Novinky

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí - 2017

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet MF

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.

v Kč
  schválený rozpočet 2017 SDV 2018 SDV 2019
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí
Souhrnné ukazatele      
Příjmy celkem 601 215 119 233 326 000 181 012 200
Výdaje celkem 2 775 267 329 2 310 557 211 2 308 388 937
Specifické ukazatele - příjmy      
Daňové příjmy1) 4 800 000 2 800 000 1 100 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 596 415 119 230 526 000 179 912 200
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 354 032 867 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 277 252 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 200 105 000 230 526 000 179 912 200
Specifické ukazatele - výdaje      
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 12 133 000 10 133 000 10 133 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 743 291 398 2 280 581 280 2 278 413 006
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru 19 842 931 19 842 931 19 842 931
Průřezové ukazatele      
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 978 013 852 794 970 745 794 970 745
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 332 524 713 270 290 055 270 290 055
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 19 106 758 15 552 601 15 552 601
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 84 732 811 83 061 224 83 061 224
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 870 605 135 694 568 872 694 568 872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000 100 000 100 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 421 718 282 53 247 327 52 980 876
v tom: ze státního rozpočtu 67 685 415 53 247 327 52 980 876
  podíl rozpočtu Evropské unie 354 032 867 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 43 033 502 0 0
v tom: ze státního rozpočtu 756 250 0 0
  podíl prostředků finančních mechanismů 42 277 252 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 003 456 050 864 398 108 862 049 420

SDV = střednědobý výhled
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Doporučované

Nejčtenější