Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2007

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Obsah

 1. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2007
 2. Rozpočtová opatření
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2007
  • 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF
   • 3. 1. 1. Přehled plnění souhrnných, specifických a průřezových ukazatelů
   • 3. 1. 2. Přehled plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu
   • 3. 1. 3. Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování výdajů kapitoly 312 – MF
  • 3. 2. Příjmy
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
  • 3. 3. Výdaje
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje
    • 3. 3. 1. 1. Příděly do rezervních fondů k 31. 12. 2007
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje
   • 3. 3. 3 Běžné výdaje
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku
   • 3. 3. 5. Plnění specifických ukazatelů a průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost
 4. Projekty financované z prostředků Evropské unie v roce 2007 a výdaje na spolufinancování z rozpočtu kapitoly 312 - MF
  • 4. 1. Projekty „Transition Facility“
  • 4. 2. Komunitární programy
 5. Projekty financované z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) a výdaje na spolufinancování z rozpočtu kapitoly 312 - MF
 6. Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 7. Výsledky vnějších kontrol provedených v kapitole 312 – MF
  • 7. 1. Kontroly provedené v roce 2007 Nejvyšším kontrolním orgánem
  • 7. 2. Veřejnosprávní kontroly
 8. Závěr - shrnutí základních informací

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2007

Dne 13. prosince 2006 schválil Parlament České republiky zákon č. 622, o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí .

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2007 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • územních finančních orgánů
  • Pod pojmem územní finanční orgány se rozumí 207 organizačních složek státu – 8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 199 finančních úřadů.
 • Generálního ředitelství cel
  • Generální ředitelství cel je od 1. 5. 2004 samostatnou organizační složkou státu, která je podřízena Ministerstvu financí. Jeho strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykonává svoji činnost prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená, která působí v sídlech bývalých okresních úřadů.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Středisko cenných papírů.

 • Ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF pro rok 2007 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování této příspěvkové organizace. Středisko cenných papírů nemá stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je dle schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2007 nulový.

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF za rok 2007

Tabulková část ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2007

Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2007 - kapitola 312 - MF celkem

 • Příloha č. - 1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2007 - Ministerstvo financí
 • Příloha č. - 1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2007 – územní finanční orgány
 • Příloha č. - 1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2007 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č. - 1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2007 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Příloha č. 2 - Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory vedenými proti ČR (úhrada z kapitoly 312 - MF)

 • Příloha č. - 2 a) Přehled mezinárodních sporů
 • Příloha č. - 2 b) Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR

Příloha č. 3 - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2007

 • Příloha č. - 3 a) Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2007
 • Příloha č. - 3 b) Územní finanční orgány - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2007
 • Příloha č. - 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2007
 • Příloha č. - 3 d) ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2007

Příloha č. 4 - Převod do rezervních fondů k 31. 12. 2007

 • Převod do rezervních fondů k 31. 12. 2007 (dle účtů)

Příloha č. 5 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2007

 • Ministerstvo financí v průběhu roku 2007

Příloha č. 6 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)

 • Příloha č. - 6 a) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí
 • Příloha č. - 6 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů
 • Příloha č. - 6 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel
 • Příloha č.- 6 d) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti – ÚZSVM

Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů-I. rozpočtové příjmy

 • I. rozpočtové příjmy

Příloha č. 9 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Rozvaha (bilance)

 • sumář za organizační složky státu

Příloha č. 10 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Rozvaha (bilance) - SCP

 • sumář za příspěvkové organizace (SCP)

Příloha č. 11 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Výkaz zisku a ztrát

 • sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu

Příloha č. 12 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Výkaz zisku a ztráty (SCP)

 • Sumář za příspěvkové organizace (SCP)

Příloha č. 13 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Příloha

 • sumář za organizační složky státu

Příloha č. 14 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Příloha

 • sumář za příspěvkové organizace

Příloha č. 15 - Tabulka č. 1 : Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

 • Období : leden až prosinec 2007

Příloha č. 16 - Tabulka č. 2 : Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtuObdobí : leden až prosinec 2007

 • Období :  leden až prosinec 2007

Příloha č. 17 - Tabulka č. 3 : Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředkůObdobí : leden až prosinec 2007

 • Období :  leden až prosinec 2007

Příloha č. 18-Tabulka č. 5 :Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, dotací a půjček krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

 • Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly.

Příloha č. 19 - Tabulka č. 7 : Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

 • Období : leden až prosinec 2007

Příloha č. 20 - Tabulka č. 8 : Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití

 • Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější