Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - září 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci třetího čtvrtletí 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 329,6 mld. Kč, což bylo o 15,9 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Nárůst příjmů územních rozpočtů byl koncentrován výhradně v části přijatých transferů, jejichž celkový objem se proti září minulého roku zvýšil o 17,7 mld. Kč. Objem investičních transferů dosáhl 28,2 mld. Kč a zvýšil se o 9,5 mld. Kč, objem neinvestičních transferů činil 104,3 mld. Kč a vzrostl o 8,2 mld. Kč (rozhodující část růstu neinvestičních transferů souvisí s převodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb ze státu na kraje).

Objem vlastních příjmů územních rozpočtů činil 197,3 mld. Kč, proti září loňského roku byl nižší o 1,6 mld. Kč. Z hlediska jednotlivých částí vlastních příjmů by nárůst vykázán pouze u daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 168,3 mld. Kč, což bylo o 2,0 mld. Kč více. Nárůst inkasa daňových příjmů byl vykázán poprvé v tomto roce. V předchozích měsících byly daňové příjmy vždy nižší, propad daňových příjmů vykazovaný v jednotlivých měsících se však postupně snižoval (pro srovnání: ke konci března byly daňové příjmy meziročně nižší o 7,5 mld. Kč, ke konci června o 1,4 mld. Kč a ke konci srpna o 0,5 mld. Kč).

Pokles vlastních příjmů byl vykázán především v části nedaňových příjmů, které dosáhly 25,5 mld. Kč, což bylo 2,6 mld. Kč méně. Z dlouhodobějšího hlediska se jedná o propad pouze proti minulému roku, kdy byla dosažena mimořádně vysoká hodnota nedaňových příjmů v souvislosti s jednorázovým inkasem výnosů z finančního majetku (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). V uplynulých pěti letech byla ve srovnatelném období vykazována hodnota nedaňových příjmů v rozmezí 24,1 -25,7 mld. Kč. Kapitálové příjmy činily 3,5 mld. Kč (pokles o 1,1 mld. Kč).

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů dosáhly 301,8 mld. Kč, proti září loňského roku to bylo o 15,8 mld. Kč více. Běžné výdaje vzrostly o 11,3 mld. Kč, kapitálové výdaje byly vyšší o 4,5 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 27,8 mld. Kč, tj. ve shodné výši jako v září předchozího roku. Kladné saldo hospodaření bylo vykázáno na všech úrovních územních rozpočtů, přičemž nejvyšší bylo na úrovni rozpočtů obcí.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) a regionálních rad dosáhl celkem 125,5 mld. Kč, což je proti září minulého roku o 6,4 mld. Kč více. Ke zvýšení stavu však došlo pouze na úrovni rozpočtů obcí, kraje, DSO i regionální rady naopak vykázaly pokles stavu finančních prostředků na bankovních účtech.

I. Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 124,6 mld. Kč, proti září předchozího roku byly vyšší o 10,9 mld. Kč. Růst příjmů byl tvořen především zvýšením objemu přijatých transferů (celkem o 10,3 mld. Kč), a to zejména neinvestičních. Jejich objem dosáhl 76,7 mld. Kč, což bylo proti září loňského roku o 6,9 mld. Kč více (zvýšení souvisí s převodem financování sociálních služeb ze státu na kraje a dále také s posílením platů pracovníků regionálního školství). Objem přijatých investičních transferů činil 6,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období byl vyšší o 3,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly celkem 40,9 mld. Kč, proti loňskému září to znamená nárůst o 0,6 mld. Kč. Daňové příjmy byly vyšší o 0,5 mld. Kč, nedaňové příjmy vzrostly o 0,1 mld. Kč a kapitálové příjmy zůstaly zhruba na stejné úrovni.

Celkové výdaje krajů činily 122,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly vyšší o 16,1 mld. Kč. Běžné výdaje krajů vzrostly o 10,1 mld. Kč a dosáhly 106,6 mld. Kč. Poměrně výrazný nárůst byl vykázán také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 16,1 mld. Kč, což bylo o 6,0 mld. Kč více nežli v září předchozího roku (pro srovnání: v uplynulých letech 2009 – 2014 činila průměrná výše kapitálových výdajů v období prvních tří čtvrtletí roku zhruba 10,9 mld. Kč).

Hospodaření krajů skončilo v s přebytkem ve výši 1,9 mld. Kč, v loňském září činil přebytek 7,1 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 19,5 mld. Kč, což bylo o 2,4 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 200,4 mld. Kč, proti září předchozího roku byly vyšší o 4,1 mld. Kč. Na růstu celkových příjmů se podílel především nárůst objemu přijatých transferů, jejichž celková výše činila 44,9 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 6,7 mld. Kč více. Výraznější nárůst byl přitom vykázán v části investičních transferů, které dosáhly 15,7 mld. Kč (o 5,6 mld. Kč více). Jednalo se jak o investiční transfery poskytované obcím z rozpočtů jednotlivých kapitol (nárůst o 3,2 mld. Kč), tak o transfery z rozpočtů regionálních rad (nárůst o 2,7 mld. Kč). Naproti tomu se mírně snížil objem transferů, které obce přijaly ze státních fondů (o 0,2 mld. Kč).

