Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - duben 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.4.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Územní rozpočty

Ke konci dubna 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen regionálních rad) 128,6 mld. Kč, což bylo o 3,7 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku. Měsíc duben tak byl prvním měsícem v tomto roce, kdy byl vykázán nárůst příjmů územních rozpočtů proti srovnatelnému období předchozího roku (v únoru byly celkové příjmy územních rozpočtů nižší o 3,9 mld. Kč a v březnu o 0,7 mld. Kč). Zvýšení příjmů bylo vykázáno pouze u krajů, DSO a regionálních rad, příjmy obcí nadále zůstaly meziročně nižší.

Na růstu příjmů územních rozpočtů se podílel výhradně nárůst objemu přijatých transferů, které byly proti loňskému dubnu vyšší o 10,0 mld. Kč. Naproti vývoj v části vlastních příjmů nadále zaostával za hodnotami vykazovanými v prvních čtyřech měsících předchozího roku. Celkový objem vlastních příjmů byl nižší o 6,3 mld. Kč, a to zejména z důvodu poklesu inkasa daňových příjmů (o 6,1 mld. Kč).

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů činily 116,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšily o 2,9 mld. Kč. Nárůst výdajů se promítl pouze v části běžných výdajů (o 6,2 mld. Kč), kapitálové výdaje klesly o 3,3 mld. Kč.

Výsledné saldo hospodaření činilo 11,8 mld. Kč (proti loňskému dubnu bylo vyšší o 0,9 mld. Kč). Přebytek hospodaření byl vykázán na všech úrovních územních rozpočtů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad činil v souhrnu 113,7 mld. Kč, což bylo o 8,1 mld. Kč více nežli ke konci dubna loňského roku.

I. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 75,3 mld. Kč, což bylo proti dubnu předchozího roku o 2,3 mld. Kč méně.

Vlastní příjmy obcí dosáhly 59,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období klesly o 4,9 mld. Kč. Pokles byl vykázán ve všech třech složkách vlastních příjmů, nejvýraznější byl u daňových příjmů, které představují nejvýznamnější zdroj financování obecních rozpočtů (pokles o 4,6 mld. Kč). Kapitálové příjmy byly nižší o 0,2 mld. Kč a nedaňové příjmy o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly celkového objemu 15,9 mld. Kč, což bylo proti dubnu loňského roku o 2,6 mld. Kč více. Neinvestiční transfery činily 12,1 mld. Kč (zvýšení o 1,5 mld. Kč), investiční transfery dosáhly 3,9 mld. Kč (zvýšení o 1,1 mld. Kč).
Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 66,1 mld. Kč, proti dubnu loňského roku byly nižší o 4,6 mld. Kč. K poklesu došlo pouze v části kapitálových výdajů, jejichž objem byl o 4,7 mld. Kč nižší nežli v dubnu předchozího roku. Vývoj kapitálových výdajů tak byl zcela odlišný ve srovnání s vývojem v prvních čtyřech měsících předchozího roku, kdy byl proti srovnatelnému období roku 2013 vykázán nárůst kapitálových výdajů o 6,8 mld. Kč. Je však nutné připomenout, že v loňském roce bylo čerpání kapitálových výdajů významně ovlivněno finančními operacemi na položce „nákup akcií a majetkových podílů“ (výdaje hl. m. Praha ve výši 2,2 mld. Kč na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.). Z celkového poklesu kapitálových výdajů mezi prvními čtyřmi měsíci letošního roku a stejným obdobím loňského roku představoval pokles investičních nákupů 2,5 mld. Kč a pokles na položce nákupy akcií a majetkových podílů 2,2 mld. Kč.

Běžné výdaje obecních rozpočtů dosáhly 54,1 mld. Kč a zůstaly tak zhruba na úrovni, která byla vykázána v dubnu předchozího roku (nárůst pouze o 0,1 mld. Kč).

Hospodaření obecních rozpočtů bylo ke konci dubna ukončeno s přebytkem ve výši 9,3 mld. Kč, ve stejném období minulého roku činil přebytek hospodaření 7,0 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí byl vykázán ve výši 91,9 mld. Kč, proti stejnému období loňského roku to bylo o 7,1 mld. Kč více.

II. Kraje

Celkový objem příjmů činil 51,3 mld. Kč, což bylo o 6,0 mld. Kč více nežli v dubnu loňského roku.

Vlastní příjmy krajů dosáhly 16,1 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku byly nižší o 1,5 mld. Kč. K poklesu došlo výhradně v části daňových příjmů, nedaňové a kapitálové příjmy byly vykázány zhruba ve stejné výši jako v dubnu loňského roku.

Objem přijatých transferů dosáhl 35,2 mld. Kč, což bylo o 7,5 mld. Kč více nežli v dubnu loňského roku. Vzrostl především objem neinvestičních transferů, jejichž výše dosáhla 33,6 mld. Kč, což bylo o 6,8 mld. Kč více (z hlediska účelového zaměření byl nárůst vykázán zejména v části transferů určených na zvýšení platů pedagogických pracovníků a také neinvestičních nedávkových transferů poskytnutých podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Objem přijatých investičních transferů činil 1,6 mld. Kč, což bylo o 0,7 mld. Kč více nežli v dubnu loňského roku; největší část (1,3 mld. Kč) tvořily transfery poskytnuté z rozpočtů regionálních rad.

Běžné výdaje krajů činily 46,1 mld. Kč, ve srovnání s dubnem minulého roku byly vyšší o 6,2 mld. Kč. Nejvyšší nárůst výdajů byl vykázán v jejich objemově nejvýznamnější části, kterou jsou neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (dosáhly 34,5 mld. Kč, což bylo o 4,2 mld. Kč více nežli v loňském dubnu). Kapitálové výdaje dosáhly 4,4 mld. Kč, meziročně byly vyšší o 1,6 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především na položce investiční nákupy a související výdaje (o 1,1 mld. Kč) a investiční transfery příspěvkovým organizacím (o 0,5 mld. Kč).

Hospodaření krajů bylo v dubnu ukončeno s přebytkem 0,8 mld. Kč, ve stejném období předchozího roku činil přebytek 2,6 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 18,1 mld. Kč, proti dubnu minulého roku to bylo o 0,8 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 1,2 mld. Kč a výdaji ve výši 1,0 mld. Kč. Objem příjmů byl meziročně vyšší o 0,3 mld. Kč a objem výdajů o 0,2 mld. Kč. Mírně se proto zvýšil také přebytek hospodaření, dosáhl 0,2 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč více nežli v loňském dubnu).

IV. Regionální rady

Výsledky hospodaření regionálních rad v prvních čtyřech měsících t.r. naznačují snahu o urychlení čerpání prostředků z fondů EU v období závěrečné fáze realizace jednotlivých regionálních operačních programů. Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 5,2 mld. Kč a jejich celkové konsolidované výdaje 3,8 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byly příjmy vyšší o 1,5 mld. Kč a výdaje o 1,4 mld. Kč. Saldo hospodaření činilo 1,5 mld. Kč, tj. o 0,2 ml d. Kč více nežli ke konci dubna loňského roku.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3              
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1              
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1              
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4              
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5              
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0              
saldo 919,5 2 318,1 827,5              
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7              
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6              
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6              
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1              
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0              
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5              
výdaje 225,9 501,1 1 014,2              
saldo 116,1 178,9 185,3              
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0              
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0              
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5              
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6              
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8              

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6              
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8              
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8              
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8              
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1              
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4              
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3              
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5              
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1              
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6              
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5              
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6              
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5              
výdaje -119,8 -161,0 186,8              
saldo 154,4 234,4 114,7              
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9              
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5              
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4              
saldo -504,0 204,9 144,1              
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8              

 

Nejčtenější