Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.6.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Územní rozpočty
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů

Ke konci 1. pololetí 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 222,1 mld. Kč, což bylo o 10,6 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

K nárůstu příjmů došlo výhradně v části přijatých transferů, jejich objem dosáhl 95,9 mld. Kč, což bylo proti červnu loňského roku o 15,8 mld. Kč více. Objem neinvestičních transferů se zvýšil o 10,8 mld. Kč a objem investičních transferů o 5,0 mld. Kč. Rozhodující část růstu neinvestičních transferů souvisí s převodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb.

Vlastní příjmy územních rozpočtů proti loňskému červnu klesly, dosáhly celkem 126,3 mld. Kč, což bylo o 5,1 mld. Kč méně. Největší pokles v rámci vlastních příjmů byl vykázán v části nedaňových příjmů, jejich objem činil 16,4 mld. Kč, což bylo 3,1 mld. Kč méně. Z dlouhodobějšího hlediska se jedná o propad pouze proti pololetí minulého roku, kdy byla dosažena mimořádně vysoká hodnota nedaňových příjmů v souvislosti s jednorázovým inkasem výnosů z finančního majetku (výplata dividend – příjem do rozpočtu hl. m. Prahy). Daňové příjmy dosáhly 107,5 mld. Kč, což bylo proti srovnatelnému období o 1,4 mld. Kč méně. Kapitálové příjmy činily 2,3 mld. Kč (pokles o 0,6 mld. Kč).

Celkové výdaje územních rozpočtů dosáhly 191,9 mld. Kč, proti pololetí loňského roku to bylo o 9,7 mld. Kč více. Nárůst se týkal pouze běžných výdajů (zejména v souvislosti s převodem kompetencí v oblasti sociálních služeb), kapitálové výdaje byly vykázány ve stejné výši jako v červnu minulého roku.

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 30,1 mld. Kč, v pololetí předchozího roku činil přebytek hospodaření 29,2 mld. Kč. Kladného salda bylo dosaženo na všech úrovních územních rozpočtů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) a regionálních rad dosáhl celkem 131,4 mld. Kč, což je proti pololetí minulého roku o 8,2 mld. Kč více. Jedná se o dosud nejvyšší stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný ke konci pololetí. Ke zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech došlo na všech úrovních územních rozpočtů, především však na úrovni obcí (o 5,3 mld. Kč).

I. Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 90,6 mld. Kč, proti pololetí předchozího roku byly vyšší o 11,0 mld. Kč. Nárůst příjmů byl tvořen výhradně zvýšením objemu přijatých transferů (proti srovnatelnému období zhruba o jednu pětinu). Jejich celkový objem činil 65,3 mld. Kč, což bylo proti pololetí předchozího roku o 11,2 mld. Kč více. K výraznějšímu nárůstu došlo v části neinvestičních transferů (o 8,7 mld. Kč), a to především v sociální oblasti (v souvislosti s převodem financování sociálních služeb ze státu na kraje) a dále v části přímých nákladů na vzdělávání. Objem přijatých investičních transferů se zvýšil o 2,5 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly celkem 25,3 mld. Kč, proti červnu minulého roku byly nižší o 0,2 mld. Kč. K poklesu došlo pouze v části daňových příjmů, jejichž objem dosáhl 22,9 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč méně), nedaňové příjmy vzrostly o 0,1 mld. Kč a kapitálové příjmy zůstaly na stejné výši jako v pololetí loňského roku.

Celkové výdaje krajů činily 80,9 mld. Kč, ve srovnání s pololetím loňského roku byly vyšší o 11,4 mld. Kč. Běžné výdaje krajů vzrostly o 7,7 mld. Kč a dosáhly 72,3 mld. Kč. Současně došlo také k poměrně výraznému nárůstu kapitálových výdajů (o 3,7 mld. Kč, tj. zhruba o tři čtvrtiny). Objem kapitálových výdajů vykázaných za letošní 1. pololetí byl v dosavadní existenci krajů letos nejvyšší.

Hospodaření krajů skončilo v 1. pololetí s přebytkem ve výši 9,7 mld. Kč, v loňském pololetí činil přebytek 10,0 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 27,0 mld. Kč, což bylo o 2,7 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 128,7 mld. Kč, ve srovnání s pololetím předchozího roku byly nižší o 0,8 mld. Kč. Na poklesu celkových příjmů se podílel výhradně vývoj v části vlastních příjmů, jejichž objem dosáhl 100,5 mld. Kč, což bylo o 5,3 mld. Kč méně. K poklesu došlo ve všech třech složkách vlastních příjmů obcí, daňové příjmy klesly o 1,1 mld. Kč, nedaňové o 3,6 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové o 0,6 mld. Kč.

Výše transferů přijatých do rozpočtů obcí činila celkem 28,1 mld. Kč, proti pololetí minulého roku to bylo o 4,5 mld. Kč více. Neinvestiční transfery vzrostly o 2,1 mld. Kč a dosáhly výše 20,4 mld. Kč, investiční transfery vzrostly o 2,4 mld. Kč.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 110,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,4 mld. Kč méně. Snížení se promítlo výhradně v části kapitálových výdajů, jejichž výše činila 23,8 mld. Kč, tj. o 3,8 mld. Kč méně. Pokles souvisí především s loňským vývojem výdajů na nákup akcií a majetkových podílů, kdy došlo k výraznému jednorázovému zvýšení těchto výdajů (výdaje hl. m. Prahy na nákup akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s.). Dlouhodobě se výdaje obcí na nákup akcií pohybují v rozmezí 0,2–0,4 mld. Kč. V letošním pololetí činily pouze 0,2 mld. Kč, to je proti srovnatelnému období o 3,3 mld. Kč méně.

Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 86,4 mld. Kč, proti červnu loňského roku vzrostly o 2,0 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo v 1. pololetí s přebytkem 18,5 mld. Kč, ve stejném období loňského roku to bylo 17,5 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci června celkem 100,4 mld. Kč, proti pololetí loňského roku to bylo o 5,3 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 2,3 mld. Kč a výdaji ve výši 2,2 mld. Kč, tzn. přebytek 0,1 mld. Kč. Ve srovnání s loňským pololetím vzrostly příjmy o 0,5 mld. Kč a výdaje o 0,3 mld. Kč.

IV. Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z operačních programů v rámci minulého programového období 2007 – 2013. Tato skutečnost se promítá do výsledků hospodaření regionálních rad, dosažené objemy příjmů i výdajů jsou výrazně vyšší nežli ve srovnatelném období předchozích čtyř let.

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 9,3 mld. Kč, což bylo o 3,6 mld. Kč více nežli v pololetí předchozího roku. Jedná se o druhý nejvyšší objem příjmů z pohledu dosavadního působení regionálních rad (vyšší byl jen v roce 2010, kdy v 1. pololetí dosáhl 13,6 mld. Kč).

Výdaje regionálních rad činily 7,4 mld. Kč, proti pololetí minulého roku byly vyšší o 3,5 mld. Kč. V souladu s cíli jednotlivých regionálních operačních programů tvoří rozhodující část kapitálové výdaje, jejichž výše činila 6,8 mld. Kč, což přestavuje téměř 92,0 % celkových výdajů. Největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (3,0 mld. Kč), rozpočtů krajů (2,6 mld. Kč) a podnikatelským subjektům (0,7 mld. Kč). Běžné výdaje dosáhly 0,6 mld. Kč, což bylo proti pololetí předchozího roku o 0,1 mld. Kč více.

Podle odvětvového členění byly finanční prostředky v rámci regionálních operačních programů stejně jako v předchozích obdobích využity především na realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury, dále na projekty v oblastech vzdělávání a školských služeb, tělovýchovy a zájmové činnosti, kultury a služeb a cestovního ruchu.

Hospodaření regionálních rad skončilo v 1. pololetí přebytkem ve výši 1,9 mld. Kč, tedy ve stejné výši jako v pololetí předchozího roku.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5 128 457,3 166 219,6 222 071,7            
výdaje 51 342,1 89 680,8 116 642,1 153 874,0 191 930,7            
saldo 8 618,8 14 142,7 11 815,1 12 345,6 30 141,1            
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2 113 713,4 115 657,2 131 456,8            
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8 51 350,5 68 729,8 90 593,7            
výdaje 23 255,3 42 754,7 50 523,0 67 945,3 80 938,4            
saldo 919,5 2 318,1 827,5 784,4 9 655,3            
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4 18 087,7 18 526,4 26 998,2            
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3 75 380,6 94 349,4 128 692,5            
výdaje 28 223,1 46 949,3 66 092,6 85 695,5 110 213,8            
saldo 5 241,5 9 353,0 9 288,1 8 653,9 18 478,7            
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9 91 895,0 92 176,8 100 393,0            
DSO                      
příjmy 342,1 680,0 1 199,5 1 619,1 2 325,7            
výdaje 225,9 501,1 1 014,2 1 506,9 2 252,4            
saldo 116,1 178,9 185,3 112,2 73,3            
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8 1 491,0 1 438,6 1 412,1            
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3 5 333,0 7 988,0 9 315,6            
výdaje 163,7 2 559,3 3 835,5 5 214,7 7 404,3            
saldo 2 334,7 2 273,0 1 497,6 2 773,3 1 911,3            
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2 2 239,8 3 515,5 2 653,5            

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4 3 729,6 2 569,2 10 629,5            
výdaje 1 977,4 2 663,4 2 878,8 4 215,6 9 713,9            
saldo -5 879,4 -3 358,9 850,8 -1 646,4 915,6            
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7 8 104,8 6 921,7 8 263,5            
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1 6 000,1 6 643,7 11 011,1            
výdaje 2 872,7 6 025,6 7 729,4 8 849,4 11 360,7            
saldo -1 857,9 -3 471,5 -1 729,3 -2 134,1 -349,6            
stav na BÚ 526,8 -1 037,2 784,5 840,4 2 718,0            
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8 -2 307,1 -5 647,3 -832,3            
výdaje -898,4 -3 300,1 -4 609,6 -4 461,8 -1 798,5            
saldo -3 714,7 -3 637,3 2 302,5 -1 185,6 965,5            
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3 7 098,6 4 372,9 5 314,7            
DSO                      
příjmy 34,7 73,4 301,5 286,2 476,1            
výdaje -119,8 -161,0 186,8 197,1 256,6            
saldo 154,4 234,4 114,7 89,1 221,5            
stav na BÚ -207,3 -72,8 -145,9 -148,5 -37,2            
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7 1 536,5 3 709,4 3 573,2            
výdaje -301,8 1 111,9 1 392,4 2 079,2 3 528,9            
saldo -504,0 204,9 144,1 1 630,2 44,3            
stav na BÚ -280,4 428,5 367,8 1 853,9 267,9            

 

Nejčtenější