Objem neinvestičních transferů vzrostl o 1,2 mld. Kč a dosáhl 29,2 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily celkem 155,5 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 2,6 mld. Kč méně. Vývoj v jednotlivých částech vlastních příjmů byl rozdílný. Daňové příjmy dosáhly 130,7 mld. Kč, což znamená nárůst o 1,5 mld. Kč. Naproti tomu nedaňové příjmy byly nižší o 3,2 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové příjmy se snížily o 0,9 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 176,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 1,4 mld. Kč méně. Snížení se promítlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž výše činila 46,3 mld. Kč, tj. o 2,5 mld. Kč méně. Pokles souvisí především s loňským vývojem výdajů na nákup akcií a majetkových podílů, kdy došlo k výraznému jednorázovému zvýšení těchto výdajů (výdaje hl. m. Prahy na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.). V letošním roce činily výdaje na nákup akcií a majetkových podílů dosud pouze 0,3 mld. Kč, to je o 3,5 mld. Kč méně. Dlouhodobě se výdaje obcí na nákup akcií pohybují v rozmezí 0,3–0,6 mld. Kč. Pokud jde o vlastní investiční aktivity obcí, tj. položku investiční nákupy a související výdaje (tj. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení), byl vykázán zhruba stejný objem výdajů jako v září loňského roku, tj. 41,8 mld. Kč. V ostatních hlavních skupinách kapitálových výdajů obcí, které tvoří investiční transfery podnikatelským subjektům a investiční transfery příspěvkovým organizacím, výdaje vzrostly celkem o 1,0 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 130,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 1,0 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo s přebytkem 23,7 mld. Kč, v září loňského roku činil přebytek 18,2 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci září celkem 101,7 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 9,2 mld. Kč více.

III. DSO

Příjmy DSO i jejich výdaje dosáhly ve sledovaném období stejné výše 4,6 mld. Kč, tzn. vyrovnané hospodaření. Proti stejnému období minulého roku byl objem příjmů vyšší téměř o 1,3 mld. Kč a objem výdajů vyšší o 1,2 mld. Kč. K nárůstu výdajů došlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž objem činil 3,7 mld. Kč, což bylo o 1,5 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období. Objem běžných výdajů činil 0,9 mld. Kč (pokles o 0,3 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. Tato skutečnost se promítá do výsledků hospodaření regionálních rad, v jednotlivých měsících od počátku roku jsou dosažené objemy příjmů i výdajů výrazně vyšší nežli ve srovnatelném období předchozích čtyř let.

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 15,0 mld. Kč, což bylo o 5,3 mld. Kč více nežli v září předchozího roku. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad (vyšší byl jen v roce 2010, kdy ve srovnatelném období dosáhly celkové příjmy 18,6 mld. Kč).

Výdaje regionálních rad činily 12,8 mld. Kč, proti září minulého roku byly vyšší o 5,8 mld. Kč. V souladu s cíli jednotlivých regionálních operačních programů tvoří rozhodující část kapitálové výdaje. Jejich výše činila 11,8 mld. Kč, což přestavuje 92,2 % celkových výdajů. Největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (4,7 mld. Kč), rozpočtů krajů (5,1 mld. Kč) a podnikatelským subjektům (1,4 mld. Kč). Běžné výdaje dosáhly 1,0 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč více.

Podle odvětvového členění byly finanční prostředky v rámci regionálních operačních programů stejně jako v předchozích obdobích využity především na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury (6,3 mld. Kč), dále na projekty v oblastech vzdělávání a školských služeb, tělovýchovy a zájmové činnosti, kultury a služeb a cestovního ruchu.

Hospodaření regionálních rad skončilo přebytkem ve výši 2,9 mld. Kč, což bylo o 0,5 mld. Kč méně nežli v září předchozího roku. 

rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 221 071,7 x 287 574,2 329 611,9      
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7 x 259 123,4 301 762,9      
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1 x 28 450,8 27 849,0      
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8 x 128 117,5 125 539,4      
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7 x 106 029,7 124 602,5      
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4 x 104 287,3 122 702,7      
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3 x 1 742,4 1 899,9      
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2 x 19 539,7 19 471,3      
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5 x 175 774,5 200 428,7      
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8 x 153 369,5 176 683,7      
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7 x 22 405,0 23 744,9      
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0 x 102 150,2 101 739,0      
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7 x 3 696,6 4 617,1      
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4 x 3 688,2 4 648,1      
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3 x 10,3 -31,1      
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1 x 1 426,0 1 378,2      
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6 x 14 820,6 15 024,3      
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3 x 10 561,2 12 815,6      
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3 x 4 259,4 2 208,7      
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5 x 5 001,6 2 950,9      

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5 x 17 979,4 15 867,4      
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9 x 14 396,8 15 812,5      
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6 x 3 582,7 54,8      
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5 x 12 424,2 6 437,0      
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1 x 12 375,7 10 889,5      
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7 x 14 496,5 16 080,4      
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6 x -2 120,7 -5 190,8      
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0 x 614,6 -2 410,8      
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3 x 2 057,1 4 146,1      
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5 x -750,8 -1 439,4      
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5 x 2 807,9 5 585,5      
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7 x 8 920,5 9 213,7      
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1 x 1 071,6 1 306,3      
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6 x 877,9 1 189,4      
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5 x 193,7 116,9      
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2 x 7,7 -103,5      
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2 x 7 345,6 5 293,7      
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9 x 4 687,1 5 799,6      
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3 x 2 658,5 -486,0      
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9 x 2 882,1 -261,3      

 

 

Nejčtenější