Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - srpen 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů

Ke konci srpna 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 287,6 mld. Kč, což bylo o 18,0 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

K nárůstu příjmů došlo výhradně v části přijatých transferů, jejichž objem dosáhl 114,0 mld. Kč, což bylo proti srpnu loňského roku o 22,6 mld. Kč více. Objem neinvestičních transferů se zvýšil o 11,9 mld. Kč a objem investičních transferů o 10,7 mld. Kč. Rozhodující část růstu neinvestičních transferů souvisí s převodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb.

Objem vlastních příjmů územních rozpočtů byl proti loňskému srpnu nižší, činil celkem 173,7 mld. Kč, což bylo o 4,5 mld. Kč méně. Největší pokles v rámci vlastních příjmů byl vykázán v části nedaňových příjmů, které dosáhly 22,0 mld. Kč, což bylo 3,2 mld. Kč méně. Z dlouhodobějšího hlediska se jedná o propad pouze proti minulému roku, kdy byla dosažena mimořádně vysoká hodnota nedaňových příjmů v souvislosti s jednorázovým inkasem výnosů z finančního majetku (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). V předchozích pěti letech byla ve srovnatelném období vykazována hodnota nedaňových příjmů vždy v rozmezí 20,9 -21,9 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 148,6 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 0,5 mld. Kč méně. Propad daňových příjmů vykazovaný v jednotlivých měsících od počátku roku se tak dále snížil (pro srovnání: ke konci března byly daňové příjmy meziročně nižší o 7,5 mld. Kč a ke konci června o 1,4 mld. Kč). Kapitálové příjmy činily 3,1 mld. Kč (pokles o 0,8 mld. Kč).

Celkové výdaje územních rozpočtů dosáhly 259,1 mld. Kč, proti srpnu loňského roku to bylo o 14,4 mld. Kč více. Běžné výdaje vzrostly o 10,8 mld. Kč, a to zejména v souvislosti s převodem kompetencí v oblasti sociálních služeb. Kapitálové výdaje byly vyšší o 3,6 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 28,4 mld. Kč, v srpnu předchozího roku činil přebytek hospodaření 24,9 mld. Kč. Kladné saldo hospodaření bylo vykázáno na všech úrovních územních rozpočtů, přičemž nejvyšší bylo na úrovni rozpočtů obcí.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) a regionálních rad dosáhl celkem 128,1 mld. Kč, což je proti srpnu minulého roku o 12,4 mld. Kč více. S výjimkou DSO došlo ke zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech na všech ostatních úrovních územních rozpočtů.

I. Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 106,0 mld. Kč, proti srpnu předchozího roku byly vyšší o 12,4 mld. Kč. Růst příjmů byl tvořen výhradně zvýšením objemu přijatých transferů, a to především neinvestičních. Jejich celkový objem dosáhl 64,5 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 9,5 mld. Kč více (vliv převodu financování sociálních služeb ze státu na kraje a dále zvýšení platů ve školství). Objem přijatých investičních transferů se zvýšil o 2,8 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly celkem 35,8 mld. Kč a zůstaly tak na stejné úrovni jako v srpnu minulého roku. Rovněž z hlediska jednotlivých částí vlastních příjmů nedošlo proti srovnatelnému období k výraznějším změnám; daňové a kapitálové příjmy byly mírně nižší (shodně o 0,1 mld. Kč), nedaňové příjmy naopak vyšší o 0,2 mld. Kč.

Celkové výdaje krajů činily 104,3 mld. Kč, proti srpnu loňského roku byly vyšší o 14,5 mld. Kč. Běžné výdaje krajů vzrostly o 9,3 mld. Kč a dosáhly 90,9 mld. Kč. Současně došlo také k poměrně výraznému nárůstu kapitálových výdajů, jejich objem dosáhl 13,4 mld. Kč, což bylo o 5,2 mld. Kč více (tj. zhruba o 62,0 %).

Hospodaření krajů skončilo v srpnu s přebytkem ve výši 1,7 mld. Kč, v loňském srpnu činil přebytek 3,9 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 19,5 mld. Kč, což bylo o 0,6 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 175,8 mld. Kč, proti srpnu předchozího roku byly vyšší o 2,1 mld. Kč. Na růstu celkových příjmů se podílel výhradně nárůst objemu přijatých transferů, jejich celková výše činila 38,6 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 7,1 mld. Kč více. Výraznější nárůst byl přitom vykázán v části investičních transferů, jejichž objem dosáhl 13,0 mld. Kč (o 4,6 mld. Kč více). Vzrostl jak objem investičních transferů poskytovaných obcím z rozpočtů jednotlivých kapitol (o 2,6 mld. Kč), tak objem transferů z rozpočtů regionálních rad (o 2,2 mld. Kč). Naproti tomu mírně nižší byl objem transferů, které obce přijaly ze státních fondů (o 0,2 mld. Kč).

Objem neinvestičních transferů se zvýšil o 2,5 mld. Kč a dosáhl 25,6 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí činily celkem 137,2 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 5,0 mld. Kč méně. K poklesu došlo ve všech třech složkách vlastních příjmů obcí, daňové příjmy byly nižší o 0,3 mld. Kč, nedaňové o 3,9 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové o 0,8 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 153,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 0,8 mld. Kč méně. Snížení se promítlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž výše činila 37,8 mld. Kč, tj. o 2,3 mld. Kč méně. Pokles souvisí především s loňským vývojem výdajů na nákup akcií a majetkových podílů, kdy došlo k výraznému jednorázovému zvýšení těchto výdajů (výdaje hl. m. Prahy na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.). V letošním roce činily výdaje na nákup akcií a majetkových podílů dosud pouze 0,2 mld. Kč, to je o 3,3 mld. Kč méně. Dlouhodobě se výdaje obcí na nákup akcií pohybují v rozmezí 0,2–0,4 mld. Kč. Pokud jde o vlastní investiční aktivity obcí, tj. položku investiční nákupy a související výdaje (tj. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení), byl vykázán mírný nárůst výdajů. Jejich objem činil 34,1 mld. Kč, což bylo proti srpnu loňského roku o 0,5 mld. Kč více.

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 115,6 mld. Kč, proti srovnatelnému období vzrostly o 1,5 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo v 1. pololetí s přebytkem 22,4 mld. Kč, v srpnu loňského roku to bylo 19,6 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci srpna celkem 102,1 mld. Kč, proti srovnatelnému období loňského roku to bylo o 9,6 mld. Kč více.

III. DSO

Příjmy DSO i jejich výdaje dosáhly ve sledovaném období stejné výše 3,7 mld. Kč, tzn. vyrovnané hospodaření. Proti stejnému období minulého roku byl objem příjmů vyšší téměř o 1,1 mld. Kč a objem výdajů vyšší o 0,9 mld. Kč. K nárůstu výdajů došlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejich objem činil 2,9 mld. Kč, což bylo o 1,1 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období. Objem běžných výdajů činil 0,8 mld. Kč (pokles o 0,2 mld. Kč).

IV. Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z operačních programů minulého programového období 2007 – 2013. Tato skutečnost se promítá do výsledků hospodaření regionálních rad, v jednotlivých měsících od počátku roku jsou dosažené objemy příjmů i výdajů výrazně vyšší nežli ve srovnatelném období předchozích čtyř let.

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 14,8 mld. Kč, což bylo zhruba dvakrát více nežli v srpnu předchozího roku. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad (vyšší byl jen v roce 2010, kdy ve srovnatelném období celkové příjmy dosáhly 17,9 mld. Kč).

Výdaje regionálních rad činily 10,6 mld. Kč, proti srpnu minulého roku byly vyšší o 4,7 mld. Kč. V souladu s cíli jednotlivých regionálních operačních programů tvoří rozhodující část kapitálové výdaje. Jejich výše činila 9,7 mld. Kč, což přestavuje 91,6 % celkových výdajů. Největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (3,9 mld. Kč), rozpočtů krajů (4,1 mld. Kč) a podnikatelským subjektům (1,2 mld. Kč). Běžné výdaje dosáhly 0,9 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč více.

Podle odvětvového členění byly finanční prostředky v rámci regionálních operačních programů stejně jako v předchozích obdobích využity především na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury (4,9 mld. Kč), dále na projekty v oblastech vzdělávání a školských služeb, tělovýchovy a zájmové činnosti, kultury a služeb a cestovního ruchu.

Hospodaření regionálních rad skončilo přebytkem ve výši 4,3 mld. Kč, což bylo o 2,7 mld. Kč více nežli v srpnu předchozího roku.

rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 221 071,7 x 287 574,2        
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7 x 259 123,4        
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1 x 28 450,8        
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8 x 128 117,5        
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7 x 106 029,7        
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4 x 104 287,3        
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3 x 1 742,4        
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2 x 19 539,7        
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5 x 175 774,5        
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8 x 153 369,5        
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7 x 22 405,0        
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0 x 102 150,2        
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7 x 3 696,6        
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4 x 3 688,2        
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3 x 10,3        
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1 x 1 426,0        
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6 x 14 820,6        
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3 x 10 561,2        
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3 x 4 259,4        
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5 x 5 001,6        

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti."

změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5 x 17 979,4        
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9 x 14 396,8        
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6 x 3 582,7        
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5 x 12 424,2        
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1 x 12 375,7        
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7 x 14 496,5        
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6 x -2 120,7        
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0 x 614,6        
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3 x 2 057,1        
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5 x -750,8        
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5 x 2 807,9        
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7 x 8 920,5        
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1 x 1 071,6        
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6 x 877,9        
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5 x 193,7        
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2 x 7,7        
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2 x 7 345,6        
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9 x 4 687,1        
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3 x 2 658,5        
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9 x 2 882,1        

 

Nejčtenější