Novinky

Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2015

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Vydáno

  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Územní rozpočty

Ke konci prvního čtvrtletí 2015 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 103,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 89,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 14,1 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku byly celkové příjmy územních rozpočtů nižší o 0,7 mld. Kč a celkové výdaje naopak vyšší o 2,7 mld. Kč, výsledný přebytek hospodaření se proto snížil o 3,4 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 56,0 mld. Kč, což bylo proti 1. čtvrtletí minulého roku o 7,7 mld. Kč méně. Pokles byl vykázán především v části daňových příjmů, které byly nižší o 7,5 mld. Kč (z toho: výnos daně z přidané hodnoty o 4,1 mld. Kč, daně z příjmů právnických osob o 2,5 mld. Kč a daně z příjmů fyzických osob o 0,5 mld. Kč). Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy byly shodně nižší o 0,1 mld. Kč.

Objem přijatých transferů dosáhl 47,8 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku to bylo o 7,0 mld. Kč více. K nárůstu došlo zejména v části neinvestičních transferů (o 5,1 mld. Kč), růst investičních transferů byl mírnější (o 1,9 mld. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech krajů, obcí, DSO a regionálních rad činil v souhrnu 117,3 mld. Kč, což byla o 4,7 mld. Kč více nežli ke konci března loňského roku.

I. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 56,3 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 46,9 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 9,4 mld. Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku byl objem příjmů nižší o 3,7 mld. Kč a objem výdajů nižší o 3,3 mld. Kč, přebytek hospodaření se proto mírně snížil (o 0,4 mld. Kč).

Vlastní příjmy obcí dosáhly 44,0 mld. Kč, proti březnu minulého roku byly nižší o 6,1 mld. Kč. Nejvýraznější pokles byl vykázán v části daňových příjmů (o 5,8 mld. Kč). Nedaňové příjmy byly nižší o 0,2 mld. Kč a kapitálové příjmy o 0,1 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí činily 12,4 mld. Kč, proti srovnatelnému období předchozího roku to znamená růst o 2,4 mld. Kč. Rozhodující část tvoří neinvestiční transfery, jejichž objem dosáhl 9,9 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč více. Investiční transfery vzrostly o 1,1 mld. Kč.

Běžné výdaje obcí činily 39,5 mld. Kč, proti březnu loňského roku byly nižší o 0,5 mld. Kč. Výraznější pokles byl vykázán v části kapitálových, dosáhly 7,5 mld. Kč, což bylo o 2,9 mld. Kč méně.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci března celkem 93,3 mld. Kč, ke konci března minulého roku to bylo 87,9 mld. Kč.

II. Kraje

Celkový objem příjmů krajů dosáhl 45,1 mld. Kč a objem výdajů 42,8 mld. Kč. Ve srovnání s březnem loňského roku se objem příjmů zvýšil o 2,6 mld. Kč a objem výdajů o 6,0 mld. Kč. Vyšší nárůst výdajů ve srovnání s příjmy znamenal pokles kladného salda hospodaření, přebytek dosáhl 2,3 mld. Kč, zatímco v březnu loňského roku to 5,7 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů dosáhly 11,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly nižší o 1,8 mld. Kč. Pokles se týkal výhradně daňových příjmů, nedaňové i kapitálové příjmy byly vykázány na stejné úrovni jako v březnu loňského roku.

Naopak nárůst příjmů byl vykázán v části přijatých transferů, jejichž objem dosáhl 33,2 mld. Kč, což bylo proti 1. čtvrtletí minulého roku o 4,4 mld. Kč více, neinvestiční transfery byly vyšší o 3,8 mld. Kč a investiční o 0,6 mld. Kč.

Běžné výdaje krajů dosáhly 39,8 mld. Kč, což bylo o 5,0 mld. Kč více nežli v březnu minulého roku; nárůst běžných výdajů byl vykázán především na položce neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (o 3,9 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 3,0 mld. Kč, meziročně vzrostly o 1,0 mld. Kč.

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 19,6 mld. Kč, což bylo o 1,0 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

III. DSO

DSO hospodařily v prvním čtvrtletí s příjmy ve výši 0,7 mld. Kč a výdaji ve výši 0,5 mld. Kč. Objem příjmů vzrostl o 0,2 mld. Kč, objem výdajů byl naopak nižší o 0,2 mld. Kč. Vykázané saldo hospodaření bylo proto příznivější nežli v březnu minulého roku, kdy byl vykázán mírný schodek.

IV. Regionální rady

Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 4,8 mld. Kč a jejich celkové výdaje 2,6 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku byly příjmy vyšší o 1,3 mld. Kč a výdaje o 1,1 mld. Kč. Saldo hospodaření činilo 2,3 mld. Kč, bylo to o 0,2 mld. Kč více nežli ke konci března loňského roku.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Rok 2015 - vývoj příjmů a výdajů uzemních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy 59 942,9 103 823,5              
výdaje 51 342,1 89 680,8              
saldo 8 618,8 14 142,7              
stav na BÚ 111 192,4 117 292,2              
kraje                      
příjmy 24 174,8 45 072,8              
výdaje 23 255,3 42 754,7              
saldo 919,5 2 318,1              
stav na BÚ 18 430,6 19 551,4              
obce                      
příjmy 33 464,6 56 302,3              
výdaje 28 223,1 46 949,3              
saldo 5 241,5 9 353,0              
stav na BÚ 88 380,5 93 274,9              
DSO                      
příjmy 342,1 680,0              
výdaje 225,9 501,1              
saldo 116,1 178,9              
stav na BÚ 1 300,5 1 450,8              
RRRS                      
příjmy 2 498,5 4 832,3              
výdaje 163,7 2 559,3              
saldo 2 334,7 2 273,0              
stav na BÚ 3 076,9 3 015,2              

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2015 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč)
územní rozpočty celkem                      
příjmy -3 901,9 -695,4              
výdaje 1 977,4 2 663,4              
saldo -5 879,4 -3 358,9              
stav na BÚ 1 445,5 4 712,7              
kraje                      
příjmy 1 014,9 2 554,1              
výdaje 2 872,7 6 025,6              
saldo -1 857,9 -3 471,5              
stav na BÚ 526,8 -1 037,2              
obce                      
příjmy -4 613,0 -3 708,8              
výdaje -898,4 -3 300,1              
saldo -3 714,7 -3 637,3              
stav na BÚ 1 402,4 5 394,3              
DSO                      
příjmy 34,7 73,4              
výdaje -119,8 -161,0              
saldo 154,4 234,4              
stav na BÚ -207,3 -72,8              
RRRS                      
příjmy -805,8 1 316,7              
výdaje -301,8 1 111,9              
saldo -504,0 204,9              
stav na BÚ -280,4 428,5              

 

Nejčtenější