Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - únor 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28.2.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Monitoring
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů

Ke konci února 2015 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 59,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 51,3 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 8,6 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů nižší o 3,9 mld. Kč a celkové výdaje naopak vyšší o 2,0 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se proto snížil o 5,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 37,4 mld. Kč, což znamená snížení proti stejnému období minulého roku o 5,5 mld. Kč. K poklesu došlo především v části daňových příjmů, které byly nižší o 5,2 mld. Kč. Objem nedaňových příjmů se snížil o 0,3 mld. Kč a objem kapitálových příjmů dosáhl stejné výše jako v únoru loňského roku.

Objem přijatých transferů dosáhl 22,5 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 1,6 mld. Kč více. K růstu došlo výhradně v části neinvestičních transferů (o 2,2 mld. Kč), objem přijatých investičních transferů byl meziročně nižší o 0,6 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad činil v souhrnu 111,2 mld. Kč, což bylo o 1,4 mld. Kč více nežli v únoru loňského roku.

I. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové konsolidované příjmy ve výši 33,5 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje ve výši 28,2 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 5,3 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů nižší o 4,6 mld. Kč a objem výdajů nižší 0,9 mld. Kč, vykázaný přebytek hospodaření tak byl proti stejnému období loňského roku nižší o 3,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 28,8 mld. Kč, proti únoru minulého roku byly nižší o 4,3 mld. Kč. K největšímu poklesu došlo v části daňových příjmů (o 3,9 mld. Kč), nedaňové příjmy byly nižší o 0,3 mld. Kč a kapitálové o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly celkové výše 4,7 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku to bylo o 0,3 mld. Kč méně. Rozhodující část tvoří neinvestiční transfery, jejichž objem dosáhl 4,4 mld. Kč, což bylo o 0,3 mld. Kč méně. Objem přijatých investičních transferů (0,3 mld. Kč) byl shodný jako v loňském únoru.

Běžné výdaje obcí dosáhly 24,5 mld. Kč, proti srovnatelnému období se zvýšily o 0,5 mld. Kč. Naopak pokles byl vykázán v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 3,8 mld. Kč, což bylo o 1,4 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci února celkem 88,4 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 1,4 mld. Kč více.

II. Kraje

Kraje vykázaly celkové konsolidované příjmy ve výši 24,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje ve výši 23,3 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byl objem příjmů vyšší o 1,0 mld. Kč a objem výdajů vyšší o 2,9 mld. Kč. Přebytek hospodaření (0,9 mld. Kč) byl proto ve srovnání s koncem února loňského roku nižší o 1,9 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 8,6 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly nižší o 1,3 mld. Kč. K poklesu došlo pouze v části daňových příjmů, jejich objem dosáhl 7,8 mld. Kč (v únoru loňského roku 9,1 mld. Kč). Nedaňové i kapitálové příjmy byly vykázány ve stejné výši.

Celkový objem přijatých transferů činil 15,6 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 2,3 mld. Kč více. Téměř celý objem tvořily transfery neinvestiční (15,5 mld. Kč).

Běžné výdaje krajů činily 21,7 mld. Kč, což bylo o 2,5 mld. Kč více nežli v únoru minulého roku. Kapitálové výdaje dosáhly 1,6 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 0,4 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 18,4 mld. Kč, což bylo o 0,5 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

III. DSO

DSO hospodařily v prvních dvou měsících tohoto roku s příjmy ve výši 0,3 mld. Kč a výdaji ve výši 0,2 mld. Kč. Objem příjmů zůstal zhruba na úrovni dosažené ve stejném období loňského roku, objem výdajů byl nižší o 0,1 mld. Kč.

IV. Regionální rady

Celkové konsolidované příjmy regionálních rad dosáhly 2,5 mld. Kč a jejich celkové konsolidované výdaje 0,2 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy nižší o 0,8 mld. Kč a výdaje o 0,3 mld. Kč. Saldo hospodaření (2,3 mld. Kč) bylo o 0,5 mld. Kč nižší nežli ke konci února loňského roku.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9              
výdaje 51 342,1              
saldo 8 618,8              
stav na BÚ 111 192,4              
kraje                      
příjmy 24 174,8              
výdaje 23 255,3              
saldo 919,5              
stav na BÚ 18 430,6              
obce                      
příjmy 33 464,6              
výdaje 28 223,1              
saldo 5 241,5              
stav na BÚ 88 380,5              
DSO                      
příjmy 342,1              
výdaje 225,9              
saldo 116,1              
stav na BÚ 1 300,5                
RRRS                      
příjmy 2 498,5              
výdaje 163,7              
saldo 2 334,7              
stav na BÚ 3 076,9              

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9              
výdaje 1 977,4              
saldo -5 879,4              
stav na BÚ 1 445,5              
kraje                      
příjmy 1 014,9              
výdaje 2 872,7              
saldo -1 857,9              
stav na BÚ 526,8              
obce                      
příjmy -4 613,0              
výdaje -898,4              
saldo -3 714,7              
stav na BÚ 1 402,4              
DSO                      
příjmy 34,7              
výdaje -119,8              
saldo 154,4              
stav na BÚ -207,3              
RRRS                      
příjmy -805,8              
výdaje -301,8              
saldo -504,0              
stav na BÚ -280,4              

 

Nejčtenější