Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2009

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí

  v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2009
Souhrnné ukazatele  
Příjmy celkem 4 480 175
Výdaje celkem 18 477 363
Specifické ukazatele - příjmy  
Daňové příjmy 2) 1 472 230
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 623 065
v tom: pojistné na důchodové pojištění 553 836
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 69 229
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 384 880
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 51 429
příjmy z prostředků finančních mechanismů 50 911
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 282 540
Specifické ukazatele - výdaje  
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8 613 778
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 3 026 383
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 908 266
v tom: sociální dávky 438 873
výdaje na činnost celní správy 4 469 393
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 887 964
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 40 972
Průřezové ukazatele  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 565 305
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 912 199
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 170 112
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 389 155
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 2 025 848
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 90 545
Zahraniční rozvojová spolupráce 2 500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 830
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem 2 880
v tom: ze státního rozpočtu 2 880
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 60 506
v tom: ze státního rozpočtu 9 077
kryté příjmem z rozpočtu EU 51 429
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 55 484
v tom: ze státního rozpočtu 4 573
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 50 911
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 3 726 838

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Doporučované

Nejčtenější