Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2010

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu

  v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2010
Souhrnné ukazatele  
Příjmy celkem 4 332 371
Výdaje celkem 17 192 861
Specifické ukazatele - příjmy  
Daňové příjmy 2) 1 471 711
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 570 932
v tom: pojistné na důchodové pojištění 510 437
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 60 495
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 289 728
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 270 666
příjmy z prostředků finančních mechanismů 94 229
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 924 833
Specifické ukazatele - výdaje  
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8 227 677
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 691 316
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 534 932
v tom: sociální dávky 514 710
výdaje na činnost celní správy 4 020 222
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 738 936
Průřezové ukazatele  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 344 730
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 837 210
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 165 747
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 347 036
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 882 848
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 57 450
Zahraniční rozvojová spolupráce 3 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 730
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP 318 374
v tom: ze státního rozpočtu 47 708
podíl rozpočtu Evropské unie 270 666
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 101 065
v tom: ze státního rozpočtu 6 836
podíl z prostředků finančních mechanismů 94 229
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 2 920 036

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podrobnější údaje jsou k dispozici v aplikaci Monitor.

Nejčtenější