Novinky

Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Účetní výkaznictví státu
Aktualizováno 22. 1. 2015 14:00
 • Doplněna do obsahu Vyhláška č. 312/2014 Sb.
 • Doplněna úplná znění vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb. (s a bez vyznačení změn)

Přehled platných vyhlášek pro rok 2015

Dne 18. prosince 2014 byla v částce č. 122 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015 a vyhláška č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015.

Uvedenou částku č. 122 Sbírky zákonů naleznete na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=300/2014&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy


Upozornění k vyhlášce č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.

 • V rámci novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, došlo k nesrovnalostem v ustanovení § 5 odst. 7, § 5 odst. 8 a § 5 odst. 9, § 15 odst. 7 a § 23 odst. 3.
 • Tyto nesrovnalosti budou při nejbližší novele vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, odstraněny.
 • Ustanovení § 5 odst. 7, § 5 odst. 8 a § 5 odst. 9, § 15 odst. 7 a § 23 odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, správně zní:

§ 5
...
(7) Účetní jednotky podle odstavců 5 a 6 předávají účetní záznamy v termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů

a) před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu v případech podle odstavce 5 písm. a) a odstavce 6 písm. a), nebo

b) v případech podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. b) před jejich konečným předáním do centrálního systému účetních informací státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle § 5 odst. 1.

(8) Přenos účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 písm. b) provádí krajský úřad způsobem podle § 4. Organizační a technologické podmínky stanoví Technický manuál centrálního systému účetních informací státu.

(9) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení odstavců 6, 7 a 8 platí pro hlavní město Praha obdobně.
...

§ 15

(7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle § 5 odst. 5 písm. b) a § 5 odst. 6 písm. b) se použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje.

§ 23

(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5 odst. 5 a 7 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis2) jinak.


 

OBSAH – pro rok 2015

 

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Účinnost od 1. srpna 2013.

 

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Účinnost od 5. října 2010.

 

Vyhláška č. 410/2009 Sb. - vyhláška k provedení zákona o účetnictví - pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

(Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů)

Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 301/2014 Sb.

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů – bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2015
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 301/2014 Sb.
 • Příloha č. 1 - Rozvaha, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 5 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 7 Směrná účtová osnova, s účinností od 1. ledna 2015 

 

Platné znění dotčených § vyhlášky č. 410/2009 Sb. a přílohy k vyhlášce č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb.

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených § vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 1 - Rozvaha s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 5 - Příloha s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 7 Směrná účtová osnova s vyznačením změn podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015

 

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015:

 

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně všech příloh bez vyznačení změn pro rok 2015

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 1 - Rozvaha, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 5 - Příloha, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 7 Směrná účtová osnova, s účinností od 1. ledna 2015

 

Vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů

(Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů)

Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. – vyhláška č. 300/2014 Sb.

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů – bodové znění vyhlášky, s účinností od 1. ledna 2015
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 300/2014 Sb.
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3a – Pomocný konsolidační přehled, s účinností od 1. ledna 2015 

 

Platné znění dotčených § vyhlášky č. 383/2009 Sb. a příloha k vyhlášce č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 300/2014 Sb.

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených § vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle vyhlášky č. 300/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled s vyznačením změn podle vyhlášky č. 300/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015 

 

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně všech příloh s vyznačením změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb.

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled s vyznačením změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3a – Pomocný konsolidační přehled, s účinností od 1. ledna 2015 

 

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně všech příloh bez vyznačení změn pro rok 2015

 

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled, s účinností od 1. ledna 2015
 • Příloha č. 3a – Pomocný konsolidační přehled, s účinností od 1. ledna 2015

 

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

 

 

 

 

Nejčtenější