Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci října letošního roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 369,8 mld. Kč, což bylo o 31,9 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Růst příjmů územních rozpočtů byl koncentrován výhradně v části přijatých transferů, jejichž celkový objem se proti říjnu minulého roku zvýšil o 33,4 mld. Kč, tj. o více než jednu čtvrtinu. Vysoké nárůsty byly přitom vykázány v obou částech transferů. Objem přijatých neinvestičních transferů dosáhl 120,3 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 21,6 mld. Kč více. Meziroční srovnání je částečně zkreslené zálohovou platbou regionálnímu školství na listopad a prosinec, která v letošním roce proběhla již v říjnu, zatímco v roce 2014 až v listopadu (v období do konce října bylo do území převedeno 6 záloh na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 81,5 mld. Kč, ve stejném období roku 2014 bylo vyplaceno jen 5 záloh na ve výši 65,4 mld. Kč). Další část vysokého nárůstu neinvestičních transferů souvisí s převodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb ze státu na kraje. Objem přijatých investičních transferů dosáhl 35,4 mld. Kč a zvýšil se o 11,8 mld. Kč, tj. o jednu polovinu, v růstu se promítá především snaha dočerpávat prostředky určené na spolufinancování programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013.

Vlastní příjmy územních rozpočtů činily 214,1 mld. Kč, proti říjnu loňského roku to bylo o 1,4 mld. Kč méně. Z hlediska jednotlivých částí vlastních příjmů byl růst vykázán pouze u daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 181,7 mld. Kč, tj. o 2,4 mld. Kč více. Nedaňové příjmy dosáhly 28,3 mld. Kč, což znamená pokles o 2,5 mld. Kč. Snížení souvisí především s vývojem na položce výnosy z finančního majetku, kde v loňském roce byly jednorázově vykázány mimořádně vysoké příjmy. Ke konci letošního října dosáhly výnosy z finančního majetku 2,0 mld. Kč, zatímco ve srovnatelném období minulého roku to bylo 5,3 mld. Kč (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). Kapitálové příjmy činily 4,1 mld. Kč (pokles o 1,3 mld. Kč).

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů dosáhly 332,3 mld. Kč, proti říjnu loňského roku to bylo o 10,8 mld. Kč více. Běžné výdaje vzrostly o 8,6 mld. Kč, kapitálové výdaje byly vyšší o 2,2 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů skončilo s přebytkem ve výši 37,4 mld. Kč, tj. o 21,1 mld. Kč vyšším nežli v říjnu předchozího roku. Kladné saldo hospodaření bylo vykázáno na všech úrovních územních rozpočtů, přičemž nejvyšší bylo na úrovni rozpočtů obcí.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) a regionálních rad dosáhl celkem 134,7 mld. Kč, což je proti říjnu minulého roku o 22,6 mld. Kč více. Ke zvýšení stavu došlo na všech úrovních územních rozpočtů. Je však nutné vzít v úvahu, že na vysokém stavu finančních prostředků na bankovních účtech a rovněž i vykázaném vysokém přebytku hospodaření se do značné míry podílí vliv dřívějšího převodu záloh na přímé náklady ve školství.

I. Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 142,7 mld. Kč, proti říjnu předchozího roku byly vyšší o 24,1 mld. Kč. Nárůst příjmů byl rozhodující měrou tvořen zvýšením objemu přijatých transferů (celkem o 23,3 mld. Kč), a to zejména neinvestičních. Jejich objem dosáhl 89,1 mld. Kč, což bylo proti říjnu loňského roku o 19,2 mld. Kč více (v nárůstu se promítá především dřívější převod plateb na regionální školství, dále vliv převodu financování sociálních služeb ze státu na kraje a také posílení platů pracovníků regionálního školství). Objem přijatých investičních transferů činil 8,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období byl vyšší o 4,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly celkem 44,7 mld. Kč, proti loňskému říjnu to znamená nárůst o 0,8 mld. Kč. Daňové příjmy byly vyšší o 0,7 mld. Kč, nedaňové příjmy vzrostly o 0,2 mld. Kč a kapitálové příjmy naopak mírně klesly (o 0,1 mld. Kč).

Celkové výdaje krajů činily 130,3 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 15,1 mld. Kč. Běžné výdaje krajů vzrostly o 8,5 mld. Kč a dosáhly 111,1 mld. Kč. Poměrně výrazný nárůst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 19,1 mld. Kč, což bylo o 6,6 mld. Kč více nežli v říjnu předchozího roku (pro srovnání: v uplynulých letech 2010 – 2014 činila průměrná výše kapitálových výdajů v období leden - říjen zhruba 12,8 mld. Kč, tzn., že byla o třetinu nižší).

Hospodaření krajů skončilo s přebytkem ve výši 12,4 mld. Kč, v loňském říjnu činil přebytek 3,4 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 30,2 mld. Kč, což bylo o 11,5 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 220,3 mld. Kč, proti říjnu předchozího roku byly vyšší o 4,4 mld. Kč. Na růstu celkových příjmů se podílel především nárůst objemu přijatých transferů, jejichž celková výše činila 51,9 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 7,1 mld. Kč více. Výraznější nárůst byl přitom vykázán v části investičních transferů, které dosáhly 19,1 mld. Kč (o 5,1 mld. Kč více). Jednalo se jak o investiční transfery poskytované obcím z rozpočtů jednotlivých kapitol (nárůst o 2,5 mld. Kč), tak o transfery z rozpočtů regionálních rad (nárůst o 2,9 mld. Kč). Naproti tomu se mírně snížil objem transferů, které obce přijaly ze státních fondů (o 0,3 mld. Kč).

Objem neinvestičních transferů vzrostl o 2,0 mld. Kč a dosáhl 32,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily celkem 168,4 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 2,8 mld. Kč méně. Vývoj v jednotlivých částech vlastních příjmů byl rozdílný. Daňové příjmy vzrostly o 1,6 mld. Kč a dosáhly 140,8 mld. Kč. Naproti tomu nedaňové příjmy byly nižší o 3,2 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové příjmy se snížily o 1,2 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 199,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 5,9 mld. Kč méně. Snížení se promítlo především v části kapitálových výdajů, jejichž výše činila 54,2 mld. Kč, tj. o 5,6 mld. Kč méně. Pokles souvisí především s loňským vývojem výdajů na nákup akcií a majetkových podílů, kdy došlo k výraznému jednorázovému zvýšení těchto výdajů (výdaje hl. m. Prahy na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.). V loňském srovnatelném období činily výdaje na nákup akcií a majetkových podílů 3,8 mld. Kč, v letošním roce to bylo dosud pouze 0,3 mld. Kč, to je o 3,5 mld. Kč méně (dlouhodobě se výdaje obcí na nákup akcií pohybují v rozmezí 0,3 -0,7 mld. Kč). Pokud jde o vlastní investiční aktivity obcí, tj. položku investiční nákupy a související výdaje (výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení), byl vykázán mírně nižší objem výdajů nežli v říjnu loňského roku (o 0,8 mld. Kč). K poklesu došlo dále také ve skupině transferů, které územní rozpočty poskytují podnikatelským subjektům (o 1,6 mld. Kč), naproti tomu investiční transfery příspěvkovým organizacím byly vyšší o 0,5 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 144,8 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly nižší o 0,3 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo s přebytkem 21,3 mld. Kč, v říjnu loňského roku činil přebytek 11,0 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci října celkem 98,6 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 9,4 mld. Kč více.

III. DSO

Příjmy DSO byly vykázány ve výši 5,6 mld. Kč, což bylo proti říjnu loňského roku o 1,7 mld. Kč více. Výdaje činily 5,4 mld. Kč a vzrostly o 1,4 mld. Kč. K nárůstu přitom došlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 4,3 mld. Kč, což bylo o 1,6 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období. Objem běžných výdajů činil 1,1 mld. Kč (pokles o 0,2 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. Tato skutečnost se promítá do výsledků hospodaření regionálních rad, v jednotlivých měsících od počátku roku jsou dosažené objemy příjmů i výdajů výrazně vyšší nežli ve srovnatelném období předchozích čtyř let.

