Novinky

Informace k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetnictví
  • Zákon o účetnictví
  • Rekodifikace soukromého práva
  • Sdělení
  • Daně a cla

Sdělení k vedení jednoduchého účetnictví

K výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

V otázce vedení účetnictví nově vzniklých spolků po 1. lednu 2014 se Ministerstvo financí přiklání k názoru, že nelze i u těchto účetních jednotek vyloučit možnost vedení jednoduchého účetnictví, a to zejména s ohledem na následující skutečnosti.

Podle § 38a zákona o účetnictví mohou vést občanská sdružení a jejich organizační jednotky účetnictví podle zákona o účetnictví, ve znění účinném do 31. prosince 2003, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

Právním institutem „občanského sdružení“, resp. „organizační jednotky občanského sdružení“, je nutné podle přechodného ustanovení čl. XXXV bod 2 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. ve spojení s § 3029 odst. 1 občanského zákoníku rozumět právní institut „spolku“, resp. „pobočného spolku“. Uvedené přechodné ustanovení totiž stanoví, že v případě použití právního institutu, který byl v textu právního předpisu nahrazen jiným právním institutem, je třeba tímto institutem rozumět institut, který ho nahradil. Právní institut „občanského sdružení“ byl nahrazen institutem „spolku“ a institut „organizační jednotky občanského sdružení“ institutem „pobočného spolku“ (v rámci celého zákona - v § 9 i § 38a).

V návaznosti na výše uvedené lze shrnout, že dle právního názoru Ministerstva financí tzv. „jednoduché“ účetnictví mohou vést jak účetní jednotky vyjmenované v ust. § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tzn. občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, tak spolky a jejich pobočné spolky podle nového občanského zákoníku, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000,- Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější