Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2008

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.(rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

OBSAH:

 1. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2008
 2. Rozpočtová opatření
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2008
  • 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF
   • 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF
   • 3. 1. 2. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF
   • 3. 1. 3. Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování výdajů kapitoly 312 – MF3. 1. 4. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF
  • 3. 2. Příjmy
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
  • 3. 3. Výdaje
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje
   • 3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS k 31. 12. 2008
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje
   • 3. 3. 3 Běžné výdaje
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku
   • 3. 3. 5. Plnění specifických a průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost
 4. Projekty financované z prostředků Evropské unie v roce 2008 a výdaje na spolufinancování z rozpočtu kapitoly 312 - MF
  • 4. 1. Operační program Technická pomoc
  • 4. 2. Projekty „Transition Facility“
  • 4. 3. Komunitární programy
 5. Projekty financované z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) a výdaje na spolufinancování z rozpočtu kapitoly 312 - MF
 6. Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 7. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF
  • 7. 1. Vnější kontroly zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu
  • 7. 2. Vnitřní kontroly
 8. Závěr - Shrnutí základních informací

včetně příloh č. 1 -2

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2008

Dne 5. prosince 2007 schválil Parlament České republiky zákon č. 360, o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí.

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2008 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • územních finančních orgánů
  • Pod pojmem územní finanční orgány (ÚFO) se rozumí 207 organizačních složek státu – 8 finančních ředitelství – účetních jednotek a v jejich působnosti 199 finančních úřadů.
 • Generálního ředitelství cel
  • Generální ředitelství cel (GŘC) je samostatnou organizační složkou státu, jejíž strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vykonává svoji činnost prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená, která působí v sídlech bývalých okresních úřadů.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Středisko cenných papírů.

 • Ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF pro rok 2008 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování této příspěvkové organizace. Středisko cenných papírů nemělo stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byl dle schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2008 nulový.

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF za rok 2008 (komplet ke stažení)

Tabulková část ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2008

Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2008 - kapitola 312 - MF celkem

 • Příloha č. - 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2008 - Ministerstvo financí
 • Příloha č. - 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2008 - územní finanční orgány
 • Příloha č. - 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2008 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č. - 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2008 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Příloha č. 2 - Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory vedenými proti ČR (úhrada z kapitoly 312 - MF)

 • Příloha č. - 2 a) Přehled mezinárodních sporů k 31.12.2008
 • Příloha č. - 2 b) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR k 31.12.2008

Příloha č. 3 - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2008

 • Příloha č. - 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2008
 • Příloha č. - 3 b) Územní finanční orgány - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2008
 • Příloha č. - 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2008
 • Příloha č. - 3 d) ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2008

Příloha č. 4 - Převod do rezervních fondů k 31. 12. 2008 (souhrn za kapitolu)

 • Příloha č. 4 a) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2008 – Ministerstvo financí
 • Příloha č. 4 b) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2008 – územní finanční orgány
 • Příloha č. 4 c) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2008 – Generální ředitelství cel
 • Příloha č. 4 d) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2008 – ÚZSVM

Příloha č. 5 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2008

 • Ministerstvo financí v průběhu roku 2008

Příloha č. 6 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)

 • Příloha č. - 6 a) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí
 • Příloha č. - 6 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů
 • Příloha č. - 6 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel
 • Příloha č.- 6 d) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti – ÚZSVM

Příloha č. 7-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - I. rozpočtové příjmy

 • I. rozpočtové příjmy k 31.12.2008

Příloha č. 8-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - II. rozpočtové výdaje

 • II. rozpočtové výdaje k 31.12.2008

Příloha č. 9 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Rozvaha (bilance)

 • sumář za organizační složky státu k 31.12.2008

Příloha č. 10 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Rozvaha (bilance) - SCP

 • sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2008

Příloha č. 11 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Výkaz zisku a ztráty

 • sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu k 31.12.2008

Příloha č. 12 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Výkaz zisku a ztráty (SCP)

 • sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2008

Příloha č. 13 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Příloha

 • sumář za organizační složky státu k 31.12.2008

Příloha č. 14 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Příloha

 • sumář za příspěvkové organizace k 31.12.2008

Příloha č. 15 - Tabulka č. 1 : Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

 • Období : leden až prosinec 2008

Příloha č. 16 - Tabulka č. 2 : Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

 • Období : leden až prosinec 2008

Příloha č. 17 - Tabulka č. 3 : Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

 • Období : leden až prosinec 2008

Příloha č. 18-Tabulka č. 5 :Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, dotací a půjček krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

 • Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly - k 31.12.2008.

Příloha č. 19 - Tabulka č. 7 : Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

 • Období : leden až prosinec 2008

Příloha č. 20 - Tabulka č. 8 : Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití

 • Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.12.2008.

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější