Novinky

Státní pokladna

odbor 38 - Rozvoj ICT MF
odbor 38 - Rozvoj ICT MF

Vydáno

 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Centrální systém účetních informací
 • RIS
 • RISPR
 • RISRE
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Webový portál MF
 • Portál MONITOR
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření obcí a krajů
Aktualizováno 30. 4. 2013
 • Spuštění portálu Státní pokladny - aktualizace - prolinků; Monitor - prezentační portál dat z SP

Průvodní informace - k projektu Státní pokladny - IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny)

 veškeré odkazy vedou na externí portál Státní pokladny -  provozovaný Ministerstvem financí

 

Celkový přehled všech kontaktních e-mailových adres k problematice Státní pokladny a na projekt Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci k problematice Státní pokladny a pro komunikaci s projektem IISSP a pravidla pro jejich využívání:

komunikaceSP@mfcr.cz

 • Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na  IISSP
 • Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a  Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty

servicedesk@sd-stc.cz

 • Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP(CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády; RISPR;RISRE) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
 • Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli
 • Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP

kc.iissp@mfcr.cz

 • Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP, např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy

registraceZO@mfcr.cz

 • Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek, které nemají aktivní datovou schránku

ciselnikUJ@mfcr.cz

 • Určeno výhradněpro příjem formulářů pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

skoleni.iissp@mfcr.cz

 • Určena pro veškerou obecnou komunikacike školení, která probíhají ve vazbě na IISSP

 

Doplňující informace k projektu Státní pokladny

Ze srovnání fungování procesů a systémů řízení veřejných financí v České republice s procesy a postupy, které uplatňují hospodářsky vyspělé země Evropské Unie, a které pro vedení a správu veřejných financí doporučuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond vyplývá, že současná úroveň využívání moderních informačních technologií ve správě veřejných financí ani zvolené postupy neodpovídají plně standardům, které by českému státu umožňovaly dosahovat v této oblasti optima.

Problémem je nízká míra integrace mezi jednotlivými dosud rozvíjenými a využívanými systémy a neúplná podpora klíčových procesů.  Průvodními symptomy jsou:

 • přenosy dat probíhající mimo systémy, manuálně, faxem nebo telefonicky,
 • vyskytující se nekonzistence mezi daty z různých nasazených systémů,
 • manuální zasahování do probíhajících procesů,
 • malá flexibilita reportingu a výkaznictví,
 • vysoký podíl lidského faktoru, který může do procesů vnášet nepřesnosti a chyby,
 • nedostatečné propojení rozpočtu a účetnictví státu,
 • netransparentní účetnictví státu.

Jednoznačně doporučovaným řešením pro řešení těchto nedostatků je postupné zavedení funkcí Státní pokladny.

Mezi hlavní funkce Státní pokladny patří:

 1. centralizace příjmů,
 2. řízení výdajů,
 3. řízení státních aktiv,
 4. řízení likvidity,
 5. řízení státního dluhu,
 6. finanční plánování.
 7. platební styk,
 8. kontrola,
 9. účetnictví,
 10. výkaznictví.

Funkce můžeme rozdělit na:

 • klíčové (centralizace příjmů, řízení výdajů, řízení státních aktiv, řízení likvidity, řízení státního dluhu) a
 • podpůrné (finanční plánování, platební styk, kontrola, účetnictví, výkaznictví).

Obrázek - Koncept budování Státní pokladny - role

Koncept budování Státní pokladny - role

Proto, aby byla daná země schopná reagovat na stále silnější tlak veřejnosti, musí být připravena na přijetí nejlepších praktických zkušeností v oblasti řízení Státní pokladny.

Mimo to, komplexní přístup v oblasti chápání systémů pro podporu řízení a rozhodování dále zdůvodňuje potřebu implementace integrovaného systémového řešení, které by bylo schopné poskytovat všechny relevantní informace nutné pro každodenní chod Státní pokladny. Tyto informace představují nutný základ pro podporu efektivních rozhodovacích procesů a jejich kontinuálního zlepšování.

Státní pokladna představuje základní stavební kámen při budování systému optimalizovaného finančního řízení veřejných zdrojů. Moderní představa systému Státní pokladny je tvořena základními rysy v podobě kontrolních a podpůrných funkcí při rozhodování o tom kolik, jakým způsobem a na co jsou využívány prostředky z veřejných financí.

V obecném rámci veřejných financí může Státní pokladna tak hrát větší či méně významnou roli v oblastech:

 • přípravy, realizace a kontroly čerpání státního rozpočtu,
 • denního řízení platebního styku včetně kontroly finančních toků na státních účtech u bankovních ústavů včetně monitoringu operací souvisejících s mimorozpočtovým financováním,
 • řízení státního dluhu a státních garancí,
 • účetnictví státu a finančního informačního systému veřejné správy,
 • řízení likvidity jediného účtu státu.

 

Nejčtenější