Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - květen 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.5.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů

Ke konci května 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen regionálních rad) 166,2 mld. Kč, což bylo o 2,6 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku. Nárůst příjmů však byl stejně jako v předchozích měsících vykázán pouze u krajů, DSO a regionálních rad, příjmy obcí nadále zaostávají za úrovní příjmů dosaženou ve srovnatelném období loňského roku.

Na zvýšení příjmů územních rozpočtů se podílel výhradně nárůst přijatých transferů, jejich celkový objem dosáhl 72,5 mld. Kč, což bylo proti loňskému květnu o 12,5 mld. Kč více. Vlastní příjmy poměrně významně zaostaly za hodnotami vykázanými v předchozím srovnatelném období, dosáhly 93,7 mld. Kč, tj. o 9,9 mld. Kč méně. Důvodem je především skutečnost, že daňové inkaso nadále zůstává pod hodnotami vykazovanými ve stejném období loňského roku (v květnu o 5,9 mld. Kč).

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů činily 153,9 mld. Kč a proti stejnému období loňského roku se zvýšily o 4,2 mld. Kč. K nárůstu došlo pouze v části běžných výdajů (o 7,1 mld. Kč), kapitálové výdaje klesly o 2,9 mld. Kč. Dosavadní vývoj z hlediska struktury výdajů je tak značně odlišný od vývoje v loňském roce, kdy byl naopak ve srovnatelném období vykázán dynamický růst kapitálových výdajů (v období mezi květnem 2014 a květnem 2013 vzrostly kapitálové výdaje o 8,0 mld. Kč).

Výsledné saldo hospodaření činilo 12,3 mld. Kč (proti loňskému květnu bylo nižší o 1,6 mld. Kč). Přebytek hospodaření je od počátku roku vykazován na všech úrovních územních rozpočtů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad činil v souhrnu 115,7 mld. Kč, což bylo o 6,9 mld. Kč více nežli ke konci května loňského roku.

I. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 94,3 mld. Kč, proti květnu minulého roku to bylo o 5,6 mld. Kč méně.

Nižší objem příjmů souvisí s dosavadním vývojem v části vlastních příjmů obcí. Jejich výše dosáhla 73,6 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 5,6 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán ve všech třech složkách vlastních příjmů, nejvýraznější byl u daňových příjmů, které představují nejvýznamnější zdroj financování obecních rozpočtů (pokles o 4,6 mld. Kč). Kapitálové příjmy byly nižší o 0,3 mld. Kč a nedaňové příjmy o 3,7 mld. Kč (pokles nedaňových příjmů souvisí s vývojem na položce výnosy z finančního majetku - v loňském srovnatelném období došlo na této položce jednorázově k výraznému nárůstu v souvislosti s výplatou dividend akciové společnosti, v níž má majetkovou účast hl. m. Praha).

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly celkem 20,8 mld. Kč, což bylo proti květnu loňského roku o 2,9 mld. Kč více. Neinvestiční transfery vzrostly o 1,3 mld. Kč a investiční transfery o 1,6 mld. Kč (na růstu investičních transferů se rozhodující měrou podílely investiční transfery od regionálních rad, které byly vyšší o 1,2 mld. Kč).

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 85,7 mld. Kč, proti květnu loňského roku byly nižší o 4,5 mld. Kč. K poklesu došlo pouze v části kapitálových výdajů, jejichž objem byl o 5,0 mld. Kč nižší. To znamená, že v čerpání kapitálových výdajů se prozatím projevuje opačná tendence nežli ve stejném období roku 2014, kdy byl proti srovnatelnému období roku 2013 vykázán nárůst kapitálových výdajů o 8,2 mld. Kč. Je však nutné připomenout, že v loňském roce byl vývoj kapitálových výdajů významně ovlivněn finančními operacemi na položce „nákup akcií a majetkových podílů“ (zejména nákup akcií hl. městem Praha). Běžné výdaje obecních rozpočtů dosáhly 69,0 mld. Kč a proti květnu předchozího roku vzrostly o 0,5 mld. Kč.

Hospodaření obecních rozpočtů bylo ke konci května ukončeno s přebytkem ve výši 8,6 mld. Kč, ve stejném období minulého roku činil přebytek hospodaření 9,8 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 92,2 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 4,4 mld. Kč více.

II. Kraje

Celkový objem příjmů činil 68,7 mld. Kč, což bylo o 6,6 mld. Kč více nežli v květnu loňského roku.

Vlastní příjmy krajů dosáhly 19,9 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly nižší o 1,4 mld. Kč. K poklesu došlo především v části daňových příjmů (o 1,3 mld. Kč), nedaňové příjmy byly nižší o 0,1 mld. Kč a kapitálové příjmy zůstaly zhruba na stejné úrovni.

Objem přijatých transferů dosáhl 48,8 mld. Kč, což bylo o 8,1 mld. Kč více nežli v květnu loňského roku. Vzrostl především objem neinvestičních transferů, jejichž výše dosáhla 46,0 mld. Kč, tj. o 6,7 mld. Kč více (z hlediska účelového zaměření byl nárůst vykázán zejména v části transferů určených na zvýšení platů pedagogických pracovníků a také neinvestičních nedávkových transferů poskytnutých podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ). Objem přijatých investičních transferů činil 2,8 mld. Kč, což bylo o 1,4 mld. Kč více nežli v květnu loňského roku; největší část (2,0 mld. Kč) tvořily transfery poskytnuté z rozpočtů regionálních rad.

Celkové výdaje krajů činily 67,9 mld. Kč, což bylo o 8,8 mld. Kč více nežli v loňském květnu. Běžné výdaje krajů dosáhly 62,1mld. Kč, proti srovnatelnému období byly vyšší o 6,8 mld. Kč. Nejvyšší nárůst výdajů byl vykázán v jejich objemově nejvýznamnější části, kterou jsou neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (dosáhly 48,0 mld. Kč, což bylo o 4,2 mld. Kč více nežli v loňském květnu). Kapitálové výdaje dosáhly 5,8 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 2,1 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především na položce investiční nákupy a související výdaje (o 1,4 mld.Kč) a investiční transfery příspěvkovým organizacím (o 0,6 mld. Kč). Dosavadní vývoj kapitálových výdajů krajů je tak zcela odlišný proti výsledkům obcí, kde je prozatím vykazován pokles kapitálových výdajů.

Hospodaření krajů bylo v dubnu ukončeno s přebytkem 0,8 mld. Kč, ve stejném období předchozího roku činil přebytek 3,0 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 18,5 mld. Kč, proti květnu minulého roku to bylo o 0,8 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 1,6 mld. Kč a výdaji ve výši 1,5 mld. Kč. Objem příjmů byl meziročně vyšší o 0,3 mld. Kč a objem výdajů o 0,2 mld. Kč. Nárůst příjmů i výdajů byl koncentrován v jejich investiční části (objem přijatých investičních transferů se vzrostl o 0,3 mld. Kč a objem kapitálových výdajů téměř o 0,4 mld. Kč). Přebytek hospodaření činil 0,1 mld. Kč (v loňském květnu bylo vykázáno vyrovnané hospodaření).

IV. Regionální rady

V hospodaření regionálních rad se od počátku tohoto roku promítá vyšší čerpání prostředků na realizaci projektů v rámci jednotlivých regionálních operačních programů (závěrečná fáze programového období 2007 - 2013). Ke konci května dosáhly celkové příjmy regionálních rad 8,0 mld. Kč, což znamená nárůst proti květnu minulého roku o 3,7 mld. Kč. Výdaje regionálních rad činily 5,2 mld. Kč (zvýšení o 2,0 mld. Kč). Z hlediska výsledků za posledních pět let se jedná o největší objem příjmů i výdajů regionálních rad v období leden – květen.

Saldo hospodaření činilo 2,8 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč více nežli ve srovnatelném období loňského roku.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6              
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0              
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6              
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2              
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8              
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3              
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4              
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4              
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4              
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5              
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9              
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8              
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1              
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9              
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2              
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6              
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0              
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7              
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3              
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5              

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2              
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6              
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4              
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7              
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7              
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4              
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1              
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4              
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3              
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8              
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6              
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9              
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2              
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1              
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1              
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5              
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4              
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2              
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2              
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9              

 

Nejčtenější