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 19,0 mld. Kč, což bylo o 8,1 mld. Kč více nežli v říjnu předchozího roku. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad (vyšší byl jen v roce 2010, kdy ve srovnatelném období dosáhly celkové příjmy 21,8 mld. Kč).

Výdaje regionálních rad činily 15,5 mld. Kč, proti říjnu minulého roku byly vyšší o 6,8 mld. Kč (tj. o více než tři čtvrtiny). V souladu s cíli jednotlivých regionálních operačních programů tvoří rozhodující část kapitálové výdaje. Jejich výše činila 14,4 mld. Kč, což přestavuje 92,5 % celkových výdajů. Největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (5,4 mld. Kč), rozpočtů krajů (6,6 mld. Kč) a podnikatelským subjektům (1,6 mld. Kč). Běžné výdaje dosáhly 1,2 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč více.

Podle odvětvového členění byly finanční prostředky v rámci regionálních operačních programů stejně jako v předchozích obdobích využity především na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury (7,9 mld. Kč), dále na projekty v oblastech vzdělávání a školských služeb (1,3 mld. Kč) a tělovýchovy a zájmové činnosti (1,2 mld. Kč).

Hospodaření regionálních rad skončilo s přebytkem ve výši 3,5 mld. Kč, což bylo o 1,4 mld. Kč více nežli v říjnu předchozího roku.

rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 221 071,7 x 287 574,2 329 611,9 369 770,0    
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7 x 259 123,4 301 762,9 332 326,1    
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1 x 28 450,8 27 849,0 37 443,9    
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8 x 128 117,5 125 539,4 134 667,5    
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7 x 106 029,7 124 602,5 142 695,2    
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4 x 104 287,3 122 702,7 130 291,1    
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3 x 1 742,4 1 899,9 12 404,1    
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2 x 19 539,7 19 471,3 30 232,9    
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5 x 175 774,5 200 428,7 220 338,9    
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8 x 153 369,5 176 683,7 199 007,2    
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7 x 22 405,0 23 744,9 21 331,7    
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0 x 102 150,2 101 739,0 98 585,9    
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7 x 3 696,6 4 617,1 5 578,3    
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4 x 3 688,2 4 648,1 5 421,4    
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3 x 10,3 -31,1 156,9    
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1 x 1 426,0 1 378,2 1 628,0    
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6 x 14 820,6 15 024,3 19 015,3    
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3 x 10 561,2 12 815,6 15 536,8    
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3 x 4 259,4 2 208,7 3 478,5    
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5 x 5 001,6 2 950,9 4 220,7    
*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5 x 17 979,4 15 867,4 31 897,6    
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9 x 14 396,8 15 812,5 10 818,5    
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6 x 3 582,7 54,8 21 079,1    
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5 x 12 424,2 6 437,0 22 617,1    
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1 x 12 375,7 10 889,5 24 122,2    
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7 x 14 496,5 16 080,4 15 080,9    
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6 x -2 120,7 -5 190,8 9 041,3    
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0 x 614,6 -2 410,8 11 471,4    
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3 x 2 057,1 4 146,1 4 383,2    
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5 x -750,8 -1 439,4 -5 925,4  
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5 x 2 807,9 5 585,5 10 308,6  
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7 x 8 920,5 9 213,7 9 424,5    
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1 x 1 071,6 1 306,3 1 706,7    
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6 x 877,9 1 189,4 1 412,9    
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5 x 193,7 116,9 293,8    
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2 x 7,7 -103,5 140,3    
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2 x 7 345,6 5 293,7 8 142,2    
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9 x 4 687,1 5 799,6 6 785,0    
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3 x 2 658,5 -486,0 1 357,2    
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9 x 2 882,1 -261,3 1 580,9    

 

Nejčtenější