Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2006

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312

Obsah

 1. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2006 
 2. Rozpočtová opatření  
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2006
  • 3.1. Přehled plnění závazných a dalších ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF
   • 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů  
   • 3. 1. 2. Přehled plnění dalších vybraných ukazatelů 
   • 3. 1. 3. Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování výdajů kapitoly 312 – MF 
  • 3. 2. Příjmy
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy 
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 
  • 3. 3. Výdaje
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje, změny rozpočtu, čerpání
    • 3. 3. 1. 1. Příděly do rezervních fondů k 31. 12. 2006 
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje 
   • 3. 3. 3  Běžné výdaje 
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 
   • 3. 3. 5. Plnění dalších specifických závazných ukazatelů 
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost 
 4. Projekty financované z prostředků Evropské unie v roce 2006 a výdaje na spolufinancování z rozpočtu kapitoly 312 - MF
  • 4. 1. Obecný přehled o projektech adresovaných resortu MF 
  • 4. 2. Projekty PHARE  
  • 4. 3. Projekty Transition Facility 
  • 4. 4. Komunitární programy 
 5. Finanční hospodaření příspěvkových organizací 
 6. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF
  • 6. 1. Kontroly provedené v roce 2006 Nejvyšším kontrolním úřadem
  • 6. 2. Veřejnosprávní kontroly provedené Ministerstvem financí
  • 6. 3. Interní audit
 7. Závěr  - shrnutí základních informací
 8. Přílohy 

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2006

Dne 2. prosince 2005 schválil Parlament České republiky zákon č. 543, o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí .

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok  2006 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:    

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • územních finančních orgánů
  • Pod pojmem územní finanční orgány je shrnuto 8 organizačních složek - finančních ředitelství a v jejich působnosti celkem  199  finančních úřadů a 2 vzdělávací zařízení.
 • Generálního ředitelství cel
  • Generální ředitelství cel je od 1. 5. 2004 samostatnou organizační složkou státu, která je podřízena Ministerstvu financí. Jeho strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též Úřad, resp. ÚZSVM) vykonává svoji činnost prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená, která působí v sídlech bývalých okresních úřadů.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Středisko cenných papírů.

 • Ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF pro rok 2006 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování této příspěvkové organizace. Středisko cenných papírů  nemá stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byl ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2006 nulový.

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF (komplet ke stažení)

 • Tabulková část ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2006

Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2006 - kapitola 312 MF celkem

 • Příloha č. 1 a) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2006 - Ministerstvo financí
 • Příloha č. 1 b) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2006 - územní finanční orgány
 • Příloha č. 1 c) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2006 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č. 1 d) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2006 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 

Příloha č. 2 - Přehled arbitrážních sporů vedených proti ČR z titulu údajného porušení dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic

 • Příloha č. 2  a) - Přehled arbitrážních sporů vedených v roce  2006
 • Příloha č. 2  b) - Přehled výdajů spojených s arbitrážními spory vedenými proti ČR
  • z titulu údajného porušení dohod o ochraně a podpoře investic

Příloha č. 3 - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2006

 • Příloha č.  3 a) - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2006 - Ministerstvo financí
 • Příloha č.  3 b) - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2006 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č.  3 c) - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2006 - územní finanční orgány
 • Příloha č.  3 d) - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2006 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Příloha č. 4 - Převod do rezervních fondů v závěru roku 2006

 • Převod do rezervních fondů k 31. 12. 2006 (dle účtů)

Příloha č. 5 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 MF

 • Ministerstvo financí v průběhu roku 2006

Příloha č. 6 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)

 • Příloha č.   6 a) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí
 • Příloha č.   6 b) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel
 • Příloha č.   6 c) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů
 • Příloha č.   6 d) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti –  ÚZSVM

Příloha č. 7 - Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a organizačních složek státu jimi zřizovaných

 • I. rozpočtové příjmy

Příloha č. 8 - Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a organizačních složek státu jimi zřizovaných

 • II. rozpočtové výdaje

Příloha č. 9 - Rozvaha organizačních složek státu územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

 • sumář za organizační složky státu

Příloha č. 10 - Rozvaha organizačních složek státu územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

 • sumář za příspěvkové organizace (SCP)

Příloha č. 11 - Výkaz zisku a ztráty

 • sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu

Příloha č. 12 - Výkaz zisku a ztráty - SCP

 • sumář za  příspěvkové organizace (SCP)

Příloha č. 13 - Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

 • sumář za organizační složky státu

Příloha č. 14 - Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

 • sumář za příspěvkové organizace

Příloha č. 15 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

 • Období :  leden až prosinec 2006

Příloha č. 16 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

 • Období :  leden až prosinec 2006 

Příloha č. 17 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

 • Období :  leden až prosinec 2006 

Příloha č. 18 - Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, dotací a půjček okresním úřadům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

 • Přehled  výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly. 

Příloha č. 19 - Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

 • Období :  leden až prosinec 2006 

Příloha č. 20 - Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

 •  Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější