souladu s cíli jednotlivých regionálních operačních programů tvoří rozhodující část kapitálové výdaje. Jejich výše činila 17,2 mld. Kč, což přestavuje 93,0 % celkových výdajů. Největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (6,2 mld. Kč), rozpočtů krajů (8,2 mld. Kč) a podnikatelským subjektům (1,8 mld. Kč). Běžné výdaje dosáhly 1,3 mld. Kč, což bylo o 0,4 mld. Kč více.

Podle odvětvového členění byly finanční prostředky v rámci regionálních operačních programů stejně jako v předchozích obdobích využity především na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury (9,3 mld. Kč), dále na projekty v oblastech vzdělávání a školských služeb (1,4 mld. Kč) a tělovýchovy a zájmové činnosti (1,4 mld. Kč).

Hospodaření regionálních rad skončilo s přebytkem ve výši 2,7 mld. Kč, což bylo o 1,6 mld. Kč více nežli v listopadu předchozího roku.

rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 221 071,7 x 287 574,2 329 611,9 369 770,0 400 872,2  
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7 x 259 123,4 301 762,9 332 326,1 378 496,8  
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1 x 28 450,8 27 849,0 37 443,9 22 375,4  
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8 x 128 117,5 125 539,4 134 667,5 119 545,4  
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7 x 106 029,7 124 602,5 142 695,2 150 720,3  
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4 x 104 287,3 122 702,7 130 291,1 150 835,6  
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3 x 1 742,4 1 899,9 12 404,1 -115,4  
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2 x 19 539,7 19 471,3 30 232,9 17 360,0  
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5 x 175 774,5 200 428,7 220 338,9 243 280,1  
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8 x 153 369,5 176 683,7 199 007,2 223 646,8  
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7 x 22 405,0 23 744,9 21 331,7 19 633,3  
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0 x 102 150,2 101 739,0 98 585,9 97 114,8  
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7 x 3 696,6 4 617,1 5 578,3 6 470,9  
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4 x 3 688,2 4 648,1 5 421,4 6 418,2  
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3 x 10,3 -31,1 156,9 52,7  
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1 x 1 426,0 1 378,2 1 628,0 1 587,0  
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6 x 14 820,6 15 024,3 19 015,3 21 239,4  
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3 x 10 561,2 12 815,6 15 536,8 18 498,1  
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3 x 4 259,4 2 208,7 3 478,5 2 741,4  
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5 x 5 001,6 2 950,9 4 220,7 3 483,6  
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5 x 17 979,4 15 867,4 31 897,6 21 332,1  
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9 x 14 396,8 15 812,5 10 818,5 13 372,7  
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6 x 3 582,7 54,8 21 079,1 7 959,4  
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5 x 12 424,2 6 437,0 22 617,1 9 215,5  
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1 x 12 375,7 10 889,5 24 122,2 12 656,5  
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7 x 14 496,5 16 080,4 15 080,9 16 674,0  
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6 x -2 120,7 -5 190,8 9 041,3 -4 017,5  
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0 x 614,6 -2 410,8 11 471,4 -2 111,5  
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3 x 2 057,1 4 146,1 4 383,2 4 352,5  
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5 x -750,8 -1 439,4 -5 925,4 -5 617,9  
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5 x 2 807,9 5 585,5 10 308,6 9 970,4  
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7 x 8 920,5 9 213,7 9 424,5 9 321,4  
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1 x 1 071,6 1 306,3 1 706,7 1 969,1  
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6 x 877,9 1 189,4 1 412,9 1 641,9  
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5 x 193,7 116,9 293,8 327,2  
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2 x 7,7 -103,5 140,3 183,5  
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2 x 7 345,6 5 293,7 8 142,2 9 316,4  
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9 x 4 687,1 5 799,6 6 785,0 7 717,9  
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3 x 2 658,5 -486,0 1 357,2 1 598,5  
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9 x 2 882,1 -261,3 1 580,9 1 822,1  

 

Nejčtenější